ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Ex-UNO-Generalsekretär Butros Butros-Ghali gestorben Der ägyptische Diplomat Butros Butros-Ghali ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie der UNO-Sicherheitsrat gestern in New York mitteilte. Butros-Ghali war zwischen 1992 und 1996 der sechste Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO). Ab den späten 70er Jahren lenkte er zunächst die diplomatischen Geschicke Ägyptens und machte sich einen Ruf als ausgezeichneter Krisendiplomat. Als er 1992 sein Amt bei der UNO antrat, galt er als „geborener Generalsekretär". Doch vor allem mit den USA geriet er immer mehr in Clinch - was ihn 1996 seine Wiederwahl kostete./Berlin sucht Lehrer in Österreich und Niederlanden Das Land Berlin will Lehrer nun auch in Österreich und in den Grenzregionen der Niederlande anwerben. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) der „Berliner Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Gedacht werde vor allem an Nachwuchskräfte, um dem Lehrermangel in der Hauptstadt zu begegnen. Überlegungen, auch in der Schweiz Lehrkräfte anzuwerben, seien wegen der dort höheren Bezahlung dagegen wieder verworfen worden. Im vergangenen Jahr hatte Berlin gezielt in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen geworben. Aus dem größten deutschen Bundesland NRW sollten Kräfte mit dem Slogan „Revierwechsel gefällig? Kohle gibt’s auch bei uns" an die Spree gelockt werden. Jetzt sollen in ganz Deutschland Lehrer für Berlin geworben werden./Hochwasserschutz für Werftgelände in Korneuburg Beim Hochwasser 2013 war in Korneuburg (Niederösterreich) vor allem das Hafenareal überschwemmt. Keine der 81 angesiedelten Firmen blieb verschont. Um das künftig zu verhindern, wird nun ein Hochwasserschutz für das Werftgelände errichtet./Vorerst häufig Schnee und Regen Im Südwesten den ganzen Tag Schneefall. Im Großteil Österreichs besonders in den nächsten Stunden Schneefall und in tiefen Lagen auch Regen. Sonne am ehesten im Nordwesten, meist aber trüb und auch windig. Höchstwerte: 0 bis 7 Grad./Einfache Griessnockerlsuppe Zutaten für 2 Portionen 60 g Butter (zimmerwarm) 1 Stk Ei 120 g Hartweizengrieß 1 Prise Muskat (gemahlen) 1 Prise Salz Zutaten für die Suppe 1 Prise Salz 1 TL Suppengewürz (oder Brühwürfel) 500 ml Wasser Zubereitung Für die einfache Griessnockerlsuppe zuerst die zimmerwarme Butter mit dem Mixer in einer Rührschüssel schaumig schlagen. Das Ei verquirlen und zur Butter geben mit dem Mixer alles gut verrühren. Hartweizengrieß unterrühren, mit Salz und Muskat würzen. Masse etwa 15-20 Minuten in den Kühlschrank stellen. Währendessen Wasser für die Suppe aufstellen, salzen zum Kochen bringen und mit Suppengewürz würzen. Die Nockerlmasse aus dem Kühlschrank nehmen, mit zwei Löffeln Nockerl formen und in die kochende Suppe gleiten lassen. Die Nockerl für ca. 15 Min. leicht wallend kochen lassen, anschließend die Griessnockerlsupp servieren./Verfassungsgerichtshof Drei Unternehmer wollen die Registrierkassenpflicht kippen Tischler, Taxler und Schmuckdesignerin wehren sich gegen den Kassen-Zwang. /

SVENSKA Ex-FN: s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali dog egyptisk diplomat Boutros Boutros-Ghali är död. Han dog vid en ålder av 93 år, som FN: s säkerhetsråd meddelade i New York igår. Boutros-Ghali var mellan 1992 och 1996 av den sjätte general Förenta Nationerna (FN). Från slutet av 70-talet, först drog han diplomatiska öden Egypten och gjorde ett rykte som utmärkt kris diplomat. När han tillträdde 1992 i FN, fick han vara en "född generalsekreterare". Men framför allt med USA, blev han mer och mer Clinch - vilket gör honom 1996 omval kostete./Berlin sökte lärare i Österrike och Nederländerna Landet Berlin vill lärarna nu rekryterats i Österrike och i gränsområdena i Nederländerna. Detta formulär Senator Sandra Scheeres (SPD) i "Berliner Zeitung" (onsdag upplaga). Tanke kommer i första hand på unga talanger för att möta bristen på lärare i huvudstaden. Överväganden för att rekrytera lärare i Schweiz, stred kastas på grund av den högre betalningen. Förra året, Berlin hade särskilt annonseras i Baden-Württemberg, Bayern och Nordrhein-Westfalen. Från den största tyska staten NRW styrkor bör självbelåtna med slogan "område förändring? Kol är även oss "lockas till Spree i. Nu finns i Tyskland lärare annonseras Berlin werden./Hochwasserschutz för varvet i Korneuburg När översvämningar i 2013 i Korneuburg (Niederösterreich), var särskilt hamnområdet översvämmade. Ingen av de 81 företag bosatte skonas. För att förhindra detta i framtiden, är en översvämningsskydd för varvet nu ofta errichtet./Vorerst snö och regn i sydväst hela dagen snöfall. I de flesta av Österrike, särskilt i de närmaste timmarna och snöfall på låga höjder och regn. Sun troligen i nordväst, men mestadels molnigt och blåsigt. Maxvärden: 0 till 7 Grad./Einfache Semolina klimp ingredienser för 2 portioner 60 g smör (rum varma) 1 st ägg 120 g durumvetemjöl en nypa muskot (jord) en nypa salt Ingredienser för soppan en nypa salt 1 tsk soppa krydda (eller buljong kub) 500 ml förberedelse vatten slå för enkel Semolina klimp första rumstemperatur smör med mixern i en bunke pösigt. Ägget visp och smör ger mixern blanda väl. Durumvetemjöl uppståndelse, krydda med salt och muskot. Mass ge ca 15-20 minuter i kylskåp. Samtidigt upp vatten för soppan, ta salt till en koka och krydda med soppa krydda. Den Nockerlmasse från kylskåpet, former med två skedar Nockerl och glida in i kokande soppa. lätt klimpar i ca 15 minuter. Cook böljande, sedan Semolina klimp servieren./Verfassungsgerichts=

hof Tre entreprenörer vill luta kassaapparater tull Snickare, taxichaufför och smyckesdesigner försvara sig mot den kassa tvingade. /

ENGLISH Ex-UN Secretary General Boutros Boutros-Ghali died Egyptian diplomat Boutros Boutros-Ghali is dead. He died at the age of 93 years, as the UN Security Council announced in New York yesterday. Boutros-Ghali was between 1992 and 1996 of the sixth General of the United Nations (UN). From the late 70s, he first drew diplomatic fortunes of Egypt and made a reputation as excellent crisis diplomat. When he took office in 1992 at the UN, he was considered a "born secretary general". But especially with the US, he became more and more Clinch - making him 1996 reelection kostete./Berlin investigated teachers in Austria and Netherlands The country Berlin wants teachers now recruited in Austria and in the border regions of the Netherlands. The said form Senator Sandra Scheeres (SPD) of the "Berliner Zeitung" (Wednesday edition). Thought will primarily at young talent in order to meet the shortage of teachers in the capital. Considerations to recruit teachers in Switzerland, were contrary discarded caused by the higher payment. Last year, Berlin had specifically advertised in Baden-Württemberg, Bavaria and North Rhine-Westphalia. From the largest German state NRW forces should complacent with the slogan "area change? Coal's also us "are lured to the Spree in. Now are in Germany teachers advertised Berlin werden./Hochwasserschutz for shipyard in Korneuburg When floods in 2013 in Korneuburg (Lower Austria), especially the harbor area was flooded. None of the 81 firms settled spared. To prevent this in the future, a flood protection for the shipyard is now often errichtet./Vorerst snow and rain in the southwest all day snowfall. In most of Austria, especially in the next few hours and snowfall at low altitudes and rain. Sun most likely in the northwest, but mostly cloudy and windy. Maximum values: 0 to 7 Grad./Einfache Semolina dumpling ingredients for 2 servings 60 g butter (room warm) 1 pc egg 120 g durum wheat semolina 1 pinch nutmeg (ground) 1 pinch of salt Ingredients for the soup 1 pinch of salt 1 tsp soup spice (or bouillon cube) 500 ml water preparation beat For easy Semolina dumpling first room temperature butter with the mixer in a mixing bowl until fluffy. The egg whisk and butter give the blender mix well. Durum wheat semolina stir, season with salt and nutmeg. Mass provide about 15-20 minutes in the refrigerator. Meanwhile up water for the soup, bring salt to a boil and season with soup seasoning. The Nockerlmasse from the refrigerator, shapes with two spoons Nockerl and slide into the boiling soup. easily the dumplings for about 15 minutes. Cook undulating, then Semolina dumpling servieren./Verfassungsgericht=

shof Three entrepreneurs want to tilt the cash registers duty Carpenter, taxi driver and jewelery designer defend themselves against the cash-forced. /

ESPANOL Secretario general de la ONU Ex-Boutros Boutros-Ghali murió diplomático egipcio Boutros Boutros-Ghali ha muerto. Murió a la edad de 93 años, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU anunció ayer en Nueva York. Boutros-Ghali fue entre 1992 y 1996 de la sexta General de las Naciones Unidas (ONU). Desde finales de los años 70, lo primero que llamó la fortuna diplomáticos de Egipto e hizo una reputación como diplomático excelente crisis. Cuando asumió el cargo en 1992 en la ONU, se le consideraba un "secretario general nacido". Pero sobre todo con los EE.UU., que se hizo más y más Clinch - haciéndole 1996 reelección kostete./Berlin investigó maestros en Austria y Holanda, el país Berlín quiere ahora maestros reclutados en Austria y en las regiones fronterizas de los Países Bajos. El senador de dicha forma de Sandra Scheeres (SPD) de la "Berliner Zeitung" (edición del miércoles). El pensamiento principalmente a jóvenes talentos con el fin de satisfacer la escasez de maestros en la capital. Consideraciones para reclutar maestros en Suiza, fueron descartados contraria causada por el pago más alto. El año pasado, Berlín había anunciado específicamente en Baden-Württemberg, Baviera y Renania del Norte-Westfalia. Desde el estado más grande de Alemania NRW fuerzas deben complaciente con el lema "cambio de área? Carbón de nosotros también "son atraídos a la Spree, en. Ahora se encuentran en Alemania profesores anuncian Berlín werden./Hochwasserschutz de astillero en Korneuburg Cuando las inundaciones de 2013 en Korneuburg (Baja Austria), en especial la zona del puerto se inundó. Ninguna de las 81 firmas se instaló salvado. Para evitar esto en el futuro, una protección contra inundaciones para el astillero es ahora la nieve y la lluvia errichtet./Vorerst menudo en el suroeste nevadas durante todo el día. En la mayor parte de Austria, especialmente en las pocas horas y nevadas próxima a altitudes bajas y la lluvia. Sun más probable en el noroeste, pero mayormente nublado y ventoso. Los valores máximos: 0 a 7 Grad./Einfache Sémola Ingredientes bola de masa para 2 porciones de 60 g de mantequilla (sala caliente) 1 PC de huevo 120 g de sémola de trigo duro 1 pizca de nuez moscada (tierra) 1 pizca de Ingredientes de sal para la sopa 1 pizca de sal 1 cucharadita de especias sopa (o cubo de caldo) 500 ml ritmo de preparación de agua Por primera mantequilla a temperatura ambiente fácil de sémola bola de masa con la mezcladora en un bol hasta que quede esponjoso. El batidor de huevos y mantequilla dan así la mezcla de la licuadora. sémola de trigo duro de agitación, se sazona con sal y nuez moscada. Masa proporcionar unos 15-20 minutos en el refrigerador. Mientras tanto el agua para la sopa, poner sal a hervir y sazonar con condimentos sopa. El Nockerlmasse de la nevera, formas con dos cucharas Nockerl y se deslizan en la sopa hirviendo. fácilmente las bolas de masa durante unos 15 minutos. Cocine ondulante, a continuación, bola de masa hervida de la sémola servieren./Verfassungsgerichts=

hof Tres empresarios quieren inclinar el deber cajas registradoras
Carpintero, taxista y diseñador de joyas defenderse contra el dinero en efectivo-forzado. /

AM.19.02. 2016 . FREITAG 00:05/SA/AM.19.02. 2016th Friday 00: 05 / SA /AM.19.02. 2016. Fredag 00: 05 / SA /Enm.19.02. 2016a Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Zielpunkt endgültig Geschichte: Alle Filialen zu Bei der pleitegegangenen Lebensmittelkette Zielpunkt ist gestern Abend endgültig Kassaschluss gewesen. „Wir haben die letzten 77 Filialen geschlossen", sagte Masseverwalter Georg Freimüller. Zahlreiche Standorte in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark werden unter neuen Eigentümern wieder aufgemacht. Den Großteil der Filialen schnappte sich die Konkurrenz aus dem Lebensmittelhandel.

/Petition gegen Patente auf Pflanzen gestartet Mit einer Petition wollen mehrere Organisationen wie etwa Arche Noah oder die Gewerkschaft Pro-Ge die Patentierung von konventionellen Pflanzen durch Konzerne wie Monsanto verhindern. „Wenn wir diese Patentierungen nicht stoppen, dann wird das einen Rattenschwanz an unangenehmen Folgen haben", warnte Iga Niznik von Arche Noah heute. Den Organisationen zufolge gibt es eine Strategie von großen Lebensmittelkonzere

=nen, nicht nur gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere, sondern zunehmend auch „gewöhnliche" Lebensmittel wie eigens gezüchtete Paradeiser oder Brokkolisorten patentieren zu wollen. 180 solche Patente seien bereits verliehen worden, weitere 1.200 wurden bereits beantragt - obwohl derartige Patente eigentlich nicht erlaubt sind. „Es passiert ein Tabubruch nach dem anderen", sagte Niznik. Christoph Then von der internationalen NGO-Vereinigung No Patents On Seeds befürchtete, dass sich die großen Konzerne, „die Grundlage unserer Ernährung aneignen". „Patent ist Monopol", warnte Then. Die Firmen hätten so die Kontrolle vom Saatgut bis zum Teller. Kritik gab es auch an der Vorgehensweise des europäischen Patentamtes. Dies sei keine EU-Behörde, sondern „ein Dienstleister, der an Patenten verdient"./Heute im W Sonne, im O Regen Von Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten Nebel und Sonne. Im Osten und Südosten oft bewölkt und weiterer Regen - Schneefallgrenze um 1000m. Weniger Wind und Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad./Schoko-Zimt-Schichtdessert Zutaten Portionen: 4 Für die Schokoladencreme: 150 g Bitterkuvertüre (70 % Kakaoanteil) ü 60 g Nutella 300 ml Schlagobers Für die Zimtcreme: 250 g Mascarpone 150 g Topfen 50 ml Schlagobers Zimt (nach Geschmack) 50 g Staubzucker Zum Garnieren: Schokolade (gerapselt) Zubereitung Für das Schoko-Zimt-Schichtdessert zunächst Schokolade und Nutella im Schlagobers schmelzen. Zur Seite stellen und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit für die Zimtcreme Mascarpone, Topfen, Schlagobers, Staubzucker und Zimt verrühren. Wenn die Schokomasse ein wenig ausgekühlt ist, die beiden Cremen abwechselnd Schicht für Schicht in Gläser füllen. Bis zum Servieren (mindestens 1 Stunde) kalt stellen. Vor dem Servieren das Schoko-Zimt-Schichtdessert mit Schokoraspeln garnieren. Wer möchte, kann in die Zimtcreme für das Schoko-Zimt-Schichtdessert auch eine Prise Kardamom hinzufügen./Europa League Auf Rapid warten in Valencia hohe Hürden Kann Rapid im legendären Estadio Mestalla die schwarze Serie beenden? /

ENGLISH Endpoint final story: all stores to The bankrupt previous food chain Endpoint evening has been definitively closing spot yesterday. "We have closed the last 77 branches," said liquidator Georg Freimüller. Numerous sites in Vienna, Lower Austria, Burgenland and Styria are reopened under new owners. The majority of the branches grabbed the competition from the Lebensmittelhandel./Petition against patents on plants started with a petition several organizations such as Noah's Ark or the union Pro-Ge want to prevent the patenting of conventional crops by corporations such as Monsanto. "If we do not stop this patenting, then that is a rat tail to unpleasant consequences," warned Iga Niznik of Noah today. According to the organizations, there is a strategy of major food companies, not only genetically modified plants and animals, but also increasingly to want to patent even "ordinary" foods such as specially bred tomatoes or broccoli. 180 such patents have already been granted, a further 1,200 have been requested - although such patents are actually not allowed. "It happened a taboo after another," Niznik said. Christoph Then feared by the international NGO Association No Patents On Seeds that the big corporations, "acquire the basis of our diet." "Patent monopoly" warned Then. The company would then control from seed to plate. Criticism gave also to the procedure of the European Patent Office. This is not an EU authority, but "a service provider who earned patents" ./ Today in west sun, O rain from Vorarlberg to Upper Austria and Carinthia fog and sun. In the east and southeast often cloudy and further rain - snow line around 1000m. Less wind and temperatures 3-12 Grad./Schoko-Zimt-Schichtdessert Ingredients Servings: 4 For the chocolate cream: 150 g Bitterkuvertüre (70% cocoa) ü 60 g Nutella 300 ml whipped cream For the cinnamon cream: 250 g mascarpone 150 g plug 50 ml whipped cream cinnamon (to taste) 50 g icing sugar to garnish: chocolate (gerapselt) initially melt preparation for the chocolate-cinnamon-layer dessert chocolate and Nutella in the whipped cream. Set aside and let cool. Stir in the meantime for the cinnamon cream mascarpone, cream cheese, whipped cream, powdered sugar and cinnamon. When the chocolate mixture is slightly cooled, the two creams alternately fill layer by layer in glasses. Until ready to serve (at least 1 hour) chill. Before serving the chocolate-cinnamon-layer dessert garnish with chocolate shavings. Those who wish can also add a pinch of cinnamon cream into the chocolate-cinnamon-layer dessert cardamom. / Europa League Waiting for Rapid in Valencia high hurdles Can Rapid stop the black series at the legendary Estadio Mestalla? /

SVENSKA Endpoint final historia: alla butiker till The konkurs tidigare matkedjan Endpoint kväll har definitivt stänga plats igår. "Vi har stängt de senaste 77 kontor", säger likvidator Georg Freimüller. Ett stort antal platser i Wien, Niederösterreich, Burgenland och Steiermark öppnas igen under nya ägare. Majoriteten av grenarna tog konkurrensen från Lebensmittelhandel./Petition mot patent på växter började med en petition flera organisationer som Noaks Ark eller facket Pro-Ge vill förhindra patentering av konventionella grödor av företag såsom Monsanto. "Om vi ​​inte stoppa denna patentering, så är det en råtta svans till obehagliga konsekvenser" varnade Iga Niznik Noas idag. Enligt organisationerna, det är en strategi för stora livsmedelsföretag, inte bara genetiskt modifierade växter och djur, men också i allt högre grad vill patentera även "vanliga" livsmedel såsom speciellt uppfödda tomater eller broccoli. 180 sådana patent har redan beviljats ​​en ytterligare 1200 har begärts - även sådana patent faktiskt inte tillåtet. "Det hände en tabu efter den andra," sade Niznik. Christoph Då fruktade av International Association NGO Inga patent på utsäde som de stora företagen, "förvärva grund av vår kost." "Patent monopol" varnade då. Företaget skulle sedan styra från frö till tallrik. Kritik gav också förfarandet i Europeiska patentverket. Detta är inte en EU-myndighet, men "en tjänsteleverantör som tjänade patent" ./ Idag i västra sol, O regn från Vorarlberg till Oberösterreich och Kärnten dimma och solen. I öster och sydost ofta grumlig och ytterligare regn - snögränsen runt 1000m. Mindre vind och temperaturer 3-12 Grad./Schoko-Zimt-Schichtdessert Ingredienser Portioner: 4 För chokladkräm: 150 g Bitterkuvertüre (70% kakao) ü 60 g Nutella 300 ml vispad grädde För kanel grädde: 250 g mascarpone 150 g plugg 50 ml vispgrädde kanel (smak) 50 g florsocker till garnering: choklad (gerapselt) initialt smälta förberedelse för chokladkanel lager dessert choklad och Nutella i den vispade grädden. Ställ åt sidan och låt svalna. Rör under tiden för kanel grädde mascarpone, färskost, vispad grädde, florsocker och kanel. När chokladblandningen är något kyls, de två krämer växelvis fylla lager för lager i glasögon. Tills den ska tjäna (minst 1 timme) kyla. Innan servering choklad-kanel lager dessert garnering med choklad spån. De som vill kan också lägga till en nypa kanel grädde i chokladkanel lager dessert kardemumma. / Europa League Väntar på Rapid i Valencia höga hinder Kan Snabbstopp den svarta serien på legendariska Estadio Mestalla? /

ESPANOL Punto historia final: todas las tiendas al fallido cadena alimentaria anterior punto final de la tarde ha sido definitivamente cerrando lugar ayer. "Hemos cerrado los últimos 77 sucursales", dijo el síndico Georg Freimüller. Numerosos sitios en Viena, Baja Austria, Burgenland y Estiria se vuelven a abrir bajo nuevos propietarios. La mayoría de las ramas agarró la competencia de la Lebensmittelhandel./Petition contra las patentes sobre las plantas comenzaron con una petición de varias organizaciones como el Arca de Noé o la unión Pro-Ge quieren impedir la concesión de patentes sobre los cultivos convencionales por las corporaciones como Monsanto. "Si no nos detenemos este patentes, entonces eso es una cola de rata a consecuencias desagradables", advirtió Iga Niznik de Noé en la actualidad. Según las organizaciones, hay una estrategia de las grandes empresas de alimentos, no sólo las plantas y animales modificados genéticamente, sino también cada vez más a querer patentar incluso los alimentos "normales" como el tomate o brócoli especialmente criados. 180 este tipo de patentes se han concedido ya, otros 1.200 han sido solicitadas - aunque tales patentes son en realidad no está permitido. "Ocurrió un tabú tras otro", dijo Niznik. Christoph Then temido por las ONG internacionales Asociación No a las patentes sobre las semillas que las grandes corporaciones ", adquieren la base de nuestra dieta." "Monopolio de la patente" Entonces advirtió. Posteriormente, la compañía controlar desde la semilla al plato. La crítica también se dio con el procedimiento de la Oficina Europea de Patentes. Esto no es una autoridad de la UE, sino "un proveedor de servicios que obtuvo patentes" ./ Hoy en sol al oeste, oh lluvia de Vorarlberg de Alta Austria y Carintia niebla y sol. En el este y sureste menudo nublado y la lluvia más - línea de nieve alrededor de 1000m. Menos viento y las temperaturas 3-12 Grad./Schoko-Zimt-Schichtdessert Ingredientes Porciones: 4 Para la crema de chocolate: 150 g Bitterkuvertüre (70% de cacao) ü 60 g de Nutella 300 ml de crema batida Para la crema de canela: 250 g de mascarpone 150 g enchufe 50 ml batida crema de canela (al gusto) 50 g de azúcar glas para decorar: el chocolate (gerapselt) inicialmente se funden preparación para el chocolate postre de chocolate y canela capas y Nutella en la crema batida. Ponga a un lado y dejar enfriar. Revuelva en el ínterin para el mascarpone crema de canela, crema de queso, nata, azúcar en polvo y canela. Cuando la mezcla de chocolate se enfrió ligeramente, las dos cremas alternativamente llenan capa por capa en copas. Hasta que esté listo para servir frío (al menos 1 hora). Antes de servir la guarnición postre de chocolate y canela-capa con virutas de chocolate. Aquellos que deseen también pueden añadir una pizca de crema de canela cardamomo en el postre de chocolate y canela-capa. / Europa League Esperando rápido en Valencia vallas altas Puede detener el rápido serie negro en el legendario Estadio Mestalla? /

AM.20.02. 2016 . SAMSTAG 00:05/SO/AM.20.02. 2016th Saturday 00: 05 / SO /AM.20.02. 2016. Lördag 00: 05 / SO /Enm.20.02. 2016a Sábado 00: 05 / SO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Medien: Lagarde vor Verlängerung als IWF-Chefin Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Chefin Christine Lagarde einem Zeitungsbericht zufolge schon heute für eine zweite Amtszeit bestätigen. Da es keine anderen Kandidaten gebe, bestehe auch kein Grund, mit der Bestätigung bis zum maximal terminierten Zeitpunkt Anfang März zu warten, /Ski Arlberg investiert 45 Mio. Euro in Seilbahnprojekte In der kommenden Skisaison 2016/17 sollen vier neue Seilbahnprojekte im Wintersportgebiet Ski Arlberg (Vorarlberg) entstehen. Insgesamt sollen 45 Mio. Euro investiert werden. Alle Orte am Arlberg seien damit künftig auf Skiern erreichbar, so Lech Zürs Tourismus./B

ewaffneter Überfall auf Tankstelle In der Nacht auf heute haben drei unbekannte Täter eine Tankstelle in der Nähe von Ebreichsdorf in Niederösterreich überfallen. Die Männer waren maskiert und mit einer Pistole und einem Hammer bewaffnet. Sie sind auf der Flucht./Heute etwas Regen und Schneefall Heute anfangs häufig Regen und Schneefall, Schneefallgrenze 400 bis 1000m. Regen und Schneefall klingen im Osten ab, am Nachmittag von Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten immer wieder Schnee und Regen. Sonne nur zwischendurch. Lebhafter Nordwestwind und 0 bis 7, im Süden bis zu 10 Grad. /

Schokoladenpudding mit Eierlikör und Vanilleeistopping Zutaten Portionen: 4 50 g Schokolade (70 %) 35 g Maizena 2-3 EL Zucker 500 ml Milch 3 EL Krokant 125 g Vanilleeis Eierlikör ö Zubereitung Für den Schokoladenpudding mit Eierlikör und Vanilleeistopping die Schokolade in Stückchen schneiden. Maizena, Zucker und 100 ml Milch vermengen. Die restliche Milch in einem Topf zum Kochen bringen. Das Milch-Maizena Gemisch zufügen und ca. 1 Minute leicht köcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen und die Schokolade darin schmelzen lassen. Den Pudding anschließend in 4 Gläschen füllen mit Frischhaltefolie abdecken und für ca 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Das Vanilleeis etwa 10 Minuten vor dem Servieren in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und bei Raumtemperatur antauen lassen. Eierlikör kurz vorm Servieren auf den Schokoladenpudding geben. Das angetaute Vanilleeis im Spritzbeutel mit Sterntülle nehmen und dekorative Tupfen auf den Eierlikör setzen. Mit Krokant garnieren. Statt Vanilleeis kann man auch ein anderes Eis für das Schokoladenpudding Dessert verwenden./ Hohes Haus Nix zu tun: Parlamentssitzung wurde einfach abgesagt Der Grund: SPÖ und ÖVP haben "nicht genügend Stoff". /

ENGLISH Media: Lagarde extension as IMF head the International Monetary Fund (IMF) is a newspaper report today confirm its chief Christine Lagarde for a second term. Since there are no other candidates, there was also no reason to delay the confirmation to the maximum scheduled time in early March, / Ski Arlberg invested 45 million euros in ropeway projects in the upcoming ski season 2016/17 are four new ropeway projects Ski Area Ski Arlberg (Vorarlberg) arise. A total of 45 million euros will be invested. Everywhere am Arlberg are thus in future be reached on skis, as Lech Tourismus./

Bewaffneter robbery at petrol station Over night to today, three unknown assailants attacked a gas station near Ebreichsdorf in Lower Austria. The men were masked and armed with a pistol and a hammer. You are on the Flucht./Heute some rain and snowfall Today initially often rain and snowfall, snow line 400 to 1000m. Rain and snowfall sound to the east from the afternoon of Vorarlberg to Upper Austria and Carinthia always snow and rain. Sun only intermittently. Brisk northwest wind and 0 to 7, in the south to 10 degrees. (70%) 35 g cornstarch 2-3 tablespoons sugar 500 ml milk 3 tablespoons praline 125 g cut 4 50 g chocolate vanilla ice eggnog ö preparation for the chocolate pudding with eggnog and Vanilleeistopping the chocolate into pieces: / chocolate pudding with eggnog and Vanilleeistopping Ingredients servings. Cornflour, sugar and 100 ml milk mix. Bring the remaining milk in a pot to boil. Add the milk mixture cornflour and simmer about 1 minute. Remove the pan from the heat and let the chocolate melt therein. The pudding then fill cover and provide for about 4 hours in the refrigerator at 4 jars with plastic wrap. Pour the vanilla ice about 10 minutes before serving in a dispenser with sweetened cream and let thaw at room temperature. give eggnog just before serving on the chocolate pudding. Remove the vanilla ice thawed in dispenser with sweetened cream and put decorative spots on the eggnog. Garnish with brittle. Instead vanilla ice can verwenden./ also another ice cream for the chocolate pudding dessert Members of the House Nix do: Parliament session was simply canceled The reason: SPÖ and ÖVP have "not enough substance".

SVENSKA Media: Lagarde förlängning som IMF-chefen för Internationella valutafonden (IMF) är en tidningsrapport idag bekräftar sin chef Christine Lagarde för en andra mandatperiod. Eftersom det inte finns några andra kandidater fanns heller ingen anledning att fördröja bekräftelse till den maximala schemalagda tiden i början av mars, / Ski Arlberg investerat 45 miljoner euro i Ropeway projekt i den kommande skidsäsongen 2016/17 är fyra nya Ropeway projekt skidområde Ski Arlberg (Vorarlberg) uppstå. Sammanlagt 45 miljoner euro kommer att investeras. Överallt am Arlberg är alltså i framtiden nås på skidor, som Lech Tourismus./Bewaffneter rån vid bensinstation över natten till i dag, tre okända angripare attackerade en bensinstation nära Ebreichsdorf i Niederösterreich. De män var maskerade och beväpnade med en pistol och en hammare. Du är på Flucht./Heute lite regn och snöfall dag initialt ofta regn och snöfall, snö linje 400 till 1000m. Regn och snöfall ljud österut från eftermiddagen Vorarlberg till Oberösterreich och Kärnten alltid snö och regn. Sun endast periodvis. Rask nordväst vind och 0-7, i söder till 10 grader. (70%) 35 g majsstärkelse 2-3 matskedar socker 500 ml mjölk 3 msk pralin 125 g skär 4 50 g choklad vanilj äggtoddy ö förberedelse för chokladpudding med äggtoddy och Vanilleeistopping chokladen i bitar: / chokladpudding med äggtoddy och Vanilleeistopping Ingredienser portioner. Cornflour, socker och 100 ml mjölk mix. Ta med resten av mjölken i en kastrull för att koka. Tillsätt mjölken blandning majsmjöl och låt sjuda ca 1 minut. Ta bort pannan från värmen och låt chokladen smälta däri. Pudding fylla sedan locket och ge ca 4 timmar i kylskåp vid 4 burkar med plastfolie. Häll vanilj om 10 minuter före servering i en dispenser med sötad grädde och låt tina vid rumstemperatur. ge äggtoddy strax före servering på chokladpudding. Ta bort vanilj tinas i dispenser med sötad grädde och sätta dekorativa fläckar på äggtoddy. Garnera med spröd. Istället vanilj kan också verwenden./ annan glass för choklad pudding dessert Medlemmar av huset Nix göra: Parlamentet session helt enkelt inställd Anledningen: SPÖ och ÖVP har "inte tillräckligt ämne". /

ESPANOL Medios: extensión Lagarde como titular del FMI, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un informe periódico de hoy confirman su jefe, Christine Lagarde, para un segundo mandato. Dado que no existen otros candidatos, también hubo ninguna razón para retrasar la confirmación de que el tiempo máximo previsto a principios de marzo, / Ski Arlberg invirtió 45 millones de euros en proyectos de transporte por cable en la estación de esquí próxima 2016/17 son cuatro nuevos proyectos de transporte por cable de esquí Estación de esquí de Arlberg (Vorarlberg) surgen. se invertirá un total de 45 millones de euros. En todas partes am Arlberg son, por tanto, en el futuro puede llegar esquiando puesto que Lech Tourismus./Bewaffneter robo en la estación de gasolina a lo largo de la noche de hoy, tres asaltantes desconocidos atacaron una estación de gas cerca de Ebreichsdorf en la Baja Austria. Los hombres estaban enmascarados y armados con una pistola y un martillo. Se encuentra en la Flucht./Heute algo de lluvia y las nevadas Hoy inicialmente a menudo la lluvia y la nieve, nieve línea de 400 a 1.000 m. La lluvia y la nieve sonido hacia el este desde la tarde del Vorarlberg de Alta Austria y Carintia siempre nieve y la lluvia. Sun sólo de forma intermitente. fuerte viento del noroeste y de 0 a 7, en el sur de los 10 grados. (70%) 35 g de almidón de maíz 2-3 cucharadas de azúcar 500 ml de leche 3 cucharadas de praline 125 g cortó 4 50 g de chocolate de la vainilla preparación yema de hielo S para el flan de chocolate con ponche de huevo y Vanilleeistopping el chocolate en pedazos: Pudín / chocolate con el ponche de huevo y Vanilleeistopping Ingredientes porciones. Harina de maíz, azúcar y 100 ml de mezcla láctea. Llevar el resto de la leche en una olla a hervir. Añadir la harina de maíz mezcla de leche y cocine a fuego lento aproximadamente 1 minuto. Retire la sartén del fuego y dejar que el chocolate se derrita en el mismo. El pudding luego llenar la cubierta y proporcionar durante unas 4 horas en el refrigerador a 4 frascos con una envoltura de plástico. Verter el hielo de vainilla unos 10 minutos antes de servir en un dispensador de crema azucarada y dejar descongelar a temperatura ambiente. dar el ponche de huevo justo antes de servir en el budín de chocolate. Quitar el hielo de vainilla descongelado en el dispensador de crema azucarada y poner puntos decorativos en la yema. Decorar con quebradizo. En lugar de vainilla puede verwenden./ también otro helado para el postre flan de chocolate Miembros de la Cámara Nix hacen: sesión del Parlamento fue simplemente cancelada La razón: SPÖ y ÖVP tienen "no es suficiente sustancia". /

AM.21.02. 2016 .SONNTAG 00:05/MO/AM.21.02. 2016th Sunday 00: 05 / MO /AM.21.02. 2016th Sunday 00: 05 / MO /Enm.21.02. 2016a Domingo 00: 05 / MO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Skispringen: Hayböck staubt Sieg in Lahti ab Michael Hayböck hat gestern überraschend das erste von drei Weltcup-Springen in Lathi für sich entschieden. Der 24-Jährige katapultierte sich im zweiten Durchgang vom vierten auf den ersten Rang nach vorne und feierte damit den zweiten Sieg seiner Karriere. Weltcup-Leader Peter Prevc, der zur Halbzeit noch in Führung lag, verpokerte sich indes in der Entscheidung und fiel auf den fünften Platz zurück./

Tödlicher Geisterfahrerun

=fall in Salzburg Eine 30-Jährige ist bei einem Geisterfahrerun

=fall auf der Tauernautobahn (A10) in der Nacht im Salzburger Pongau getötet worden. Die Frau war entgegen der Fahrtrichtung nach Villach unterwegs. Im Bereich Flachau kam es zum tödlichen Zusammenstoß. Ein 55-Jähriger im anderen Fahrzeug wurde verletzt, berichtete die Polizei in einer Presseaussend

=ung. Die Polizei war gegen 2.00 Uhr noch vor dem Geisterfahrer auf der Autobahn gewarnt worden. „Keine zehn Minuten später passierte der Unfall", sagte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Die 30-Jährige aus dem Bezirk St. Johann krachte mit voller Wucht auf dem linken Fahrstreifen in das Auto eines Mannes aus dem Tennengau. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 55-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. „Die Verletzungen sind schwer, aber der Zustand ist stabil", beschrieb dort ein behandelnder Arzt heute Vormittag den Zustand des Patienten./Oft sonnig, von Westen her Regen Heute Nachmittag vorerst noch oft sonnig. Im Südosten letzte Nebelfelder, von Westen her dichte Wolken und allmählich Regen, oberhalb von 700 bis 1300m Schneefall. Teils lebhafter Westwind. Höchstwerte: 2 bis 10 Grad, in 2000m -7 bis -3 Grad./Fusilli mit Polpetti Diabolo in pikanter Paradeis Sauce Fusilli mit Polpetti Diabolo in pikanter Paradeis Sauce - Zutaten für 6 Portionen\l " 500 g Fusilli 1 Stk. Zwiebel 4 Stk. Knoblauchzehen 2 Stk. Pfefferoni 2 EL Olivenöl 1 kg Paradeiswürfel (Dose) 2 Stk. Lorbeerblätter 1 TL Basilikum 1 TL Oregano 1 Stk. Zwiebel 3 Stk. Knoblauchzehen 400 g Rindsfaschiertes (mager, am besten vom Filet) 0.5 Bund Petersilie 1 Stk. Ei 4 EL Semmelbrösel 0.5 TL Koriander (gemahlen) 2 TL Senf (scharf) 2 Zweig(e) Thymian 40 g Parmesan (frisch gerieben) Salz Pfeffer Muskat Chilipulver Zubereitung - Fusilli mit Polpetti Diabolo in pikanter Paradeis Sauce Für die Sauce Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Pfefferoni fein würfeln. Öl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin bei milder Hitze weich dünsten. Pfefferoni zugeben, unter Rühren anbraten. Paradeiser, Lorbeer, Basilikum und Oregano untermischen. Sauce ca. 8 Minuten köcheln, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Polpetti Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Fleisch mit Zwiebel, Petersilie, Ei, Bröseln, Koriander, Senf und Muskat verkneten. Masse mit Pfeffer und Chili abschmecken und daraus Bällchen (Ø ca. 2,5 cm) formen. Polpetti in die Sauce legen, zudecken und ca. 10 Minuten köcheln. Inzwischen Fusilli al dente kochen, abseihen und kurz abtropfen lassen. Thymian abzupfen. Polpetti mit Fusilli anrichten, mit Thymian und Parmesan bestreuen./

Brüssel EU-Gipfel zu Ende: Einigung erzielt Gipfel erkämpft Reform-Deal, um Großbritannien in der EU zu halten. /

ENGLISH Ski Jumping: Hayböck dusty victory in Lahti from Michael Hayböck yesterday surprisingly chose the first of three World Cup competitions in Lathi for themselves. The 24-year-old catapulted himself in the second round from fourth to first place forward and celebrated the second win of his career. World Cup leader Peter Prevc who was still at half-time lead, verpokerte itself however in the decision and dropped back to fifth place. / Deadly Geisterfahrer accident in Salzburg A 30-year-old is in a wrong-way driver accident on the Tauern motorway (A10) at night been killed in Salzburg's Pongau. The woman was in the rearward direction to Villach go. In the area of ​​Flachau came the fatal collision. A 55-year-old in the other vehicle was injured, police said in a press release. The police had been warned against 2:00 before the wrong-way driver on the highway. "Less than ten minutes later, the accident happened," said a police spokesman told APA. The 30-year-old from the district of St. Johann hits with full force on the left lane in the car of a man from the Tennengau. The woman died still at the accident site. The 55-year-old was admitted to the hospital Schwarzach. "The injuries are difficult, but the condition is stable," a doctor treating rain Afternoon described there this morning the state of Patienten./Oft sunny, from the west today the time being still often sunny. In the southeast last fog, from the west dense clouds and rain gradually, above 700 to 1300m snow. Part lively West Wind. Maximum values: 2 to 10 degrees, in 2000m -7 to -3 Grad./Fusilli with Polpetti Diabolo in a spicy sauce with Paradeis Fusilli Polpetti Diabolo in spicy sauce Paradeis - Ingredients for 6 servings \ l "500 g Fusilli 1 pc onion 4 pcs. . garlic cloves 2 pcs. peppers 2 tablespoons olive oil 1 kg Paradeiswürfel (box) 2 pc. bay leaves 1 teaspoon basil 1 teaspoon oregano 1 pc. onion 3 pcs. cloves garlic 400 g Rindsfaschiertes (lean, most of fillet) 0.5 sprig of parsley 1 pc. egg 4 tablespoons breadcrumbs 0.5 teaspoon coriander (ground) 2 teaspoons mustard (spicy) 2 branch (e) thyme 40g parmesan (freshly grated) salt pepper nutmeg chili powder preparation - Fusilli with Polpetti Diabolo in spicy Paradeis sauce peel the sauce onion and garlic and finely dice. peppers finely. heat oil. onion and garlic is present on a low heat until soft. peppers, sauté while stirring. tomatoes, bay leaf, basil and oregano mix. sauce simmer for about 8 minutes, season with salt and pepper. Peel For Polpetti onion and garlic and chop finely. Meat with onion, parsley, egg, breadcrumbs, coriander, mustard and nutmeg knead. Ground pepper and chilli to taste and from balls (Ø 2.5 cm) forms. Polpetti place, cover the sauce and simmer for about 10 minutes. Meanwhile fusilli until al dente, drain and allow to drain briefly. Thyme pluck. Polpetti with fusilli dish with thyme and parmesan bestreuen./

Brüssel EU summit at the end: reaches agreement Summit fought reform deal to keep Britain in the EU. /

SVENSKA Backhoppning: Hayböck dammiga seger i Lahtis från Michael Hayböck går överraskande valde den första av tre världscuptäv=

lingar i Lahtis för sig. 24-åriga slungades sig i den andra omgången från fjärde till första plats framåt och firade andra seger i karriären. World Cup ledare Peter Prevc som fortfarande var vid halvtid bly, verpokerte sig dock i beslutet och föll tillbaka till femte plats. / Deadly Geisterfahrer olycka i Salzburg En 30-årig är i en korrelations föraren olycka på motorvägen Tauern (A10) på natten dödats i Salzburg Pongau. Kvinnan var i riktning bakåt till Villach go. Inom området Flachau kom dödlig kollision. En 55-årig i det andra fordonet skadades, sade polisen i ett pressmeddel=

ande. Polisen hade varnat 02:00 innan korrelations förare på motorvägen. "Mindre än tio minuter senare, hände olyckan", sade en polistalesman berättade APA. 30-årig från stadsdelen St Johann träffar med full kraft på vänster körfält i bilen av en man från Tennengau. Kvinnan dog fortfarande på olycksplatsen. 55-åriga medgavs till sjukhuset Schwarzach. "Skadorna är svåra, men tillståndet är stabilt", en läkare som behandlar regn Eftermiddag beskrivs där i morse staten Patienten./Oft soligt, från väst idag närvarande fortfarande ofta soligt. I sydöstra sista dimma, från väst täta moln och regn gradvis, över 700 till 1300m snö. Del livlig Wind West. Maxvärden: 2 till 10 grader, i 2000m -7 till -3 Grad./Fusilli med Polpetti Diabolo i en kryddig sås med Paradeis Fusilli Polpetti Diabolo i kryddig sås Paradeis - Ingredienser för 6 portioner \ l "500 g Fusilli 1 st lök 4 st. . vitlöksklyftor 2 st. paprikor 2 msk olivolja 1 kg Paradeiswürfel (box) 2 st. lagerblad 1 tsk basilika 1 tsk oregano 1 st. lök 3 st. vitlöksklyftor 400 g Rindsfaschiertes (mager, de flesta av filé) 0,5 kvist persilja 1 st. ägg 4 msk ströbröd 0,5 tsk koriander (jord) 2 tsk senap (kryddig) 2 gren (e) timjan 40 g parmesan (färskriven) salt peppar muskotnöt chilipulver förberedelse - Fusilli med Polpetti Diabolo i kryddig Paradeis sås skala sås lök och vitlök och fint tärningar. paprika fint. hetta upp oljan. lök och vitlök är närvarande på en låg värme tills de är mjuka. paprika, lökgratäng under omrörning. tomater, lagerblad, basilika och oregano mix. sås sjuda i ca 8 minuter, krydda med salt och peppar. Skal För Polpetti lök och vitlök och hacka fint. Kött med lök, persilja, ägg, ströbröd, koriander, senap och muskot knåda. Peppar och chili smak och från bollar (Ø 2,5 cm) former. Polpetti plats, täcka såsen och sjud under cirka 10 minuter. Samtidigt fusilli tills al dente, avlopp och låt rinna kort. Timjan mod. Polpetti med fusilli skålen med timjan och parmesan bestreuen./

Brüssel EU-toppmötet i slutet: når en överenskomm=

else Summit kämpade reform del att hålla Storbritannien i EU. /

ESPANOL Salto de esquí: Hayböck victoria polvorienta en Lahti de Michael Hayböck ayer sorprendentemente escogió la primera de las tres pruebas de la Copa Mundial en Lathi por sí mismos. El jugador de 24 años de edad, se catapultó en la segunda ronda del cuarto al primer lugar hacia adelante y celebra la segunda victoria de su carrera. líder de la Copa del Mundo Peter Prevc que todavía estaba en ventaja al descanso, verpokerte en sí no obstante en la decisión y se dejó caer al quinto lugar. / accidente Geisterfahrer mortal en Salzburgo A 30 años de edad, se encuentra en un accidente de conductor en sentido contrario por la autopista Tauern (A10) en la noche muerto en Pongau de Salzburgo. La mujer estaba en la dirección hacia atrás para ir Villach. En el área de Flachau llegó la fatal colisión. A 55 años de edad, en el otro vehículo resultó herido, dijo la policía en un comunicado de prensa. La policía había sido advertido en contra de 2:00 antes de que el conductor en sentido contrario por la autopista. "A menos de diez minutos más tarde, se produjo el accidente", dijo un portavoz de la policía dijo a la APA. El jugador de 30 años de edad del distrito de San Juan golpea con toda su fuerza en el carril de la izquierda en el coche de un hombre de la Tennengau. La mujer murió todavía en el lugar del accidente. El de 55 años de edad fue admitido en el hospital Schwarzach. "Las lesiones son difíciles, pero la condición es estable," un médico tratante de la tarde la lluvia ha descrito esta mañana el estado de Patienten./Oft soleado, desde el oeste hoy el momento, todavía a menudo soleado. En el sureste última niebla, de las nubes densas oeste y la lluvia poco a poco, por encima de 700 a 1.300 metros de nieve. Parte animada del viento del oeste. Los valores máximos: de 2 a 10 grados, en 2000m -7--3 Grad./Fusilli con Polpetti diábolo en una salsa picante con Paradeis fusilli Polpetti diábolo en salsa picante Paradeis - Ingredientes para 6 porciones \ l "fusilli 500 g 1 unidad cebolla 4 uds. . dientes de ajo 2 unid. pimientos 2 cucharadas de aceite de oliva 1 kg Paradeiswürfel (caja) 2 pc. hojas de laurel 1 cucharadita de albahaca 1 cucharadita de orégano 1 ud. cebolla 3 PC. dientes de ajo 400 g Rindsfaschiertes (magra, la mayor parte de filete) 0,5 ramita de perejil 1 PC. huevo 4 cucharadas de pan rallado 0,5 cucharadita de cilantro (suelo) 2 cucharaditas de mostaza (picante) 2 rama (e) parmesano 40 g de tomillo (recién rallado) sal pimienta preparación de nuez moscada en polvo de chile - Fusilli con Polpetti diábolo en salsa picante Paradeis pelar la cebolla y el ajo salsa y los dados finamente. pimientos finamente. calentar el aceite. cebolla y el ajo está presente a fuego lento hasta que estén blandas. pimientos, saltear mientras se agita. tomates, laurel, albahaca y orégano mezcla. hierva a fuego lento la salsa durante unos 8 minutos, se sazona con sal y pimienta. Pelar Para Polpetti cebolla y el ajo y picar finamente. La carne con la cebolla, el perejil, el huevo, el pan rallado, cilantro, mostaza y nuez moscada amasar. pimienta molida y guindilla al gusto y las bolas de formas (Ø 2,5 cm). Polpetti lugar, cubrir la salsa y cocine a fuego lento durante unos 10 minutos. Mientras tanto fusilli al dente, escurrir y dejar escurrir brevemente. desplume tomillo. Polpetti con el plato de fusilli con tomillo y parmesano cumbre de la UE bestreuen./

Brüssel al final: llega a un acuerdo Cumbre luchó mucho para mantener la reforma Bretaña en la UE. /

AM.22.02. 2016 .MONTAG 00:05/DI/AM.

22.02. 2016th Monday 00: 05 / DI /AM.22.02. 2016. Måndag 00: 05 / DI /Enm.22.02. 2016a Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Absatz deutscher Dieselautos in USA bricht ein Nach dem Abgasskandal bei VW schrumpfen auch bei anderen deutschen Autobauern die Dieselverkäufe in den USA drastisch. Bei Mercedes-Benz sank im Jänner die Zahl der verkauften Dieselautos in den USA um rund 65 Prozent im Jahresvergleich, bei BMW ging der Wert um 62 Prozent zurück. Das ergaben Anfragen der Finanznachrichten=

agentur dpa-AFX bei den Konzernen./Zwei Menschen in Kärnten von Lawine verschüttet Auf dem Ankogel bei Mallnitz in Kärnten sind heute Vormittag zwei Lawinen abgegangen, zwei Menschen wurden dabei laut Rotem Kreuz verschüttet. Die Einsatzkräfte suchen derzeit nach den beiden Lawinenopfern./

Einbrecher attackierte Hausbesitzerin Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der am Freitag im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich eine 75-jährige Hausbesitzerin mit einem Pfefferspray attackiert und verletzt hat. Er stieg über ein Kellerfenster in das Haus ein./Umberto Eco gestorben Der italienische Schriftsteller Umberto Eco, weltberühmt vor allem für seinen Roman „Der Name der Rose", ist tot. Er starb Freitag spätabends im Alter von 84 Jahren in seiner Wohnung in Norditalien, hieß es seitens seiner Familie. Die Welt verliert mit Eco nicht nur einen Autor verschachtelter historischer Romane, sondern auch einen herausragenden Essayisten, Gelehrten und Philosophen./Heute mild, immer öfter trocken Heute Nachmittag oft noch bewölkt, von Salzburg ostwärts noch länger unbeständig und teils stürmischer Westwind. Länger sonnig im Süden und allmählich auch im Westen. Höchstwerte 6 bis 16 Grad./Reisauflauf mit Topfen und Apfel Zutaten für 4 Portionen 4 Stk Äpfel 40 g Butter 1 EL Butter (weich) für die Form 3 Stk Eier 0.5 l Milch 150 g Reis 1 Prise Salz 1 Becher Topfen 1 Pk Vanillezucker 50 g Zucker Zubereitung Für den Reisauflauf mit Topfen und Apfel zuerst das Backrohr auf 200 Grad vorheizen und eine Auflaufform mit weicher Butter ausstreichen. Äpfel schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Reis in der Zwischenzeit in einem Topf mit Milch und Salz weich dünsten und abkühlen lassen. Eier trennen und aus dem Eiklar einen steifen Schnee schlagen. In einer zweiten Schüssel Butter, Zucker, Topfen und Eidotter mit dem Mixer verrühren und den Reis untermengen. Zum Schluss den Schnee vorsichtig unterheben und in die Hälfte der Masse vorbereitete Form füllen. Die Apfelscheiben darauf verteilen und den restlichen Reis darüber streichen. Im Backrohr etwa 45 Minuten backen. Den Auflauf etwas auskühlen lassen, mit Staubzucker bestreuen und genießen. /

Geschichte Wiens erste Adresse: Der Mythos des Hotel Imperial Gebaut als "Einfamilienhaus", wohnen hier seit fast 150 Jahren gekrönte Häupter. /

ENGLISH Sales of German diesel cars breaks in USA After a gas scandal at VW diesel sales in the US to shrink dramatically in other German car manufacturers. At Mercedes-Benz in January, the number of diesel cars sold in the US fell by 65 percent year on year, with BMW the value decreased by 62 percent. This was revealed by inquiries of the financial news agency dpa-AFX in Konzernen./Zwei people in Carinthia buried by avalanche on the Ankogel in Mallnitz in Carinthia are this morning two avalanches departed, two people were doing spilled loudly Red Cross. The Task Force is currently looking for the two Lawinenopfern./

Einbrecher attacked landlady The police is searching for a burglar who attacked on Friday in the district of Gänserndorf in Lower Austria a 75-year homeowner with a pepper spray and injured. He climbed through a basement window in the house ein./Umberto Eco died The Italian writer Umberto Eco, world famous for his novel "The Name of the Rose", is dead. He died Friday late in the evening at the age of 84 years at his home in northern Italy it said by his family. The world loses with Eco not only one author nested historical novels, but also an outstanding essayist, scholar and Philosophen./Heute mild, increasingly dry afternoon often cloudy, Salzburg eastward longer fickle and sometimes stormy west wind. Longer sunny in the south and gradually also in the West. Maximum values ​​6 to 16 Grad./Reisauflauf with plugs and apple Ingredients for 4 servings 4 pcs apples 40 g butter 1 tablespoon butter (soft) for the shape 3 pcs eggs 0.5 l milk 150 g rice 1 pinch of salt 1 cup plugs 1 Pk vanilla sugar 50 First Preheat g sugar preparation For the rice pudding with apple and plugs the oven to 200 degrees and spread a baking dish with soft butter. Peel, core and thinly slice apples. cook rice in the meantime in a pan with the milk and salt soft and let cool. Separate the eggs and beat the egg white from a stiff snow. In a separate bowl, butter, sugar, cream cheese and egg yolks with the mixer and mix mix in the rice. Carefully fold the end the snow and fill prepared pan in half the mass. Arrange the apple slices on it and cancel the remaining rice on top. In oven bake about 45 minutes. Let cool the gratin slightly, sprinkle with powdered sugar and enjoy. / History of Vienna first address: The myth of the Hotel Imperial built as a "family house", located here for almost 150 years crowned heads. /

SVENSKA Försäljningen av tyska dieselbilar avbrott i USA Efter en gas skandal på VW dieselförsäljning i USA för att krympa dramatiskt i andra tyska biltillverkare. På Mercedes-Benz i januari antalet dieselbilar som säljs i USA sjönk med 65 procent jämfört med föregående år, med BMW värdet minskade med 62 procent. Detta avslöjades av förfrågningar av den finansiella nyhetsbyrån dpa-AFX i Konzernen./Zwei människor i Kärnten begravda av lavin på Ankogel i Mallnitz i Kärnten är i morse två laviner avgick, var två människor gör spillts högljutt Röda Korset. Arbetsgruppen är för närvarande letar efter två Lawinenopfern./

Einbrecher attacke värdinnan Polisen söker efter en inbrottstjuv som attackerade på fredagen i stadsdelen Gänserndorf i Niederösterreich 75-års husägare med en pepparspray och skadade. Han klättrade genom ett källarfönster i huset ein./Umberto Eco dog den italienska författaren Umberto Eco, världsberömt för sin roman "The Rosens namn", är död. Han avled fredag ​​sent på kvällen vid en ålder av 84 år i sitt hem i norra Italien det sägs av hans familj. Världen förlorar med Eco inte bara en författare kapslade historiska romaner, men också en enastående essäist, forskare och Philosophen./Heute mild, allt torrt eftermiddag ofta molnigt, Salzburg österut längre ombytliga och ibland stormiga västra vind. Längre soligt i söder och så småningom även i väst. Maxvärden 6 till 16 Grad./Reisauflauf med pluggar och äpple Ingredienser för 4 portioner 4 st äpplen 40 g smör 1 msk smör (mjuk) för form 3 st ägg 0,5 liter mjölk 150 g ris 1 nypa salt 1 kopp pluggar 1 Pk vaniljsocker 50 första Värm g socker förberedelse för risgrynsgröt med äpple och pluggar ugnen till 200 grader och sprider en ugnsform med mjukt smör. Skala, kärna och tunt skiva äpplen. koka ris under tiden i en kastrull med mjölk och salt mjuk och låt svalna. Separera äggen och slå äggvitan från en styv snö. I en separat skål, smör, socker, cream cheese och äggulor med mixer och blanda blanda i riset. Försiktigt vika slutet snön och fylla förberedda pan på halva massan. Ordna äppleklyftor på den och avbryta resterande ris på toppen. Ugn grädda cirka 45 minuter. Låt svalna gratängen något strö med strösocker och njuta. / Wiens historia första adress: Myten om Hotel Imperial byggdes som en "familj hus", som ligger här i nästan 150 år krönta huvuden. /

ESPANOL Las ventas de automóviles diesel alemanes roturas en EE.UU. después de un escándalo de gas en las ventas de diesel de VW en los EE.UU. para reducir el tamaño de forma espectacular en los otros fabricantes de automóviles alemanes. En Mercedes-Benz en enero, el número de coches diesel vendidos en los EE.UU. se redujo en un 65 por ciento año tras año, con BMW el valor se redujo en un 62 por ciento. Esto fue revelado por las investigaciones de la agencia de noticias financieras dpa-AFX en personas Konzernen./Zwei en Carintia sepultadas por avalancha en el Ankogel en Mallnitz en Carintia están esta mañana dos avalanchas partieron, dos personas estaban haciendo derramados en voz alta de la Cruz Roja. El Grupo de Trabajo está buscando actualmente los dos Lawinenopfern./Einbrecher atacado casera La policía está buscando a un ladrón que atacó el viernes en el distrito de Gänserndorf Baja Austria en propietario de una casa de 75 años con un spray de pimienta y heridos. Se subió a través de una ventana del sótano en la casa ein./Umberto Eco murió el escritor italiano Umberto Eco, mundialmente conocido por su novela "El nombre de la rosa", ha muerto. Él murió el viernes tarde en la noche a la edad de 84 años en su casa en el norte de Italia decir a su familia. El mundo pierde con Eco no sólo uno novelas autor anidado históricos, sino también un destacado ensayista, escolar y Philosophen./Heute suave de la tarde, cada vez más seca menudo nublado, Salzburgo hacia el este, ya voluble ya veces tormentoso viento del oeste. Ya soleado en el sur y poco a poco también en Occidente. Los valores máximos de 6 a 16 Grad./Reisauflauf con enchufes y manzana Ingredientes para 4 porciones 4 unidades manzanas 40 g de mantequilla 1 cucharada de mantequilla (blanda) para la forma 3 PC huevos 0,5 l de leche 150 g de arroz 1 pizca de sal 1 taza de enchufes 1 Pk azúcar de vainilla 50 Precalentar g de azúcar para la preparación primera el arroz con leche con manzana y se conecta el horno a 200 grados y se extendió una fuente de horno con mantequilla blanda. Peel, núcleo y cortar finamente las manzanas. cocinar el arroz, mientras tanto, en una sartén con la leche y la sal suave y dejar enfriar. Separar los huevos y batir la clara de huevo de una nieve dura. En un tazón, mantequilla, azúcar, queso crema y huevo separadas yemas con la batidora y mezclar la mezcla en el arroz. Doble cuidadosamente el extremo de la nieve y llenar el molde preparado en la mitad de la masa. Coloque las rodajas de manzana en ella y cancelar el arroz restante en la parte superior. En horno de cocer unos 45 minutos. Dejar enfriar un poco el gratinado, espolvorear con azúcar en polvo y disfrutar. / Historia de Viena primera dirección: El mito del Hotel Imperial construido como una "casa de familia", que se encuentra aquí por casi 150 años cabezas coronadas. /

AM.23.02. 2016 . DIENSTAG 00:05/MI/AM.23.02. 2016th Tuesday 00: 05 / MI /AM.23.02. 2016. Tisdag 00: 05 / MI /Enm.23.02. 2016a Martes 00: 05 / MI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Formel 1: Vorgeschmack auf neue Saison 32 von 38 Formel-1-Grands-Prix in den beiden letzten Jahren haben Lewis Hamilton und Nico Rosberg für Mercedes gewonnen. Zweimal gab es dafür die Fahrer- und Konstrukteurstitel. Die Konkurrenz arbeitet daran, diese Vorherrschaft zu brechen. Ab heute testen die Teams in Spanien für die Saison 2016, die Ende März in Australien beginnt, und bekommen dabei gleich Vergleichsmöglichkeiten. Vor allem Ferrari will sehen, ob es den Abstand zu den Silberpfeilen verringern konnte. Bei Mercedes herrscht hingegen noch ungewohnte Einigkeit./Bezahlen per Selfie kommt Das Kreditkartenunternehmen MasterCard will - zunächst in Großbritannien und 14 weiteren Ländern - das Zahlen per Selfie einführen. Bei Onlinekäufen sollen sich Nutzer durch Fingerabdruck-Scans oder Selfies anstelle von PIN oder Passwort authentifizieren können, wie die „Finanical Times" berichtet. Das System soll im Sommer zur Verfügung gestellt werden, kündigte das Unternehmen am Rande der Mobilfunkmesse in Barcelona an. Zuvor hatte MasterCard Pilotversuche in den USA und den Niederlanden durchgeführt. Das Foto wird bei mobilen Zahlvorgängen jeweils mit einem gespeicherten Bild abgeglichen./Heute stellenweise um 20 Grad! Heute Nachmittag frühlingshaft mit 10 bis 20 Grad, wenn nicht sogar mehr! Dazu viel Sonne, aber auch Wolkenfelder und im Osten starker bis stürmischer Westwind./Heute stellenweise um 20 Grad! Heute Nachmittag frühlingshaft mit 10 bis 20 Grad, wenn nicht sogar mehr! Dazu viel Sonne, aber auch Wolkenfelder und im Osten starker bis stürmischer Westwind. Zutaten für 4 Portionen 1 Bund Brennnesselblätter 2 Stk Eier 375 g Mehl 1 Tasse Mineralwasser 1 Prise Muskatnuss (gerieben) 1 Prise Salz Zubereitung Die Brennnesseln sollten am besten mit Handschuhen gesammelt und anfangs verarbeitet werden. Nach dem Waschen werden sie in einem Tuch trockengerieben und mit dem Mixer fein hacken. Der restliche Teig wird aus Mehl, Eiern, Salz und Muskatnuss zusammengerührt. Mit so viel Mineralwasser ergänzen, bis ein elastischer Teig entstanden ist. Jetzt auch die gemixten Brennnesseln einarbeiten. Nach 5 Minuten kräftigem Rühren, sollte der Teig für etwa 20 Minuten ruhen. Inzwischen alles für das Kochen der Spätzle vorbereiten: Dazu Salzwasser in einen großen Topf zum kochen bringen. Auch Spätzlehobel, Teigkarte und eine Lochkelle zum Abschöpfen in ein Sieb vorbereiten. Nach der Ruhezeit den Brennnesselteig portionsweise in das siedende Wasser hobeln, 3 bis 4 Minuten ziehen lassen und abschöpfen. So den ganzen Teig zu kleinen grünen Spätzle verarbeiten. Die sehr gesunden Brennnesselspätzle schmecken sehr gut mit einer Gorgonzolasoße oder einfach in Butter geschwenkt mit gehackten Walnüssen. /Hofburg Bundespräsidentenwahl: Rennen um Unterschriften Wer schafft es auf den Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl? /

SVENSKA Formel 1: försmak nya säsongen 32 av 38 Formel 1 Grands Prix i de senaste två åren har vunnit Lewis Hamilton och Nico Rosberg för Mercedes. Två gånger var det för förarnas och konstruktörer titlar. Tävlingen arbetar för att bryta denna dominans. Från och med idag, lagen testa i Spanien för säsongen 2016, som börjar i slutet av mars i Australien, och få samma jämförelse. Speciellt Ferrari vill se om det kan minska avståndet till silver pilar. På Mercedes, men det finns fortfarande obekant Einigkeit./Bezahlen per selfie kommer kreditkortsföretaget Master kommer - först i Storbritannien och 14 andra länder - att införa nummer genom selfie. För online-inköp, bör användare använda fingeravtrycks skannar eller selfies i stället för PIN-kod eller lösenord för att autentisera som "sker mot ekonomisk Times" rapporterats. Systemet bör ställas till förfogande under sommaren, meddelade bolaget i Barcelona i utkanten av den mobila utställningen. Tidigare hade Master genomfört pilottester i USA och Nederländerna. Fotot är tillverkad i mobila betalningsprocesser vardera till en lagrad bild abgeglichen./Heute platser till 20 grader! I eftermiddag vernal med 10 till 20 grader, om inte mer! Med tanke på massor av sol, men också höga moln och i öster till starka stormiga Westwind./Heute platser till 20 grader! I eftermiddag vernal med 10 till 20 grader, om inte mer! Med tanke på massor av sol, men också åska och stark i öster till stormiga västlig vind. 4 portioner 1 knippe nässlor blad 2 st ägg 375 g mjöl 1 kopp vatten på flaska en nypa muskot (riven) 1 nypa salt Förberedelse De nässlor bäst samlas med handskar och bearbetas först. Efter tvättning, de torkas torr i en duk och finhacka biandaren. Den återstående degen omrörs tillsammans med mjöl, ägg, salt och muskot. Med så mycket mineraltillskott till en elastisk deg bildats. Nu införliva nässlor blandade. Efter 5 minuter med kraftig omrörning, bör degen i ca 20 minuter vila. Samtidigt förbereda allt för matlagning nudlar: Dessa föra saltat vatten till en koka i en stor gryta. Även Spaetzle, degskrapa och en hålslev förbereda skimming i en sil. Efter viloperioden de Brennnesselteig delarna hyvling i kokande vatten, dra i tre till fyra minuter och skumma. Fortsätt tills alla degen till små gröna nudlar. De mycket goda nässlor nudlar smakar mycket bra med en gorgonzola eller helt enkelt kastas i smör med hackade valnötter. / Hofburg presidentval: Race för underskrifter som kommer att vara på sluten omröstning för presidentvalet? /

ENGLISH Formula 1: foretaste new season 32 of 38 Formula 1 Grands Prix in the past two years have won Lewis Hamilton and Nico Rosberg for Mercedes. Twice there was for the drivers' and constructors titles. The competition is working to break this dominance. As of today, the teams testing in Spain for the season 2016, which begins in late March in Australia, and get this same comparison. Especially Ferrari wants to see whether it could reduce the gap to the silver arrows. At Mercedes, however there is still unfamiliar Einigkeit./Bezahlen per Selfie comes the credit card company Mastercard will - initially in the UK and 14 other countries - to introduce the numbers by Selfie. For online purchases, users should substitute fingerprint scans or selfies instead of PIN or password to authenticate as the "Finanical Times" reported. The system should be made available in the summer, the company announced in Barcelona on the edge of the mobile exhibition. Previously MasterCard had conducted pilot tests in the US and the Netherlands. The photo is made in mobile payment processes each to a stored image abgeglichen./Heute places to 20 degrees! This afternoon vernal with 10 to 20 degrees, if not more! Given plenty of sun, but also high clouds and in the east to strong stormy Westwind./Heute places to 20 degrees! This afternoon vernal with 10 to 20 degrees, if not more! Given plenty of sun, but also thunderstorms and strong in the east to stormy westerly wind. Serves 4 1 bunch nettle leaves 2 pcs eggs 375 g flour 1 cup bottled water 1 pinch of nutmeg (grated) 1 pinch of salt Preparation The nettles are best collected with gloves and processed first. After washing, they are wiped dry in a cloth and finely chop the blender. The remaining dough is stirred together with flour, eggs, salt and nutmeg. With so much mineral supplement to an elastic dough has formed. Now incorporate the nettle-mixed. After 5 minutes with vigorous stirring, the dough for about 20 minutes should rest. Meanwhile, prepare everything for cooking the noodles: These bring salted water to a boil in a large pot. Also Spaetzle, dough scraper and a perforated ladle prepare for skimming in a sieve. After the rest period the Brennnesselteig portions planing in the boiling water, infuse for 3 to 4 minutes and skim. Continue until all the dough into small green noodles. The very healthy nettle noodles taste very good with a gorgonzola or simply tossed in butter with chopped walnuts. / Hofburg presidential election: Race for signatures Who will be on the ballot for the presidential election? /

ESPANOL Fórmula 1: nueva temporada anticipo 32 de 38 Fórmula 1 Grand Prix en los últimos dos años han ganado Lewis Hamilton y Nico Rosberg de Mercedes. Dos veces hubo para los títulos de pilotos y constructores. La competición está trabajando para romper este dominio. A partir de hoy, los equipos de pruebas en España para la temporada 2016, que comienza a finales de marzo en Australia, y obtener esta misma comparación. Especialmente Ferrari quiere ver si se podía reducir la brecha de las flechas de plata. En Mercedes, sin embargo todavía hay Einigkeit./Bezahlen desconocida por selfie viene la compañía de tarjetas de crédito MasterCard - inicialmente en el Reino Unido y otros 14 países - para introducir los números de autofoto. Para las compras en línea, los usuarios deben sustituir escaneo de huellas digitales o autofotos en lugar de PIN o contraseña para autenticar como el "Finanical Times" informó. El sistema debe estar disponible en el verano, la compañía anunció en Barcelona en el borde de la exposición móvil. Anteriormente MasterCard había llevado a cabo pruebas piloto en los EE.UU. y los Países Bajos. La foto se hizo en los procesos de pago móvil de cada una en una imagen almacenada lugares abgeglichen./Heute a 20 grados! Esta tarde vernal con 10 a 20 grados, si no más! Teniendo en cuenta un montón de sol, sino también las nubes altas y en el este de fuertes lugares Westwind./Heute tormentosos a 20 grados! Esta tarde vernal con 10 a 20 grados, si no más! Teniendo en cuenta un montón de sol, sino también las tormentas eléctricas y fuertes en el este hasta tormentoso viento del Oeste. Sirve 4 1 manojo de hojas de ortiga 2 piezas de huevos 375 g de harina 1 taza de agua embotellada 1 pizca de nuez moscada (rallada) 1 pizca de sal Preparación Las ortigas se recopilan mejor con los guantes y se procesan en primer lugar. Después del lavado, que están secadas en un paño y picar finamente la licuadora. El resto de la masa se agita junto con harina, huevos, la sal y la nuez moscada. Con tanto suplemento mineral a una masa elástica se ha formado. Ahora incorporar la ortiga-mixta. Después de 5 minutos con agitación vigorosa, la masa durante unos 20 minutos debe descansar. Mientras tanto, preparar todo lo necesario para cocinar los fideos: Estos traer el agua salada a hervir en una olla grande. También Spaetzle, raspador de masa y una cuchara perforada se preparan para rozar en un colador. Después del período de descanso Brennnesselteig las porciones de cepillado en el agua hirviendo, en infusión durante 3 a 4 minutos y descremada. Continúe hasta que toda la masa en pequeñas tallarines verdes. Los fideos de ortiga muy saludables sabor muy bueno con un gorgonzola o simplemente arrojadas en mantequilla con nueces picadas. elecciones presidenciales / Hofburg: Raza para firmas que estarán en la papeleta para la elección presidencial? /

AM.24.02. 2016 . MITTWOCH 00:05/DO/AM.24.02. 2016th Wednesday 00: 05 / DO /AM.24.02. 2016. Onsdag 00: 05 / DO /Enm.24.02. 2016a Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.