ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

GERMAN IM ORF AT HEUTE BERICHT ÜBER  Siebenschläfer in Klopapier entdeckt Eine kuriose Entdeckung hat ein junger Mann aus Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) gemacht. In einer Packung Klopapier, die er in einem Supermarkt gekauft hatte, hatte sich ein Siebenschläfer versteckt.Deutschland liefert Panzerabwehrraketen an irakische Kurden  TV: Islamisten stürmen leerstehende US-Botschaft in Libyen Islamistische Milizionäre haben offenbar das leerstehende Gebäude der US-Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis gestürmt. Das berichtete der Fernsehsender al-Arabija heute. Amerikanische Botschaftsmitarbeiter waren bereits Ende Juli aus Libyen abgezogen worden.Israel meldet Drohnenabschuss über besetzten Golanhöhen Morgen regnerisch, windig, kalt Morgen zunächst intensiver Regen, Schnee anfangs noch bis ins Mittelgebirge. Im Lauf des Tages wird der Regen weniger, im Westen und Südwesten lockert es auf mit ein bisschen Sonne. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und maximal 9 bis 17, im föhnigen Osttirol und Kärnten bis 19 Grad.Ukraine-Krise Putins neue Provokation heizt den Konflikt weiter an  Russlands Präsident redet von Eigenstaatlichkeit der Südostukraine. EU zögert bei schärferen Sanktionen.

ENGLISH IM ORF AT TODAY REPORT ON dormouse discovered in toilet paper A curious discovery has made a young man from Feistritzsattel in the exchange (the district of Neunkirchen). In a pack of toilet paper, which he had bought in a supermarket, a dormouse versteckt.Deutschland had delivered anti-tank missile to Iraqi Kurds TV: Islamists stormed vacant U.S. Embassy in Libya Islamist militia officers apparently the empty building of the U.S. Embassy in the Libyan capital Tripoli stormed. This was reported by TV station al-Arabiya today. American Embassy staff in late July were already worden.Israel deducted from Libya announces launch drones over occupied Golan Heights morning rainy, windy, cold morning first intense rain, snow initially to the Middle Mountains. During the day, the rain less, to the west and southwest it loosens up with a bit of sun. Loud and strong northwest wind and a maximum of 9 to 17, in föhnigen East Tyrol and Carinthia to 19 Grad.Ukraine crisis Putin's new provocation fueled the conflict continues to Russian President speaks of statehood the southeast Ukraine. EU hesitates at more severe sanctions.

SVENSKA IM ORF AT IDAG RAPPORT OM hasselmus upptäcktes i toalettpapper En nyfiken upptäckt har gjort en ung man från Feistritzsattel i utbytet (distriktet Neunkirchen). I en förpackning med toapapper, som han hade köpt i en stormarknad, hade en hasselmus versteckt.Deutschland levererat pansarvärnsrobot till irakiska kurder TV: islamister stormade vakant amerikanska ambassaden i Libyen islamistiska milis officerare tydligen den tomma byggnaden av amerikanska ambassaden i den libyska huvudstaden Tripoli stormade. Detta rapporterades av tv-stationen al-Arabiya idag. Amerikanska ambassaden personal i slutet av juli var redan worden.Israel dras från Libyen meddelar lanseringsplan över ockuperade Golanhöjderna morgon regnigt, blåsigt, kallt på morgonen första intensiva regn, snö från början till medel bergen. Under dagen, regnet mindre, i väster och sydväst det lossnar med lite sol. Högt och stark nordvästlig vind och högst 9-17, i föhnigen Östra Tyrolen och Kärnten till 19 Grad.Ukraine krisen Putins nya provokation blåst konflikten fortsätter att Rysslands president talar om en självständig stat i sydöstra Ukraina. EU tvekar vid mer allvarliga sanktioner.

ESPAÑOL  INFORME HOY IM ORF AT EN lirón descubierto en papel higiénico Un curioso descubrimiento ha hecho un joven de Feistritzsattel en el intercambio (el distrito de Neunkirchen). En un paquete de papel higiénico, que había comprado en un supermercado, un versteckt.Deutschland lirón había entregado anti-tanque de misiles a kurdos televisión iraquí: los islamistas irrumpieron vacante Embajada EE.UU. en oficiales de la milicia Libia islamistas aparentemente el edificio vacío de la Embajada de EE.UU. en la capital libia Trípoli asaltada. Así lo informó el canal de televisión al-Arabiya hoy. Personal de la embajada estadounidense a finales de julio ya estaban worden.Israel deducirá de Libia anuncia drones lanzamiento más ocupada lluviosa mañana de los Altos del Golán, ventosa, fría mañana primera lluvia intensa, nieve inicialmente a las Montañas Centrales. Durante el día, la lluvia menos, al oeste y suroeste se relaja con un poco de sol. Viento del noroeste fuerte y fuerte y un máximo de 9 y 17, en föhnigen Tirol del Este y Carintia a la nueva provocación de crisis 19 Grad.Ukraine de Putin alimentaron el conflicto continúa el presidente ruso, habla de la condición de Estado del sureste de Ucrania. UE vacila a sanciones más severas.

AM.31. 08 . 2014 . SONNTAG 23:07/AM.31. 08th 2014th Sunday 23: 07 /AM.31. 08. 2014. Söndag 23: 07 /Enm.31. 08a 2014a Domingo 23: 07 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

AM.01. 09 . 2014 . MONTAG 00:01/SONNTAG 2014.31.08.UHR23:10/PM.01. 09th 2014th Monday 00: 01 / Sunday 2014.31.08.UHR23: 10 /PM.01. 09. 2014. Måndag 00: 01 / söndag 2014.31.08.UHR23: 10 /Enm.01. 09a 2014a Lunes 00: 01 / Domingo 2014.31.08.UHR23: 10 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN IM KURIER HEUTE BERICHT ÜBER Nasser Herbst-Start Dauerregen: Weitere Murenabgänge befürchtet  Große Schäden: Erste Überflutungen in der Steiermark - Unwetterwarnungen bleiben bestehen. Hörsching  Neuer A350 landete am Linzer Flughafen  Bei je zwei Landungen und Starts wurde das Verhalten des Jets unter Regenbedingungen erprobt.  Angebliche Putin-Drohung  "Wenn ich will, nehme ich Kiew in zwei Wochen ein"  Der Kremlchef soll Barroso am Telefon gedroht haben - Rebellen fordern Sonderstatus für "Neurussland". Russland-Sanktionen  EU nimmt Öl- und Finanzsektor ins Visier  Die EU will ihre Pläne für härtere Strafmaßnahmen vorlegen. Faymann will Waffenlieferungen …  BUWOG-Aktionären winkt steuerfreie Dividende im ORF AT BERICHT ÜBER  UNO beschließt Untersuchung von IS-Verbrechen Rom erhöht Bettensteuer auf bis zu sieben Euro pro Nacht Umfrage: Österreicher von Archäologie begeistert Morgen von Osten her Regen Morgen in der Osthälfte Österreichs immer mehr Regen. Je weiter im Westen umso weniger regnet es, in Vorarlberg, Tirol, im Innviertel und vielleicht auch in Oberkärnten bleibt es bis zum Abend weitgehend trocken mit etwas Sonne. Im Westen bis zu 20 Grad, meist aber nur 10 bis 17 Grad. Außerdem lebhafter bis kräftiger Nordwestwind.

ENGLISH THE MESSENGER TODAY REPORT ON Nasser Autumn Rain start time: More mudslides feared Large damage: First floods in Styria - persist severe weather warnings. Hörsching New A350 landed at the Linz Airport In two landings and takeoffs, the behavior of the jet was tested under rain conditions. Alleged Putin's threat "If I want, I take Kiev in two weeks" The Kremlin chief to Barroso threatened on the phone - Rebels demand special status for "New Russia". Russia-EU sanctions takes oil and financial sectors targeted The EU wants to submit their plans for tougher penalties. Faymann wants weapons supplies ... BUWOG shareholders beckons tax-free dividend in ORF AT RECORD OF UN decides investigation of IS-crime Rome increased bed tax on up to seven euros per night poll: Austrians of Archaeology enthusiastic morning from the east rain Morning in the eastern half of Austria more and more rain. The farther to the west, the less it rains, in Vorarlberg, Tirol, in innviertel and perhaps also in upper Carinthia, it remains until the evening mostly dry with some sun. In the west to 20 degrees, but usually only 10 to 17 degrees. In addition to lively strong northwest wind.

SVENSKA BUDBÄRAREN IDAG RAPPORT OM Nasser Autumn Rain starttid: Fler jordskred fruktade Stora skador: Första översvämningar i Styria - kvarstår svåra vädervarningar. Hörsching Nya A350 landade Linz flygplats I två landningar och starter, var beteende strålen testas under regnförhållanden. Misstänkt Putins hot "Om jag vill, jag tar Kiev i två veckor" Kreml chefen till Barroso hotade i telefon - rebeller kräver särskild ställning för "New Russia". Ryssland-EU: s sanktioner tar olja och finanssektorerna riktade EU vill lämna in sina planer för hårdare straff. FAYMANN vill vapen leveranser ... BUWOG aktieägare lockar skattefri utdelning i ORF på rekord AV FN beslutar utredning av IS-brott Rom ökade säng skatt upp till sju euro per natt poll: Österrikare i arkeologi entusiastiska morgon från öst regn
Morgon i den östra delen av Österrike mer och mer regn. Ju längre västerut, desto mindre det regnar, i Vorarlberg, Tirol, i Innviertel och kanske också i övre Kärnten är det fortfarande till kvällen mestadels torrt med sol. I väster till 20 grader, men oftast bara 10 till 17 grader. Förutom livlig starka nordväst vind.

ESPAÑOL EL INFORME DE HOY MESSENGER EN Nasser Autumn Rain hora de inicio: Más deslaves temían daños Grande: Primeras inundaciones en Estiria - persisten las advertencias de clima severo. Hörsching Nueva A350 aterrizó en el aeropuerto de Linz En dos aterrizajes y despegues, el comportamiento del chorro se puso a prueba en condiciones de lluvia. Supuesta amenaza de Putin "Si quiero, me tomo Kiev en dos semanas" El jefe del Kremlin a Barroso amenazó por teléfono - rebeldes exigen un estatus especial para "Nueva Rusia". Sanciones Rusia-UE toma el aceite y los sectores financieros dirigidos La UE quiere presentar sus planes de penas más duras. Faymann quiere suministros de armas ... accionistas BUWOG atrae a dividendos libres de impuestos en ORF EN REGISTRO DE ONU decide investigación de IS-crimen Roma aumentó el impuesto sobre la cama hasta siete euros por noche encuesta: los austriacos de Arqueología mañana entusiasta de la lluvia al este
Mañana en la mitad oriental de Austria más y más lluvia. Cuanto más hacia el oeste, menos llueve, en Vorarlberg, Tirol, en Innviertel y tal vez también en la parte alta Carintia, sigue siendo hasta la noche mayormente seco con algo de sol. En el oeste a 20 grados, pero por lo general sólo de 10 a 17 grados. Además de la animada fuerte viento del noroeste.

Roxette - After the last Rotterdam show - www/Roxette - After the load Rotterdam show - www /Roxette - När lasten Rotterdam show - www /Roxette - Después del espectáculo de Rotterdam carga - www /

https://www.youtube.com/watch?v=fZakc89lyPI&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=83

Roxette - Backstage waiting for flowers - www/Roxette - Backstage waiting for flowers - www /Roxette - Backstage väntar på blommor - www /Roxette - Backstage espera de flores - www /

https://www.youtube.com/watch?v=eTIoy0cogiw&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=90

Roxette - Band getting down from the stage - www/Roxette - band getting down from the stage - www /Roxette - band att komma ner från scenen - www /Roxette - banda de bajarse de la etapa - www /

https://www.youtube.com/watch?v=ytBwacMdAGs&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=88

Roxette - Chris is a marionette - www/Roxette - Chris is a puppet - www /Roxette - Chris är en marionett - www /Roxette - Chris es un títere - www /

https://www.youtube.com/watch?v=MYj93zm3vE4&feature=PlayList&p=450FD9BB748E670C&index=92

AM.01. 09 . 2014 . MONTAG 22:27/AM.01. 09th 2014th Monday 22: 27 /AM.01. 09. 2014. Måndag 22: 27 /Enm.01. 09a 2014a Lunes 22: 27 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

AM.02. 09 . 2014 . DIENSTAG 00:01/MONTAG 2014.01.09.UHR22:30/PM.02. 09th 2014th Tuesday 00: 01 / Monday 2014.01.09.UHR22: 30 /PM.02. 09. 2014. Tisdag 00: 01 / måndag 2014.01.09.UHR22: 30 /Enm.02. 09a 2014a Martes 00: 01 / Lunes 2014.01.09.UHR22: 30 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN IM KURIER HEUTE EIN BERICHT ÜBER Sprache Unübersetzbare Wörter – und ihre Übersetzungen  Einzigartige Wörter für lukullische Eigenarten und regionale Besonderheiten. Terror im Irak  IS soll zweiten Journalisten enthauptet haben  Islamisten sollen Steven Sotloff hingerichtet haben. Der Terrorist am Video hat wieder britischen Akzent. Dürfen Handwerker Fahrtkosten berechnen? Jede Handwerksrechnung hat bestimmte Pflichtinhalte. Die können mit zusätzlichen Infos ergänzt werden. Ukraine-Krise Kurz warnt vor Gegensanktionen Botschafterkonferenz: Der Außenminister rechnet mit harten Strafen der EU gegenüber Moskau. UND LAUT ORF AT BERICHT ÜBER Ukraine: Flughafen von Donezk vor Eroberung  Die Rebellen in der Ostukraine stehen nach eigener Darstellung kurz vor der Eroberung des Flughafens Donezk. „Der Flughafen ist zu 95 Prozent unter unserer Kontrolle“, sagte ein Befehlshaber der Aufständischen, Alexander Timofejew, heute. Nur einige verbliebene ukrainische Soldaten müssten noch vertrieben werden. „Die ukrainische Armee zieht sich zurück. Es ist mehr eine Flucht“, sagte Timofejew. Die ukrainischen Streitkräfte hatten den Flughafen erst vor zwei Monaten nach einer eigenen Offensive unter ihre Kontrolle gebracht. Gestern gaben Regierungstruppen den Flughafen in der anderen von Rebellen kontrollierten Großstadt Lugansk auf.Nigeria: Soldaten und Zivilisten fliehen vor Boko Haram  Mit Halbschuhen auf Dreitausender fast erfroren Gerade noch rechtzeitig konnten Tiroler Bergretter in der Nacht auf heute zwei Bergwanderer vor dem Erfrieren retten. Die beiden jungen Deutschen waren auf knapp 3.000 Meter auf dem Sulzkogel in Bergnot geraten. Sie hatten keine Bergausrüstung und waren nur mit Halbschuhen bekleidet. Schauspieler Gottfried John ist tot ITAR-TASS firmiert wieder unter Namen aus Sowjetzeit 22 Jahre nach ihrer Umbenennung hat die russische Nachrichtenagentur ITAR-TASS wieder ihren Namen aus Sowjetzeiten angenommen: TASS. Das Unternehmen führe das alte Markenzeichen wieder ein, weil es weltbekannt sei und Erkennungswert besitze, teilte Generaldirektor Sergej Michajlow in Moskau am Rande von Feiern zum 110. Gründungstag der Agentur mit.Im Unterschied zu früher stehe TASS aber nicht als Abkürzung für „Telegrafenagentur der Sowjetunion“, betonte Michajlow. Es handle sich um ein Markenzeichen ohne Entzifferung. 1992 hatte sich TASS den Beinamen ITAR gegeben, eine Abkürzung für „Informations-Telegrafenagentur für Russland Queen genervt von Kamerahandys Die Queen (88) ist einem Diplomaten zufolge „not amused“ darüber, dass sie bei ihren öffentlichen Auftritten meist in zahllose Handykameras winken muss. Ihr fehle der Blickkontakt, soll die britische Königin dem US-Botschafter in Großbritannien, Matthew Barzun, gesagt haben.Das erzählt der Diplomat in der Oktober-Ausgabe des britischen „Tatler“-Magazins. Elizabeth II. machte im Juli Schlagzeilen, als sie auf einem Selfie zweier australischer Hockey-Spielerinnen auftauchte. Im Hintergrund lächelt die Queen amüsiert in die Kamera. Auch Musiker haben sich schon öfters darüber beschwert, dass sie bei Auftritten ständig auf Smartphones statt in Gesichter schauen.Morgen weniger Regen, wärmer Morgen überwiegend bewölkt, aber nur noch stellenweise etwas Regen. Im Laufe des Tages in vielen Regionen zwischendurch auch ein wenig Sonne. Im Osten noch sehr lebhafter Nordwestwind. Wärmer mit 15 bis 24 Grad.

ENGLISH  THE MESSENGER TODAY A REPORT ABOUT language untranslatable words - and their translations Unique words for culinary peculiarities and regional peculiarities. Terror in Iraq IS is second beheaded journalists have Islamists to Steven Sotloff have executed. The terrorist on the video has British accent again. Can craftsmen calculate travel expenses? Each craft bill has certain mandatory content. Which may be supplemented with additional information. Ukraine crisis Short warns against sanctions Ambassadors Conference: The Secretary of State expects harsh punishment of the EU towards Moscow. AND LOUD AT ORF REPORT ON Ukraine: Donetsk Airport by the rebels in eastern Ukraine stand by its own account shortly before the conquest of the airport Donetsk before conquest. "The airport is about 95 percent under our control," said a commander of the rebels, Alexander Timofeev, today. Only a few remaining Ukrainian soldiers would have to be sold. "The Ukrainian army withdraws. It's more of an escape, "Timofeyev said. The Ukrainian armed forces had brought the airport just two months ago after an own offensive under their control. Yesterday gave government forces the airport in the other rebel-controlled city Lugansk auf.Nigeria: soldiers and civilians fleeing Boko Haram With loafers on three thousand nearly froze to death just in time could save from freezing Tyrolean mountain rescue in the past night, two hikers. The two young Germans had fallen to just under 3,000 meters on the Sulzkogel in mountain rescue. They had no mountaineering equipment and were only wearing loafers. Actor Gottfried John is dead ITAR-TASS operates again under the name of Soviet time 22 years after its renaming, the Russian news agency ITAR-TASS again its name from the Soviet era adopted: TASS. The company leads the old logo again, because it is known worldwide and own recognition, informed General Director Sergey Mikhailov in Moscow on the verge of celebrating the 110th anniversary of the founding of the agency mit.Im contrast to earlier not stand TASS but as an abbreviation for "Telegraph Agency of the Soviet Union "said Mikhailov. There were a trademark without deciphering. In 1992, TASS had given the nickname ITAR, an abbreviation for "annoyed by camera phones The Queen Information Telegraph Agency of Russia Queen (88) According to one diplomat" not amused "about the fact that they usually have to wave in numerous cell phone cameras in their public appearances. Your lack of eye contact, should the British Queen U.S. ambassador to Britain, Matthew Barzun, ahs told told the diplomat in the October issue of the British "Tatler" magazine. Elizabeth II. Making headlines in July, when she appeared on a Selfie two Australian hockey players. In the background is the Queen amused smiles at the camera. Musicians who have often complained that they constantly during performances on smartphones instead of faces schauen.Morgen less rain, warmer morning overcast, but only in places, some rain. In the course of the day in many regions in between a little sun. To the east is still very lively northwest wind. Warmer with 15 to 24 degrees.

SVENSKA BUDBÄRAREN IDAG EN RAPPORT OM språk att översätta ord - och deras översättningar Unika ord för kulinariska egenheter och regionala särdrag. Terror i Irak IS andra halshöggs journalister har islamister till Steven Sotloff har utfört. Terroristen på video har brittisk accent igen. Kan hantverkare beräkna resekostnader? Varje båt propositionen har vissa obligatoriska innehåll. Som kan kompletteras med ytterligare information. Ukraina krisen Short varnar sanktioner Ambassadörer Konferens: Statssekreteraren förväntar hårda straff för EU gentemot Moskva. OCH HÖGT PÅ ORF RAPPORT OM Ukraina: Donetsk flygplats med rebellerna i östra Ukraina står fast vid sin egen räkning strax före erövringen av flygplatsen Donetsk före erövringen. "Flygplatsen är cirka 95 procent under vår kontroll", sade en befälhavare för rebellerna, Alexander Timofeev, idag. Endast ett fåtal kvarvarande ukrainska soldater skulle behöva säljas. "Den ukrainska armén drar sig tillbaka. Det är mer av en flykt, "sade Timofejev. De ukrainska försvaret hade fört flygplatsen bara två månader sedan efter en egen offensiv under deras kontroll. I går gav regeringen tvingar flygplatsen i den andra rebellkontrollerade staden Lugansk auf.Nigeria: soldater och civila som flyr Boko Haram Med loafers på tre tusen nästan frös ihjäl precis i tid kan rädda från att frysa tyrolska fjällräddning i det förflutna natten, två vandrare. De två unga tyskar hade sjunkit till strax under 3.000 meter på Sulzkogel i fjällräddning. De hade ingen bergsklättring utrustning och var endast iklädd loafers. Skådespelaren Gottfried John är död ITAR-TASS fungerar igen under namnet sovjettiden 22 år efter det att byta namn, den ryska nyhetsbyrån ITAR-TASS igen sitt namn från sovjettiden antogs: TASS. Företaget leder den gamla logotypen igen, eftersom det är känt över hela världen och eget erkännande, informerade generaldirektör Sergey Mikhailov i Moskva på väg att fira den 110-årsdagen av grundandet av byrån mit.Im kontrast till tidigare inte stå TASS utan som en förkortning för "Telegraph Agency Sovjetunionen "sade Mikhailov. Det fanns ett varumärke utan att dechiffrera. År 1992 hade TASS smeknamnet ITAR, en förkortning för "irriterad av kameratelefoner Drottningen Information Telegraph Agency Rysslands Queen (88) Enligt en diplomat" inte roade "om det faktum att de oftast att vinka på många mobiltelefon kameror i sina offentliga framträdanden. Din brist på ögonkontakt, bör den brittiska drottningen amerikanska ambassadören till Storbritannien, Matthew Barzun, ahs berättade berättade diplomat i frågan om den brittiska "Tatler" Tidningen oktober. Elizabeth II. Göra rubriker i juli, när hon dök upp på en Selfie två australiska hockeyspelare. I bakgrunden är drottningen roade leenden på kameran. Musiker som har klagat ofta att de ständigt under föreställningar på smartphones i stället för ansikten schauen.Morgen mindre regn, varmare morgon mulet, men bara på platser, en del regn. Under loppet av dagen i många regioner i mellan en liten solen. I öster är fortfarande mycket livlig nordväst vind. Varmare med 15 och 24 grader.

ESPAÑOL  EL MENSAJERO HOY UN INFORME SOBRE lenguaje palabras intraducibles - y sus traducciones palabras únicas para las peculiaridades culinarias y peculiaridades regionales. Terror en Irak SE está segundo decapitado periodistas tienen los islamistas a Steven Sotloff han ejecutado. El terrorista en el video tiene acento británico de nuevo. ¿Pueden los artesanos calcular los gastos de viaje? Cada factura artesanal tiene cierto contenido obligatorio. Que puede completarse con información adicional. Crisis de Ucrania corta advierte contra sanciones Embajadores Conferencia: El Secretario de Estado espera que el castigo severo de la UE con respecto a Moscú. Y FUERTE EN INFORME SOBRE ORF Ucrania: Donetsk Airport por los rebeldes en el este de Ucrania se destacan por su propia cuenta poco antes de la conquista del aeropuerto de Donetsk antes de la conquista. "El aeropuerto está a 95 por ciento bajo nuestro control", dijo un comandante de los rebeldes, Alexander Timofeev, hoy. Sólo unos pocos soldados ucranianos restantes tendrían que ser vendidos. "El ejército ucraniano retira. Se trata más de una vía de escape ", dijo Timofeyev. Las fuerzas armadas ucranianas habían traído del aeropuerto hace apenas dos meses después de una ofensiva propia bajo su control. Ayer dio el gobierno obliga al aeropuerto en la otra ciudad controlada por los rebeldes Lugansk auf.Nigeria: soldados y civiles que huyen de Boko Haram Con mocasines en casi tres mil murieron congeladas justo a tiempo podría salvar de la congelación de rescate de montaña del Tirol en el pasado la noche, dos excursionistas. Los dos jóvenes alemanes habían caído a poco menos de 3.000 metros sobre el Sulzkogel en rescate de montaña. No tenían material de montaña y sólo llevaban mocasines. Actor Gottfried John está muerto ITAR-TASS opera de nuevo bajo el nombre de época soviética 22 años después de su cambio de nombre, la agencia de noticias rusa ITAR-TASS de nuevo su nombre de la era soviética adoptada: TASS. La compañía lidera el antiguo logotipo de nuevo, porque es conocido en todo el mundo y el propio reconocimiento, informó el Director General de Sergey Mikhailov en Moscú a punto de celebrar el 110 aniversario de la fundación del contraste mit.Im agencia anteriormente se pare TASS sino como una abreviatura de "Agencia Telegráfica de la Unión Soviética "dijo Mikhailov. Había una marca sin descifrar. En 1992, TASS había dado el apodo ITAR, una abreviatura de "molestos por los teléfonos con cámara La Agencia de Información de la reina Telegraph de Rusia Reina (88) De acuerdo con un diplomático" no divertido "sobre el hecho de que por lo general tienen que saludar en numerosas cámaras de teléfonos celulares en sus apariciones públicas. Su falta de contacto visual, si el embajador británico Queen EE.UU. a Gran Bretaña, Matthew Barzun, ahs dicho dijo el diplomático en la edición de octubre de la revista británica "Tatler". Elizabeth II. Los titulares en julio, cuando apareció en un selfie dos jugadores de hockey de Australia. En el fondo es la Reina divertía sonrisas a la cámara. Músicos que tienen a menudo se quejaron de que constantemente durante las actuaciones en los teléfonos inteligentes en lugar de caras schauen.Morgen menos lluvia, mañana más cálida nublado, pero sólo en los lugares, un poco de lluvia. En el transcurso del día en muchas regiones en entre un poco de sol. Al este se encuentra todavía muy animado viento noroeste. Calentador con un 15 a 24 grados.

Moped-Fahren in Wien /Moped Driving in Vienna /Moped Körning i Wien /Ciclomotor Conducir en Viena /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

AM.03. 09 . 2014 . MITTWOCH 00:45/PM.03. 09th 2014th Wednesday 00: 45 /PM.03. 09. 2014. Onsdag 00: 45 /Enm.03. 09a 2014a Miércoles 00: 45 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.