ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

GERMAN IM ORF AT HEUTE BERICHT ÜBER  Siebenschläfer in Klopapier entdeckt Eine kuriose Entdeckung hat ein junger Mann aus Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) gemacht. In einer Packung Klopapier, die er in einem Supermarkt gekauft hatte, hatte sich ein Siebenschläfer versteckt.Deutschland liefert Panzerabwehrraketen an irakische Kurden  TV: Islamisten stürmen leerstehende US-Botschaft in Libyen Islamistische Milizionäre haben offenbar das leerstehende Gebäude der US-Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis gestürmt. Das berichtete der Fernsehsender al-Arabija heute. Amerikanische Botschaftsmitarbeiter waren bereits Ende Juli aus Libyen abgezogen worden.Israel meldet Drohnenabschuss über besetzten Golanhöhen Morgen regnerisch, windig, kalt Morgen zunächst intensiver Regen, Schnee anfangs noch bis ins Mittelgebirge. Im Lauf des Tages wird der Regen weniger, im Westen und Südwesten lockert es auf mit ein bisschen Sonne. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und maximal 9 bis 17, im föhnigen Osttirol und Kärnten bis 19 Grad.Ukraine-Krise Putins neue Provokation heizt den Konflikt weiter an  Russlands Präsident redet von Eigenstaatlichkeit der Südostukraine. EU zögert bei schärferen Sanktionen.

ENGLISH IM ORF AT TODAY REPORT ON dormouse discovered in toilet paper A curious discovery has made a young man from Feistritzsattel in the exchange (the district of Neunkirchen). In a pack of toilet paper, which he had bought in a supermarket, a dormouse versteckt.Deutschland had delivered anti-tank missile to Iraqi Kurds TV: Islamists stormed vacant U.S. Embassy in Libya Islamist militia officers apparently the empty building of the U.S. Embassy in the Libyan capital Tripoli stormed. This was reported by TV station al-Arabiya today. American Embassy staff in late July were already worden.Israel deducted from Libya announces launch drones over occupied Golan Heights morning rainy, windy, cold morning first intense rain, snow initially to the Middle Mountains. During the day, the rain less, to the west and southwest it loosens up with a bit of sun. Loud and strong northwest wind and a maximum of 9 to 17, in föhnigen East Tyrol and Carinthia to 19 Grad.Ukraine crisis Putin's new provocation fueled the conflict continues to Russian President speaks of statehood the southeast Ukraine. EU hesitates at more severe sanctions.

SVENSKA IM ORF AT IDAG RAPPORT OM hasselmus upptäcktes i toalettpapper En nyfiken upptäckt har gjort en ung man från Feistritzsattel i utbytet (distriktet Neunkirchen). I en förpackning med toapapper, som han hade köpt i en stormarknad, hade en hasselmus versteckt.Deutschland levererat pansarvärnsrobot till irakiska kurder TV: islamister stormade vakant amerikanska ambassaden i Libyen islamistiska milis officerare tydligen den tomma byggnaden av amerikanska ambassaden i den libyska huvudstaden Tripoli stormade. Detta rapporterades av tv-stationen al-Arabiya idag. Amerikanska ambassaden personal i slutet av juli var redan worden.Israel dras från Libyen meddelar lanseringsplan över ockuperade Golanhöjderna morgon regnigt, blåsigt, kallt på morgonen första intensiva regn, snö från början till medel bergen. Under dagen, regnet mindre, i väster och sydväst det lossnar med lite sol. Högt och stark nordvästlig vind och högst 9-17, i föhnigen Östra Tyrolen och Kärnten till 19 Grad.Ukraine krisen Putins nya provokation blåst konflikten fortsätter att Rysslands president talar om en självständig stat i sydöstra Ukraina. EU tvekar vid mer allvarliga sanktioner.

ESPAÑOL  INFORME HOY IM ORF AT EN lirón descubierto en papel higiénico Un curioso descubrimiento ha hecho un joven de Feistritzsattel en el intercambio (el distrito de Neunkirchen). En un paquete de papel higiénico, que había comprado en un supermercado, un versteckt.Deutschland lirón había entregado anti-tanque de misiles a kurdos televisión iraquí: los islamistas irrumpieron vacante Embajada EE.UU. en oficiales de la milicia Libia islamistas aparentemente el edificio vacío de la Embajada de EE.UU. en la capital libia Trípoli asaltada. Así lo informó el canal de televisión al-Arabiya hoy. Personal de la embajada estadounidense a finales de julio ya estaban worden.Israel deducirá de Libia anuncia drones lanzamiento más ocupada lluviosa mañana de los Altos del Golán, ventosa, fría mañana primera lluvia intensa, nieve inicialmente a las Montañas Centrales. Durante el día, la lluvia menos, al oeste y suroeste se relaja con un poco de sol. Viento del noroeste fuerte y fuerte y un máximo de 9 y 17, en föhnigen Tirol del Este y Carintia a la nueva provocación de crisis 19 Grad.Ukraine de Putin alimentaron el conflicto continúa el presidente ruso, habla de la condición de Estado del sureste de Ucrania. UE vacila a sanciones más severas.

AM.31. 08 . 2014 . SONNTAG 23:07/AM.31. 08th 2014th Sunday 23: 07 /AM.31. 08. 2014. Söndag 23: 07 /Enm.31. 08a 2014a Domingo 23: 07 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

AM.01. 09 . 2014 . MONTAG 00:01/SONNTAG 2014.31.08.UHR23:10/PM.01. 09th 2014th Monday 00: 01 / Sunday 2014.31.08.UHR23: 10 /PM.01. 09. 2014. Måndag 00: 01 / söndag 2014.31.08.UHR23: 10 /Enm.01. 09a 2014a Lunes 00: 01 / Domingo 2014.31.08.UHR23: 10 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN IM KURIER HEUTE BERICHT ÜBER Nasser Herbst-Start Dauerregen: Weitere Murenabgänge befürchtet  Große Schäden: Erste Überflutungen in der Steiermark - Unwetterwarnungen bleiben bestehen. Hörsching  Neuer A350 landete am Linzer Flughafen  Bei je zwei Landungen und Starts wurde das Verhalten des Jets unter Regenbedingungen erprobt.  Angebliche Putin-Drohung  "Wenn ich will, nehme ich Kiew in zwei Wochen ein"  Der Kremlchef soll Barroso am Telefon gedroht haben - Rebellen fordern Sonderstatus für "Neurussland". Russland-Sanktionen  EU nimmt Öl- und Finanzsektor ins Visier  Die EU will ihre Pläne für härtere Strafmaßnahmen vorlegen. Faymann will Waffenlieferungen …  BUWOG-Aktionären winkt steuerfreie Dividende im ORF AT BERICHT ÜBER  UNO beschließt Untersuchung von IS-Verbrechen Rom erhöht Bettensteuer auf bis zu sieben Euro pro Nacht Umfrage: Österreicher von Archäologie begeistert Morgen von Osten her Regen Morgen in der Osthälfte Österreichs immer mehr Regen. Je weiter im Westen umso weniger regnet es, in Vorarlberg, Tirol, im Innviertel und vielleicht auch in Oberkärnten bleibt es bis zum Abend weitgehend trocken mit etwas Sonne. Im Westen bis zu 20 Grad, meist aber nur 10 bis 17 Grad. Außerdem lebhafter bis kräftiger Nordwestwind.

ENGLISH THE MESSENGER TODAY REPORT ON Nasser Autumn Rain start time: More mudslides feared Large damage: First floods in Styria - persist severe weather warnings. Hörsching New A350 landed at the Linz Airport In two landings and takeoffs, the behavior of the jet was tested under rain conditions. Alleged Putin's threat "If I want, I take Kiev in two weeks" The Kremlin chief to Barroso threatened on the phone - Rebels demand special status for "New Russia". Russia-EU sanctions takes oil and financial sectors targeted The EU wants to submit their plans for tougher penalties. Faymann wants weapons supplies ... BUWOG shareholders beckons tax-free dividend in ORF AT RECORD OF UN decides investigation of IS-crime Rome increased bed tax on up to seven euros per night poll: Austrians of Archaeology enthusiastic morning from the east rain Morning in the eastern half of Austria more and more rain. The farther to the west, the less it rains, in Vorarlberg, Tirol, in innviertel and perhaps also in upper Carinthia, it remains until the evening mostly dry with some sun. In the west to 20 degrees, but usually only 10 to 17 degrees. In addition to lively strong northwest wind.

SVENSKA BUDBÄRAREN IDAG RAPPORT OM Nasser Autumn Rain starttid: Fler jordskred fruktade Stora skador: Första översvämningar i Styria - kvarstår svåra vädervarningar. Hörsching Nya A350 landade Linz flygplats I två landningar och starter, var beteende strålen testas under regnförhållanden. Misstänkt Putins hot "Om jag vill, jag tar Kiev i två veckor" Kreml chefen till Barroso hotade i telefon - rebeller kräver särskild ställning för "New Russia". Ryssland-EU: s sanktioner tar olja och finanssektorerna riktade EU vill lämna in sina planer för hårdare straff. FAYMANN vill vapen leveranser ... BUWOG aktieägare lockar skattefri utdelning i ORF på rekord AV FN beslutar utredning av IS-brott Rom ökade säng skatt upp till sju euro per natt poll: Österrikare i arkeologi entusiastiska morgon från öst regn
Morgon i den östra delen av Österrike mer och mer regn. Ju längre västerut, desto mindre det regnar, i Vorarlberg, Tirol, i Innviertel och kanske också i övre Kärnten är det fortfarande till kvällen mestadels torrt med sol. I väster till 20 grader, men oftast bara 10 till 17 grader. Förutom livlig starka nordväst vind.

ESPAÑOL EL INFORME DE HOY MESSENGER EN Nasser Autumn Rain hora de inicio: Más deslaves temían daños Grande: Primeras inundaciones en Estiria - persisten las advertencias de clima severo. Hörsching Nueva A350 aterrizó en el aeropuerto de Linz En dos aterrizajes y despegues, el comportamiento del chorro se puso a prueba en condiciones de lluvia. Supuesta amenaza de Putin "Si quiero, me tomo Kiev en dos semanas" El jefe del Kremlin a Barroso amenazó por teléfono - rebeldes exigen un estatus especial para "Nueva Rusia". Sanciones Rusia-UE toma el aceite y los sectores financieros dirigidos La UE quiere presentar sus planes de penas más duras. Faymann quiere suministros de armas ... accionistas BUWOG atrae a dividendos libres de impuestos en ORF EN REGISTRO DE ONU decide investigación de IS-crimen Roma aumentó el impuesto sobre la cama hasta siete euros por noche encuesta: los austriacos de Arqueología mañana entusiasta de la lluvia al este
Mañana en la mitad oriental de Austria más y más lluvia. Cuanto más hacia el oeste, menos llueve, en Vorarlberg, Tirol, en Innviertel y tal vez también en la parte alta Carintia, sigue siendo hasta la noche mayormente seco con algo de sol. En el oeste a 20 grados, pero por lo general sólo de 10 a 17 grados. Además de la animada fuerte viento del noroeste.

Roxette - After the last Rotterdam show - www/Roxette - After the load Rotterdam show - www /Roxette - När lasten Rotterdam show - www /Roxette - Después del espectáculo de Rotterdam carga - www /

https://www.youtube.com/watch?v=fZakc89lyPI&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=83

Roxette - Backstage waiting for flowers - www/Roxette - Backstage waiting for flowers - www /Roxette - Backstage väntar på blommor - www /Roxette - Backstage espera de flores - www /

https://www.youtube.com/watch?v=eTIoy0cogiw&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=90

Roxette - Band getting down from the stage - www/Roxette - band getting down from the stage - www /Roxette - band att komma ner från scenen - www /Roxette - banda de bajarse de la etapa - www /

https://www.youtube.com/watch?v=ytBwacMdAGs&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=88

Roxette - Chris is a marionette - www/Roxette - Chris is a puppet - www /Roxette - Chris är en marionett - www /Roxette - Chris es un títere - www /

https://www.youtube.com/watch?v=MYj93zm3vE4&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=92

AM.01. 09 . 2014 . MONTAG 22:27/AM.01. 09th 2014th Monday 22: 27 /AM.01. 09. 2014. Måndag 22: 27 /Enm.01. 09a 2014a Lunes 22: 27 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

AM.02. 09 . 2014 . DIENSTAG 00:01/MONTAG 2014.01.09.UHR22:30/PM.02. 09th 2014th Tuesday 00: 01 / Monday 2014.01.09.UHR22: 30 /PM.02. 09. 2014. Tisdag 00: 01 / måndag 2014.01.09.UHR22: 30 /Enm.02. 09a 2014a Martes 00: 01 / Lunes 2014.01.09.UHR22: 30 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.