ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Arbeitslosigkeit steigt: 405.470 ohne Job Im Mai waren 405.470 Menschen auf Jobsuche, das ist ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig legte die Zahl der gemeldeten offenen Stellen um 41 Prozent auf 41.591 zu. Einmal mehr waren insbesondere Ältere und Ausländer von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffen, während es bei den Jugendlichen einen deutlichen Rückgang gab. und weiter Novelle des Suchtmittelgesetzes tritt in Kraft Heute tritt eine Novelle des Suchtmittelgesetzes in Kraft. Für Dealen im öffentlichen Raum drohen künftig bis zu zwei Jahre Haft. Justiz und Polizei sehen sich gerüstet, die Dienststellen seien auf vermehrte Einsätze vorbereitet. Bereits seit gut zehn Tagen geht die Exekutive mit einer Aktion scharf gegen Dealer an den Hotspots entlang der U-Bahn-Linie 6 und dem Praterstern vor. und Neue Streiks bei französischer Staatsbahn haben begonnen Eineinhalb Wochen vor Beginn der Fußball-EM in Frankreich sieht sich das Land vor erheblichen Herausforderungen: Gestern Abend begann ein neuer Streik bei der französischen Staatsbahn SNCF, der zu erheblichen Behinderungen im Zugsverkehr führen dürfte. Staatschef Francois Hollande nannte inzwischen den Terrorismus als größte Bedrohung für die EM, die am 10. Juni beginnt. und dann Salzburger Flughafen bekommt neues Hauptgebäude In spätestens acht Jahren will der Salzburger Flughafen das zentrale Hauptgebäude erneuern. Der Bau wird heuer 50 Jahre alt. Trotz mehrmaliger Modernisierung genügt er nicht mehr den Ansprüchen eines modernen Flughafenbetriebs. und Hochwasserwarnung für OÖ und Salzburg Heute Regenschauer und Gewitter Weiterhin schwül und unbeständig mit zahlreichen und heftigen Regenschauern und Gewittern. Länger sonnig am ehesten in Niederösterreich und in Wien. Höchstwerte: 14 bis 25 Grad. und dann weiter mit Cevapcici Zutaten für 4 Portionen 2 Stk Eier 500 g Faschiertes (gemischt) 3 Stk Knoblauchzehen 300 g Lammfleisch (faschiert) 2 EL Öl 0.5 TL Oregano 0.5 TL Pfeffer (weiß) 2 TL Salz 100 g Semmelbrösel 1 Stk Zwiebeln Zubereitung Für die Cevapcici das Faschierte mit dem Lammfaschiertem in einer Schüssel mit den gepressten Knoblauchzehen vermengen und mit Salz, Pfeffer und Oregano abschmecken. Eier, klein gehackte Zwiebel und Semmelbrösel zufügen und das Ganze mit den Händen gut durchmischen. Anschließend Röllchen aus der Masse formen (mit feuchten Händen), die Röllchen mit Öl leicht bepinseln und für ca. 30 Min. in den Kühlschrank geben. Währendessen den Grill einheizen. Danach die Fleischröllchen auf den heißen Grill auf allen Seiten knusprig braten. Das Lammfleisch kann man auch durch ein normales Schweine- oder Rinderfaschiertes ersetzen. Die fertigen Cevapcicis mit Pommes oder Ofenkartoffeln und einer beliebigen Sauce (z.b. Zwiebelsenf) servieren. und Wohntelefon Können Verwaltungskosten weiterverrechnet werden? Service Betriebskosten: Stimmt Ihre Abrechnung? /

SVENSKA Arbetslösheten stiger: 405.470 arbetslösa maj var 405,470 människor som söker ett jobb, vilket är en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Samtidigt uppskattar antalet lediga platser som anmäldes med 41 procent till 41.591. Återigen, äldre och utlänningar särskilt hårt av stigande arbetslöshet, medan det fanns en betydande nedgång i ungdomen. och ytterligare ändring av narkotiska ämnen lag träder i kraft i dag in en ändring av narkotiska ämnen Act i kraft. För att hantera i det offentliga rummet hotar framtiden upp till två års fängelse. Rättvisa och polisen ser sig själva utrustade, var de tjänster förberedda för ökade insatser. Sedan mer än tio dagar, är verkställande en kraftigt talan mot handlare vid hotspots längs tunnelbanelinje 6 och Praterstern. och Nya strejker på franska statens järnvägar har börjat en och en halv vecka före starten av fotbolls-EM i Frankrike, ser landet inför stora utmaningar: I går kväll började en ny strejk på den franska järnvägsbolaget SNCF, som sannolikt kommer att leda till betydande handikapp i trafiken. President Francois Hollande kallas Samtidigt terrorism som det största hotet för EM, som startar den 10 juni. och Salzburg Airport får ny huvudbyggnad i minst åtta år i Salzburgs flygplats vill förnya den centrala huvudbyggnaden. Byggnaden är 50 år i år. Trots upprepade modernisering han inte längre uppfyller kraven i moderna flygplatsverksamheten. och översvämning varning för Oberösterreich och Salzburg dag Skurar och åska Dessutom fuktiga och instabila med många och tunga duschar och åska. Längre soligt troligen i Niederösterreich och Wien. Maxvärden: 14 till 25 grader. och sedan gå till cevapcici portioner 4 2 st ägg 500 g malet (blandad) 3 st vitlöksklyftor 300 g lamm (malet) 2 msk olja 0,5 tsk oregano 0,5 tesked peppar (vit) 2 tsk salt 100 g ströbröd 1 st lök förberedelse för blanda cevapcici malet med Lammfaschiertem i en skål med krossade vitlöksklyftor och krydda med salt, peppar och oregano. Ägg, hackad lök och ströbröd Lägg till och blanda hela väl med händerna. Sedan rullar ut ur massan formen (med våta händer), rullarna lätt borsta med olja och ange under ca 30 minuter. I kylskåpet. Samtidigt einheizen grillen. Därefter rullar kött på het grill tills krispiga på alla sidor. Lammet kan även ersättas med en normal gris eller Rinderfaschiertes. Servera de färdiga Cevapcicis med pommes frites eller bakad potatis och någon sås (till exempel, lök senap). och bostäder telefon kan de administrativa kostnaderna kommer att föras vidare? Tjänste kostnader: Är din lön? /

ENGLISH Unemployment is rising: 405,470 jobless in May were 405,470 people looking for a job, which is an increase of 2.5 percent over the previous year. At the same time put the number of vacancies reported by 41 percent to 41,591. Once again, the elderly and foreigners were particularly affected by rising unemployment, while there was a significant drop in the youth. and further amendment to the Narcotic Substances Act comes into force today enters an amendment to the Narcotic Substances Act in force. For Dealing in public space threaten the future up to two years in prison. Justice and police see themselves equipped, the services were prepared for increased stakes. Since more than ten days, the executive is a sharply action before against dealers at the hotspots along the metro line 6 and the Praterstern. and New strikes at French State Railways have started one and a half weeks before the start of the European Football Championship in France, sees the country facing considerable challenges: Last night began a new strike at the French railway company SNCF, which is likely to lead to significant disabilities in traffic. President Francois Hollande called Meanwhile terrorism as the biggest threat for the European Championship, which starts on 10 June. and Salzburg Airport gets new main building in at least eight years of the Salzburg airport wants to renew the central main building. The building is 50 years old this year. Despite repeated modernization he no longer meets the requirements of modern airport operations. and flood warning for Upper Austria and Salzburg Today Showers and thunderstorms Furthermore humid and unstable with numerous and heavy showers and thunderstorms. Longer sunny most likely in Lower Austria and Vienna. Maximum values: 14 to 25 degrees. and then go to cevapcici Serves 4 2 pcs eggs 500 g minced (mixed) 3 pcs garlic cloves 300 g lamb (minced) 2 tablespoons oil 0.5 teaspoon oregano 0.5 teaspoon pepper (white) 2 tsp salt 100 g breadcrumbs 1 pc onion preparation for mix the cevapcici the minced with Lammfaschiertem in a bowl with the crushed garlic cloves and season with salt, pepper and oregano. Eggs, chopped onion and breadcrumbs Add and mix the whole well with hands. Then rolls out of the mass form (with wet hands), the rolls lightly brush with oil and enter for about 30 min. In the refrigerator. Meanwhile einheizen the grill. Thereafter, the meat rolls on the hot grill until crispy on all sides. The lamb can also be replaced by a normal porcine or Rinderfaschiertes. Serve the finished Cevapcicis with fries or baked potato and any sauce (for example, onion mustard). and residential phone Can administrative costs will be passed on? Service expenses: Is your payroll? /

ESPANOL El desempleo está aumentando: 405.470 desempleados en Mayo, se 405,470 personas en busca de un puesto de trabajo, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto al año anterior. Al mismo tiempo, poner el número de vacantes reportadas por 41 por ciento a 41,591. Una vez más, los ancianos y los extranjeros se ven especialmente afectados por el aumento del desempleo, mientras que hubo un descenso significativo en la juventud. y más enmiendas a las Sustancias Estupefacientes Ley entra en vigor hoy entra en una enmienda a la Ley de Sustancias Estupefacientes en vigor. Para tratar el tema en el espacio público en peligro el futuro de hasta dos años de prisión. La justicia y la policía se ven dotadas de medios, los servicios se prepararon para el aumento de las estacas. Desde hace más de diez días, el ejecutivo es una acción contra abruptamente antes de los distribuidores en los puntos de acceso a lo largo de la línea 6 del metro y de la Praterstern. semanas y Nuevas huelgas en francés Ferrocarriles del Estado han iniciado una hora y media antes del inicio de la Eurocopa de fútbol en Francia, considera que el país enfrenta retos considerables: Anoche comenzó una nueva huelga en la compañía ferroviaria francesa SNCF, que es probable que conduzca a impedimentos significativos en el tráfico. El presidente Francois Hollande llamó Mientras tanto el terrorismo como la mayor amenaza para el Campeonato de Europa, que comienza el 10 de junio. y Salzburgo Aeropuerto tiene nuevo edificio principal en por lo menos ocho años del aeropuerto de Salzburgo quiere renovar el edificio principal central. El edificio es de 50 años de edad este año. A pesar de la modernización repetida ya no cumple los requisitos de las operaciones aeroportuarias modernas. y la advertencia de inundación para Alta Austria y Salzburgo Hoy Lluvias y tormentas eléctricas Además húmedos e inestables con numerosas y fuertes lluvias. Ya soleado muy probablemente en la Baja Austria y Viena. Los valores máximos: 14 a 25 grados. y luego ir a cevapcici servicios 4 2 pcs huevos 500 g picada dientes (mixto) 3 unidades de ajo 300 g de cordero (picada) 2 cucharadas de aceite de 0,5 cucharadita de orégano 0,5 cucharadita de pimienta (blanca) 2 cucharadita de sal 100 g de pan rallado preparación de cebolla 1 PC para mezclar los cevapcici la picada con Lammfaschiertem en un bol con los dientes de ajo machacados y sazonar con sal, pimienta y orégano. Huevos, cebolla picada y pan rallado Añadir y mezclar todo el bien con las manos. A continuación, lanza de forma masiva (con las manos mojadas), los rollos de cepillar ligeramente con aceite y entran durante aproximadamente 30 minutos. En el refrigerador. Mientras tanto einheizen la parrilla. A partir de entonces, la carne rueda sobre la parrilla caliente hasta que estén crujientes por todos los lados. El cordero también puede ser sustituido por un porcino normal o Rinderfaschiertes. Servir los Cevapcicis terminados con patatas fritas o patatas al horno y cualquier salsa (por ejemplo, la cebolla mostaza). y el teléfono residencial se pasará en los costos administrativos? Los gastos por servicios: ¿Es su nómina? /

AM.03.06. 2016 FREITAG 00:05/SA/AM.03.06. 2016 Friday 00: 05 / SA /AM.03.06. 2016 fredag 00: 05 / SA /Enm.03.06. 2016 Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Drogendealer: Novelle scheint in Wien zu wirken Den zweiten Tag in Kraft ist eine Suchtmittel=

gesetz-Novelle, mit der man in Wien vor allem das Problem mit Dealern entlang der U6 und am Praterstern in den Griff bekommen will. Zumindest am ersten Tag dürfte das gelungen sein. und dann Fußball-EM: Spanien schießt sich mit Kantersieg warm Titelverteidiger Spanien hat sich kurz vor Beginn der Endrunde in Frankreich in EM-Form präsentiert. Die Mannschaft von Vicente del Bosque feierte gestern bei einem Testspiel in der Salzburger Red Bull Arena einen 6:1-Kantersieg gegen Südkorea und untermauerte damit ihre Ambitionen auf die erfolgreiche Titel=

verteidigung. „Es war auf jeden Fall ein Zweiklassenunter=

schied erkennbar. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung", erklärte Del Bosque. Selbstvertrauen holte sich aber auch Spaniens Gruppengegner Tschechien mit einem Sieg im Duell zweier EM-Teilnehmer gegen Russland. und Heute Regenschauer und Gewitter Heute überwiegend bewölkt und einige teils kräftige Regenschauer sowie ein paar Gewitter, an der Alpennordseite kann es stellenweise auch länger regnen. Gefahr von lokalen Überflutungen und Muren. Zwischendurch im Laufe des Tages aber in vielen Regionen auch etwas Sonne. Höchstwerte: 15 bis 25 Grad. und weiter mit Provenzalisches Huhn Zutaten 4 (je 200 g) Hühnerkeulen Jodsalz, Pfeffer 2 EL THEA 1 fein gehackte große Zwiebel 8 in Scheiben geschnittene Knoblauchzehen 70 g geschälte Mandeln 1/4 l trockener Weißwein 1/4 l Knorr Hühnerbouillon 4 Zweige Thymian 1 Rosmarinzweig 2 Lorbeerblätter 10 frische Feigen Zubereitung Hühnerkeulen mit Haut würzen und in heißer THEA rundum kräftig anbraten. In eine feuerfeste Form legen. 2. Im Bratenrückstand Zwiebel und Knoblauch andünsten. Mandeln, Weißwein, Suppe, Thymian, Rosmarin und Lorbeerblätter zugeben und aufkochen. Sud über die Keulen gießen und im vorgeheizten Rohr bei 180 Grad ca. 40 Min. braten. 3. Feigen kreuzweise einschneiden. 12 Min. vor Ende der Garzeit zu den Keulen geben. und FIFA-Weltrangliste Österreich in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 10 Fußball Nationalteam: Gelassenheit ist des Schweizers Tugend EM-Starter, Teil 17 Die Ukraine und der Spielball der Politik French Open Thiem erstmals in einem Major-Viertelfinale /

ENGLISH Drug dealer: novella seems in Vienna to work the second day in power is a drug law amendment, with which one wants to deal mainly with the problem dealers along the U6 and the Praterstern under control in Vienna. At least on the first day should it be managed. and then Football Championship: Spain sees with thrashing hot Holders Spain presented itself shortly before the finals in France in EM form. The team of Vicente del Bosque celebrated yesterday during a friendly match in Salzburg Red Bull Arena a 6: 1 drubbing of South Korea, underpinning its ambitions to successfully defend the title. "It was definitely a two-class distinction recognizable. The result is also at this level in order, "said Del Bosque. but confidence also won the Spain's group opponents Czech Republic with a victory in a duel of two European Football Cup against Russia. and Today Showers and thunderstorms Today mostly cloudy and some partly heavy rain showers and a few thunderstorms to north of the Alps, it can at times rain longer. Risk of local floods and landslides. In between, during the day but in many regions also some sun. Maximum values: 15 to 25 degrees. and continue with Provencal Chicken Ingredients 4 (200 g) of chicken iodized salt, pepper 2 tbsp THEA 1 finely chopped onion 8 sliced ​​cloves of garlic 70 g peeled almonds 1/4 l dry white wine 1/4 l Knorr chicken stock 4 sprigs of thyme 1 sprig of rosemary 2 bay leaves 10 spice chicken thighs with skin and fresh figs fry preparation around vigorously in hot THEA. Add an ovenproof dish. 2. Sauté the onion and garlic roast residue. Almonds, white wine, soup, thyme, rosemary and bay leaves and bring to a boil admit. Sud pour over the clubs and in the preheated oven at 180 degrees about 40 minutes. Fry. 3. figs crosswise cut. 12 min. To give before end of cooking to the lobes. and FIFA World Ranking Austria in the FIFA world rankings at No. 10 national football team: Serenity is the Swiss virtue EM-starter, Part 17 The Ukraine and the political football French Open Thiem first time in a major quarter-final /

SVENSKA Langare: novell verkar i Wien för att arbeta den andra dagen i kraft är en drog lagändring, med vilka man vill ta itu främst med problemet återförsäljare längs U6 och Praterstern under kontroll i Wien. Åtminstone på den första dagen bör det hanteras. och sedan fotbolls-EM: Spanien ser med stryk heta Innehavare Spanien presenterade sig strax innan finalen i Frankrike i EM formulär. Gruppen av Vicente del Bosque firade igår under en vänskapsmatch i Salzburg Red Bull Arena 6: 1 drubbing i Sydkorea, som ligger till grund sina ambitioner att framgångsrikt försvara titeln. "Det var definitivt en två-klasskillnad igenkännbar. Resultatet är också på denna nivå i ordning ", säger Del Bosque. men förtroende vann också Spaniens grupp motståndare Tjeckien med en seger i en duell av två europeiska fotbollscupen mot Ryssland. och dag Skurar och åska dag Övervägande molnigt och några delvis kraftiga regn och några åskväder till norr om Alperna, kan det ibland regna längre. Risk för lokala översvämningar och jordskred. Däremellan under dagen men i många regioner också lite sol. Maxvärden: 15 till 25 grader. och fortsätter med provensalska Chicken Ingredienser 4 (200 g) av kyckling iodized salt, peppar 2 msk Thea en finhackad lök 8 skivade vitlöksklyftor 70 g skalade mandlar 1/4 l torrt vitt vin 1/4 liter Knorr kycklingbuljong 4 kvistar timjan 1 kvist rosmarin 2 lagerblad 10 krydda kyckling lår med hud och färska fikon yngel förberedelse runt kraftigt i varmt THEA. Lägg en ugnsfast form. 2. Fräs lök och vitlök grillat rest. Mandel, vitt vin, soppa, timjan, rosmarin och lagerblad och koka upp erkänna. Sud häll över klubbar och i ugnen på 180 grader ca 40 minuter. Fry. 3. fikon skär på tvären. 12 min. För att ge före slutet av tillagningen till lober. och FIFA World Ranking Österrike i FIFA världsrankingen på nr 10 landslaget: Serenity är det schweiziska dygd EM-starter, del 17 Ukraina och politisk fotboll French Open Thiem första gången i ett större kvartsfinalen /

ESPANOL traficante de drogas: novela parece en Viena para trabajar el segundo día en el poder es una enmienda a la ley de drogas, con la que se quiere tratar principalmente con los distribuidores de problemas a lo largo de la U6 y la Praterstern bajo control en Viena. Por lo menos en el primer día que debe ser gestionado. y luego Campeonato de fútbol: España ve con titulares calientes paliza España se presentó poco antes de la final en Francia en forma de EM. El equipo de Vicente del Bosque celebró ayer durante un partido amistoso en Salzburgo Red Bull Arena 6: 1 derrota de Corea del Sur, que sustenta su ambición de defender con éxito el título. "Definitivamente fue una distinción de dos clases reconocible. El resultado es también en este nivel con el fin ", dijo Del Bosque. pero la confianza también ganó de la España rivales de grupo República Checa con una victoria en un duelo de dos Copa de fútbol europeo contra Rusia. y Hoy Lluvias y tormentas eléctricas Hoy en día parcialmente nublado y algo de lluvia en parte fuertes lluvias y tormentas eléctricas a unos pocos al norte de los Alpes, a veces puede llover más. Riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra locales. En el medio, durante el día, pero en muchas regiones también un poco de sol. Los valores máximos: 15 a 25 grados. y continuar con Provenzal de pollo Ingredientes 4 (200 g) de la sal de pollo yodada, pimienta 2 cucharadas de THEA 1 cebolla finamente picada 8 dientes de rodajas de ajo 70 g peladas almendras 1/4 l de vino blanco seco 1/4 l Knorr caldo de pollo 4 ramitas de tomillo 1 ramita de romero 2 hojas de laurel 10 muslos de pollo con especias de la piel y los higos frescos preparación alevines alrededor vigorosamente en THEA caliente. Añadir una fuente refractaria. 2. Sofría la cebolla y el ajo asado de residuos. Almendras, vino blanco, sopa, tomillo, romero y hojas de laurel y llevar a ebullición admiten. Sud verter sobre los clubes y en el horno precalentado a 180 grados unos 40 minutos. Fry. 3. Las figuras transversalmente cortan. 12 min. Para dar antes de final de la cocción de los lóbulos. y la FIFA Clasificación Mundial Austria en la clasificación mundial de la FIFA en el número 10 del equipo nacional de fútbol: La serenidad es la virtud EM-arranque suizo, Parte 17 La Ucrania y la política del Abierto de Francia de fútbol Thiem primera vez en un cuarto de final mayor /

AM.04.06. 2016 SAMSTAG 00:05/SO/AM.04.06. 2016 Saturday 00: 05 / SO /AM.04.06. 2016 lördag 00: 05 / SO /Enm.04.06. 2016 Sábado 00: 05 / SO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Start für Prozess um Ärztegewerkschafts=

gründer Heute startet der Prozess des Gründers der Ärztegewerkschaft Asklepios, Gernot Rainer. Der Arzt klagt die Stadt Wien, weil sein Vertrag vom Wiener Krankenanstalten=

verbund (KAV) nicht verlängert wurde. Rainer vermutet dahinter politische Gründe. und Fußball: ÖFB-Gegner Portugal in England knapp geschlagen Im vorletzten Test vor der EM in Frankreich hätte Österreichs Gruppengegner Portugal beinahe ein Unentschieden in England geholt. Die ohne Superstar Cristiano Ronaldo angetretenen „Lusos" spielten gestern Abend im Londoner Wembley-Stadion nach einem Ausschluss lange in Unterzahl, kassierten im Finish aber doch noch das 0:1. und weiter mit Boxlegende Muhammad Ali mit Atemproblemen im Spital Die 74-jährige Boxlegende Muhammad Ali ist mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus in Phoenix eingeliefert worden. Der an Parkinson leidende Ali werde von einem Ärzteteam betreut und befinde sich in guter Verfassung, teilte Alis Sprecher gestern mit. Es werde ein kurzer Krankenhausaufent=

halt erwartet. Der mehrfache Weltmeister im Schwergewicht und Olympiasieger im Halbschwergewicht aus Kentucky hatte seine Karriere im Jahr 1981 beendet. In den vergangenen Jahren war er wegen gesundheitlicher Beschwerden mehrfach im Krankenhaus behandelt worden, darunter zweimal im Jahr 2014 und einmal im vergangenen Jahr. und Neue Zukunft für Hohe-Wand-Wiese in Wien Die Hohe-Wand-Wiese in Wien verabschiedet sich vom klassischen Wintersport. Zwar bleibt der Skilift erhalten, an der ehemaligen Skipiste soll aber ein Mountainbike-Zentrum entstehen. Details wollen die neuen Betreiber heute präsentieren. und Einsatzkräfte wegen Hochwassers in Alarmbereitschaft Auch wenn sich die Situation in den Hochwassergebieten am Inn leicht entspannt hat, sind die Einsatzkräfte in Oberösterreich weiter in Alarmbereitschaft. Denn am Wochenende soll es wieder teils schwere Regenschauer und Gewitter geben. und Heute Regenschauer und Gewitter Heute wieder unbeständig mit einigen teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. Dazwischen aber fast überall auch etwas Sonne. Höchstwerte zwischen 17 und 26 Grad, dazu teilweise schwül. und Pasta Asciutta Portion(en):4

Zutaten 1 Knoblauchzehe 2 Stk. Zwiebeln 100 g Karotten 100 g Stangensellerie 100 g Lauch 400 g gemischtes Faschiertes 2 EL Olivenöl Jodsalz Pfeffer aus der Mühle 2 EL Tomatenmark 400 g stückige Tomaten 2 EL gehackte Petersilie 500 g Spaghetti 1 Topf KNORR Bouillon Pur Rind Parmesan Zubereitung 1. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein hacken. Gemüse putzen, waschen und in kleine Würfel schneiden. 2. Faschiertes mit dem Gemüse in heißem Öl krümelig anbraten, salzen und pfeffern. Tomatenmark, stückige Tomaten, 400 ml Wasser sowie KNORR Bouillon Pur Rind zufügen und alles kurz aufkochen lassen. 3. Die Bolognese Sauce bei mittlerer Temperatur ca. 45 Minuten dünsten, nochmals abschmecken und die gehackte Petersilie unterheben.

4. Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung al dente garen und mit der Bolognese Sauce mischen. Dazu gehobelten Parmesan reichen. und Arbeitswelt "Die meisten Teams enttäuschen" Stahlkonzern Voest will neues Werk in Kapfenberg bauen Rohöl OPEC sieht Ölpreis weiter auf Weg nach oben Euro und Zinsen Zinssitzung in Wien: EZB kauft nun auch Firmenschulden /

ENGLISH Start of process to doctors 'union founder Today, the process of the founder of the doctors' union Asklepios, Gernot Rainer starts. The doctor accuses the City of Vienna because his contract was not renewed by the Vienna Hospital Association (KAV). Rainer suspects the political reasons. Football: ÖFB opponents Portugal in England nearly defeated in the penultimate test before the European Championships in France would Austria group opponents Portugal almost got a draw in England. The no superstar Cristiano Ronaldo is occurring "Lusos" played last night at London's Wembley Stadium for a long exclusion outnumbered, conceding the finish but still the 0:. 1 and continue with boxing legend Muhammad Ali with respiratory problems in the hospital, the 74-year-old boxing legend Muhammad Ali has been hospitalized with respiratory problems in a hospital in Phoenix. The person suffering from Parkinson Ali will be supported by a medical team and was in good shape, said Ali's spokesman with yesterday. It is expected a short hospital stay. The multiple world heavyweight champion and Olympic champion in the light heavyweight from Kentucky finished his career in 1981st In recent years he had been treated for health complaints several times in the hospital, including twice in 2014 and again last year. and New Future for High-Wand-Wiese Vienna The High-Wand-Wiese Vienna farewell to the classic winter sports. Although the ski lift is maintained at the former ski but want a mountain bike center arise. Details want to present the new operators today. and forces due to flooding Although the situation has eased slightly in the flooded areas of the Inn on alert, the forces in Upper Austria are more alert. For the weekend, there will be some heavy rain showers and thunderstorms again. and Today Showers and thunderstorms Today again inconsistent with some partly heavy rain showers and thunderstorms. In between, but mostly also some sun. Maximum ranging from 17 to 26 degrees, plus partially humid. and Pasta Asciutta serving (s): 4
Ingredients 1 clove garlic 2 pcs. Onions 100 g carrots 100 g celery 100 g leeks 400 g mixed minced 2 tablespoons olive oil Iodized salt freshly ground pepper 2 tablespoons tomato paste 400g chunky tomatoes 2 tablespoons chopped parsley 500 g spaghetti 1 pot Knorr bouillon Pur Rind Parmesan Preparation 1. peel the garlic and onions and chop finely. Clean, wash and cut into small dice vegetables. 2. Fry the meat containing the vegetables in hot oil crumbly, add salt and pepper. Tomato paste, lumpy tomato, 400 ml water and add bouillon KNORR Pur beef and bring to the boil briefly. 3. The Bolognese sauce over medium heat simmer about 45 minutes, season to taste and stir in the chopped parsley. 4. spaghetti in plenty of salted boiling water according to package directions until al dente and mix with the sauce Bolognese. Dazu shaved Parmesan rich. and work "Most teams disappoint" steel company Voest wants new plant in Kapfenberg build crude oil OPEC sees oil price continues to way up Euro and interest rate-setting meeting in Vienna: ECB now also buys company debt /

SVENSKA Start av processen till läkarnas fackliga grundare dag, processen för grundaren av Läkarförbund Asklepios, börjar Gernot Rainer. Läkaren anklagar staden Wien eftersom hans kontrakt inte förnyas av Wien Hospital Association (KAV). Rainer misstänker de politiska skäl. Fotboll: OFB motståndare Portugal i England nästan besegrades i den näst sista testet innan EM i Frankrike skulle Österrike Gruppen motståndare Portugal fick nästan oavgjort i England. Den ingen superstjärna Cristiano Ronaldo sker "Lusos" spelade i går kväll på Londons Wembley Stadium för en lång uteslutning underlägsna, medger finish men fortfarande 0 :. 1 och fortsätter med boxningslegenden Muhammad Ali med andningssvårigheter på sjukhuset, har 74-åriga boxningslegenden Muhammad Ali varit inlagd på sjukhus med andningsproblem på ett sjukhus i Phoenix. Den person som lider av Parkinson Ali kommer att stödjas av ett medicinskt team och var i bra form, sade Ali talesman med igår. Det förväntas en kortare sjukhusvistelse. Mästare flera världen tungvikts och olympisk mästare i lätt tungvikt från Kentucky avslutade sin karriär i 1981:e Under de senaste åren hade han behandlats för hälsoproblem flera gånger på sjukhuset, inklusive två gånger i 2014 och igen förra året. och ny framtid för High-Wand-Wiese Wien High-Wand-Wiese Wien farväl till den klassiska vintersporter. Även liften hålls vid den tidigare skidor men vill mountainbike center uppstå. Detaljer vill presentera de nya operatörerna idag. och krafter på grund av översvämningar Trots att situationen har lättat något de översvämmade områdena i Inn i beredskap, de krafter i Oberösterreich är mer alert. För helgen, kommer det att finnas några tunga regnskurar och åska igen. Och idag Duschar och åska i dag igen i strid med några delvis kraftiga regnskurar och åska. Däremellan, men oftast också några solen. Maximal sträcker sig från 17 till 26 grader, för att delvis fuktigt. och Pasta Asciutta portion (s): 4 Ingredienser 1 vitlöksklyfta 2 st. Lök 100 g morötter 100 g selleri 100 g purjolök 400 g blandade malet 2 matskedar olivolja iodized salt nymalen peppar 2 msk tomatpuré 400g chunky tomater 2 msk hackad persilja 500 g spaghetti en pott Knorr buljong Pur Rind Parmesan Förberedelser 1. Ta vitlök och lök och hacka fint. Ren, tvätta och skär i små tärningar grönsaker. 2. Stek kött som innehåller grönsaker i het olja smulig, tillsätt salt och peppar. Tomatpuré, knottrig tomat, 400 ml vatten och tillsätt buljong KNORR Pur nötkött och koka upp en kort stund. 3. köttfärssås på medelvärme sjuda ca 45 minuter, krydda efter smak och rör i hackad persilja. 4. spaghetti i rikligt med saltat kokande vatten enligt förpackningens anvisningar tills al dente och blanda med såsen Bolognese. Med tanke på rakad Parmesan rik. och arbete "De flesta lag svika" stålföretaget Voest vill ny fabrik i Kapfenberg bygga råolja OPEC ser oljepriset fortsätter att sätt upp Euro och räntesättande möte i Wien: ECB nu också köper företagets skuld /

ESPANOL Inicio del proceso de unión de los médicos fundador Hoy en día, el proceso del fundador de los médicos unión Asklepios, Gernot Rainer comienza. El médico acusa a la ciudad de Viena, porque su contrato no fue renovado por la Asociación de Hospitales de Viena (KAV). Rainer sospecha que las razones políticas. Fútbol: oponentes OFB Portugal en Inglaterra casi derrotados en la penúltima prueba antes de los campeonatos de Europa en Francia haría rivales de grupo Austria Portugal casi consiguió un empate en Inglaterra. La súper estrella Cristiano Ronaldo no está ocurriendo "lusos" jugado anoche en el estadio Wembley de Londres durante mucho exclusión superados en número, concediendo el acabado pero aún así el 0 :. 1 y continuar con la leyenda del boxeo Muhammad Ali con problemas respiratorios en el hospital, este hombre de 74 años de edad, la leyenda del boxeo Muhammad Ali ha sido hospitalizado con problemas respiratorios en un hospital de Phoenix. La persona que sufre de Parkinson Ali será apoyado por un equipo médico y estaba en buen estado, dijo el portavoz de Ali con el ayer. Se espera una estancia corta en el hospital. El campeón mundial de peso pesado múltiple y campeón olímpico en el peso semipesado de Kentucky terminado su carrera en 1981a En los últimos años había sido tratado por problemas de salud varias veces en el hospital, incluyendo dos veces en 2014 y nuevamente el año pasado. y el nuevo futuro de alta Wand-Wiese Viena El Alto-Wand-Wiese Viena despedida a los deportes de invierno clásicos. Aunque el telesilla se mantiene a la antigua de esquí, pero quieren surgir un centro de bicicleta de montaña. Detalles quieren presentar los nuevos operadores en la actualidad. y las fuerzas debidas a las inundaciones Aunque la situación ha mejorado ligeramente en las áreas inundadas de la Inn en estado de alerta, las fuerzas en Alta Austria están más alerta. Para el fin de semana, habrá algunas lluvias fuertes y tormentas eléctricas nuevo. y Hoy Lluvias y tormentas eléctricas Hoy nuevamente incompatibles con algunas lluvias fuertes y tormentas eléctricas en parte. En el medio, pero sobre todo también algo de sol. Máxima de entre 17 a 26 grados, que parcialmente húmedo. Pasta y asciutta porción (s): 4 Ingredientes 1 diente de ajo 2 uds. Cebollas 100 g de zanahorias 100 g de apio 100 g de puerros 400 g mixta picada 2 cucharadas de aceite de oliva sal yodada pimienta recién molida 2 cucharadas de pasta de tomate 400 g de tomate con trozos 2 cucharadas de perejil picado 500 g de espaguetis 1 pote caldos Knorr Pur corteza de parmesano Preparación 1. pelar el ajo y la cebolla y picar finamente. Limpiar, lavar y cortar en dados pequeños vehículos. 2. Freír la carne que contiene las verduras en aceite caliente desmenuzable, añadir sal y pimienta. pasta de tomate, tomate bultos, 400 ml de agua y añadir el caldo de la carne de KNORR Pur llevar a ebullición brevemente. 3. La salsa boloñesa a fuego medio cocer a fuego lento unos 45 minutos, sazonar al gusto y revuelva en el perejil picado. 4. espaguetis en abundante agua hirviendo con sal de acuerdo con las instrucciones del paquete hasta que estén al dente y mezclar con la salsa boloñesa. Publicada afeitado parmesano rica. y el trabajo "La mayoría de los equipos defrauda" compañía de acero Voest quiere nueva planta en Kapfenberg construir crudo OPEP ve precio del petróleo sigue camino hasta Euro y el interés de fijación de tarifas reunión en Viena: BCE ahora también compra deuda de la compañía /

 

Roxette/Marie Thank you for the Joyride Happy Birthday 2016 /Roxette / Marie Thank you for the Joyride Happy Birthday 2016 /Roxette / Marie Tack för Joyride Grattis på födelsedagen 2016 /Roxette / Marie Gracias por el Joyride Feliz Cumpleaños 2016 /

AM.05.06. 2016 SONNTAG 00:05/MO/AM.05.06. 2016 Sunday 00: 05 / MO /AM.05.06. 2016 Söndag 00: 05 / MO /Enm.05.06. 2016 Domingo 00: 05 / MO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Militärmusik stockt wieder auf Zuletzt ist beim Bundesheer gespart worden. Im Burgenland etwa hätte die Militärmusik ganz abgeschafft werden sollen. Unter Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) gibt es mehr Geld fürs Heer. Die Folge: Im Burgenland wirbt das Heer jetzt aktiv Musiker an. UND DAN Jäger findet vermisste Frau im Wald Einem Jäger verdankt eine 57-jährige Frau vermutlich ihr Leben. Er fand die Frau gestern in einem Waldstück in Mils (Tirol). Die orientierungslose Innsbruckerin war seit Mittwochvormittag vermisst. UND WEITER Motorrad: Moto2-Pilot Salom tödlich verunglückt Der Motorradzirkus steht unter Schock. Gestern ist beim Freien Training für den Großen Preis von Katalonien der spanische Moto2-Pilot Luis Salom tödlich verunglückt. Der 24-Jährige hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war schwer gestürzt. Trotz Notoperation konnten die Ärzte das Leben des neunfachen Grand-Prix-Siegers nicht retten. Es ist der erste Todesfall seit dem Italiener Marco Simoncelli vor fünf Jahren. UND Unwetterschäden: Wann die Versicherung zahlt Ob überschwemmte Häuser oder demolierte Autos: Die verheerenden Unwetter der vergangenen Tagen hinterließen auch in Teilen Österreichs eine Spur der Verwüstung. Welche Versicherungen Unwetterschäden decken und welchen Pflichten die Versicherungsnehmer nachkommen müssen, berichtet UND Nest-Gründer Fadell verlässt Google-Mutter Alphabet Führungswechsel bei Googles Zukauf Nest: Der Mitgründer und Chef des Spezialisten für Heimvernetzung, Tony Fadell, ist zurückgetreten. Die Firma, die Google vor gut zwei Jahren für 3,2 Mrd. Dollar übernommen hatte, ist vor allem für ihren selbstlernenden Heizungsregler mit Internet-Anbindung bekannt. Sie ist inzwischen ein selbstständiger Konzernteil der neuen Google-Mutter Alphabet. UND DANN Heute Regenschauer und Gewitter Heute Nachmittag zeitweise Sonne, verbreitet aber Regenschauer und Gewitter. Mäßiger Wind und je nach Sonne 16 bis 24, im Osten gut 26 Grad. und Böhmischer Rindsbraten Zutaten 1200 g Rindslungenbraten 3 EL THEA Brat- und Saftmeister 1 klein gehackte große Zwiebel 700 g Wurzelgemüse, klein gestiftelt 6 Pfefferkörner 7 Pimentkörner 3 Wacholderbeeren 2 Lorbeerblätter 1 TL gehackter Thymian 1/2 L Knorr Rindsbouillon 1/4 l Schlagobers 1 Becher Crème fraîche 2 EL Mehl Jodsalz, Pfeffer Zubereitung Fleisch in THEA rundum anbraten, beiseite legen. 2. Im Bratrückstand Zwiebeln und Gemüse anbraten. Fleisch wieder auf das Gemüse legen, würzen. Etwas Suppe zu geben und im vorgeheizten Rohr bei 150 Grad ca. 30 Min. braten. Fleisch gelegentlich wenden und immer wieder mit Suppe angießen. 3. Fleisch aus der Pfanne heben, in Alufolie wickeln und kurz entspannen lassen. 4. Körner und Lorbeerblätter entfernen, Sauce pürieren. Schlagobers, Crème fraîche und Mehl verrühren, zur Sauce geben und alles nochmals kurz aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 5. Fleisch portionieren und mit Sauce servieren. Dazu serviert man Böhmische Knödel. und Steiermark Schickhofer: "Geschwindigkeit in Regierung erhöhen" Nickelsdorf Nova Rock wird laut und komfortabel Oberösterreich/Bayern Das Tief bleibt: Angst vor weiteren Unwettern /

ENGLISH Militärmusik increased again last has been saved in the army. In Burgenland about military music should be abolished. Under Defense Minister Hans Peter Doskozil (SPÖ) there is more money for the army. The result: In Burgenland the army recruits currently available to musicians. AND DAN hunter finds missing woman in the forest a hunter owes a 57-year-old woman believed her life. He found the woman yesterday in a wooded area in Mils (Tyrol). The disoriented from Innsbruck was missing since Wednesday morning. AND CONTINUE motorcycle: Moto2 rider Salom fatally injured motorcycle The circus is in shock. Yesterday in free practice of the Spanish Moto2 rider Luis Salom had a fatal accident for the Grand Prix of Catalunya. The 24-year-old lost control of his bike and was a bad fall. Despite emergency surgery the doctors could not save the life of nine-time Grand Prix winner. It is the first death since Italian Marco Simoncelli five years ago. AND Severe damage: When the insurance company pays Whether flooded houses or demolished cars: The devastating storms of recent days also left parts of Austria a trail of destruction. What insurance cover storm damage and what obligations the policyholder must meet, reports AND Nest founders Fadell leaves Google Mother Alphabet Management change at Google's acquisition Nest: The co-founder and chief of the specialist for home networking, Tony Fadell, has resigned. The company, which had taken over Google two years ago for $ 3.2 billion, is mainly known for its self-learning heating controller with internet connectivity. She is now an independent company part of the new Google-parent alphabet. AND THEN Today Showers and thunderstorms this afternoon temporarily sun, but widespread rain showers and thunderstorms. Moderate wind and depending on the sun 16 to 24, in the east just over 26 degrees. and Bohemian roast beef Ingredients 1200 g of beef tenderloin 3 tablespoons THEA roasting and Juice Master 1 chopped large onion 700 g root vegetables, small slivered 6 peppercorns 7 allspice 3 juniper berries 2 bay leaves 1 teaspoon chopped thyme 1/2 L Knorr beef stock 1/4 l whipped cream 1 cup fry crème fraîche 2 tablespoons flour iodized salt, pepper preparation meat in THEA round, set aside. 2. In Bratrückstand onions and vegetable sauté. put meat back on the vegetables, seasoning. To give some soup and in the preheated oven for about 30 minutes fry at 150 degrees.. Meat, turning occasionally and always pour with soup. 3. meat from the pan lift, wrap in aluminum foil and let relax briefly. 4. Remove seeds and bay leaves, puree sauce. Whipped cream, crème fraîche and stir flour, add to the sauce and let it boil again briefly. Season with salt and pepper. 5. Meat portioning and serve with sauce. It is served with Bohemian dumplings. "Increase speed in government": and Styria Schickhofer Nickelsdorf Novarock is loud and comfortable Upper Austria / Bavaria The depth remains: fear of further storms /

SVENSKA Militärmusik ökade igen förra har sparats i armén. I Burgenland om militär musik bör avskaffas. Enligt försvarsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) det finns mer pengar för armén. Resultatet: I Burgenland armén rekryterar för närvarande tillgängliga för musiker. Och Dan jägare finner saknad kvinna i skogen en jägare skyldig en 57-årig kvinna trodde hennes liv. Han fann kvinnan igår i ett skogsområde i Mils (Tyrolen). Den desorienterade från Innsbruck saknades sedan onsdag morgon. OCH FORTSÄTT motorcykel: Moto2 ryttare Salom dödligt skadade motorcykel Cirkusen är i chock. Igår i fri praktiken för det spanska Moto2 ryttare Luis Salom hade en dödsolycka för Grand Prix i Catalunya. 24-åriga förlorade kontrollen över sin cykel och var en dålig höst. Trots akut kirurgi läkarna inte kunde rädda livet på nio-tiden Grand Prix vinnare. Det är det första dödsfallet sedan italienska Marco Simoncelli fem år sedan. Och allvarliga skador: När försäkringsbolaget betalar Vare översvämmade hus eller rivna bilar: De förödande stormar de senaste dagarna lämnade också delar av Österrike ett spår av förstörelse. Vad försäkringsskador och vilka skyldigheter försäkringstagaren måste uppfylla, rapporter och Nest grundare Fadell lämnar Google Mor alfabetet Ledningsförändring på Googles förvärv Nest täcka storm: Den grundare och chef för specialist för hemnätverk, Tony Fadell, har avgått. Företaget, som hade tagit över Google två år sedan för $ 3,2 miljarder är främst känd för sin självlärande värmeregulator med internet-anslutning. Hon är nu ett fristående bolag del av det nya Google-förälder alfabetet. OCH SEDAN I dag Skurar och åska i eftermiddag tillfälligt sol, men omfattande regnskurar och åska. Måttlig vind och beroende på solen 16-24, i öst drygt 26 grader. och Bohemian rostbiff Ingredienser 1200 g oxfilé 3 msk THEA rostning och Juice Master 1 hackad stora lök 700 g rotfrukter, små slivered 6 pepparkorn 7 kryddpeppar 3 enbär 2 lagerblad 1 tsk hackad timjan 1/2 L Knorr köttbuljong 1/4 liter vispgrädde en kopp steka creme fraiche 2 msk mjöl iodized salt, peppar förberedelse kött i THEA runda, ställ åt sidan. 2. I Bratrückstand lök och vegetabiliska lökgratäng. sätta kött tillbaka på grönsaker, kryddor. För att ge en soppa och i förvärmd ugn i ca 30 minuter steka på 150 grader .. Kött, svarvning ibland och alltid häll med soppa. 3. kött från pannan hiss, linda in i aluminiumfolie och låt slappna av kort. 4. Ta bort frön och lagerblad, puré sås. Vispad grädde, crème fraiche och rör mjöl, lägg till såsen och låt det koka igen en kort stund. Krydda med salt och peppar. 5. Kött portione och servera med sås. Den serveras med Bohemian klimpar. "Öka hastigheten i regeringen" och Steiermark Schickhofer Nickelsdorf Novarock är högt och bekväm Oberösterreich / Bayern Djupet kvarstår: rädsla för ytterligare stormar /

ESPANOL Militärmusik aumentó de nuevo el pasado se ha guardado en el ejército. En Burgenland música militar sobre debe ser abolida. Bajo ministro de Defensa, Hans Peter Doskozil (SPO) hay más dinero para el ejército. El resultado: En Burgenland el ejército recluta actualmente a disposición de los músicos. Y DAN cazador encuentra mujer desaparecida en el bosque un cazador debe una mujer de 57 años de edad, creía que su vida. Él encontró a la mujer ayer en una zona boscosa en milésimas de pulgada (Tirol). El desorientada de Innsbruck faltaba desde el miércoles por la mañana. Y CONTINUAR motocicleta: Moto2 Salom piloto herido fatalmente motocicleta El circo está en estado de shock. Ayer en los entrenamientos libres del piloto de Moto2 español Luis Salom tuvo un accidente fatal para el Gran Premio de Cataluña. El jugador de 24 años de edad, perdió el control de su bicicleta y fue una mala caída. A pesar de una cirugía de emergencia los médicos no pudieron salvar la vida de nueve veces ganador del Gran Premio. Es la primera muerte desde el italiano Marco Simoncelli hace cinco años. Y graves: Cuando la compañía de seguros paga si las casas inundadas o coches demolidas: Las tormentas devastadoras de los últimos días también dejaron partes de Austria un rastro de destrucción. ¿Qué seguro de daños a la cubierta tormenta y cuáles son las obligaciones del tomador debe cumplir, informes y fundadores Nest Fadell hojas cambian Google Madre Gestión del alfabeto en el Nido adquisición de Google: El co-fundador y director del especialista para redes domésticas, de Tony Fadell, ha renunciado. La compañía, que se había apoderado de Google hace dos años por $ 3.2 mil millones, es conocido sobre todo por su regulador de calefacción auto-aprendizaje con conectividad a Internet. Ella es ahora una parte independiente de la compañía del nuevo alfabeto Google y los padres. Y entonces hoy Lluvias y tormentas eléctricas esta tarde temporalmente sol, pero lluvias generalizadas y tormentas eléctricas. viento moderado y en función del sol de 16 a 24, en el este poco más de 26 grados. y bohemios de carne asada Ingredientes 1200 g de solomillo de ternera 3 cucharadas THEA tostado y jugo de Master 1 picada cebolla grande 700 g de verduras de raíz, pequeña slivered 6 granos de pimienta 7 de pimienta de Jamaica 3 bayas de enebro 2 hojas de laurel 1 cucharadita de picada de tomillo 1/2 L Knorr caldo de carne 1/4 l de crema batida 1 taza alevines de crema fresca 2 cucharadas de harina sal yodada, pimienta preparación de la carne en THEA redonda, a un lado. 2. En las cebollas y rehogar Bratrückstand vegetal. poner la carne de nuevo en el verduras, condimentos. Para dar un poco de sopa y en el horno precalentado durante unos 30 minutos a 150 grados freír .. Carne, revolviendo ocasionalmente y vierta siempre con la sopa. 3. La carne de los remontes de la cacerola, envolver en papel de aluminio y dejar descansar brevemente. 4. Retire las semillas y las hojas de laurel, la salsa de puré. nata montada, crema de leche y la harina revolver, añadir a la salsa y se deja hervir de nuevo brevemente. Se sazona con sal y pimienta. 5. Carne de división en porciones y servir con la salsa. Se sirve con bolas de masa hervida de Bohemia. "Aumentar la velocidad en el gobierno": y Estiria Schickhofer Nickelsdorf Novarock es fuerte y cómodo Alta Austria / Baviera La profundidad permanece: el temor a nuevos tormentas /

AM.06.06. 2016 MONTAG 00:05/DI/AM.06.06. 2016 Monday 00: 05 / DI /AM.06.06. 2016 Måndag 00: 05 / DI /Enm.06.06. 2016 Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Clintons Nominierung rückt mit weiterem Sieg näher Ex-Außenministerin Hillary Clinton kommt ihrer Spitzenkandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl im November immer näher. Sie gewann gestern die Vorwahl im US-Außengebiet Jungferninseln, wie der Sender ABC unter Berufung auf die örtliche Demokratische Partei berichtete. Clinton gilt auch bei der nächsten Abstimmung heute in Puerto Rico als Favoritin. Höchstwahrscheinlich wird die ehemalige First Lady aber auch bei einem Doppelsieg am Wochenende erst am Dienstag den Meilenstein von 2.383 Delegiertenstimmen erreichen, die für eine offizielle Nominierung als Spitzenkandidatin auf einem Parteitag im Juli nötig sind. Dann stehen unter anderem Abstimmungen in New Jersey an der Ostküste und Kalifornien im Westen an. und dann Muhammad Ali tot: Welt trauert um den „Größten" Nach dem Tod von Muhammad Ali würdigen nun Politiker, Künstler und Sportler das Lebenswerk der Boxlegende. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton etwa bezeichnete die Freundschaft zu Ali als „eine Ehre". Der mit 74 Jahren am Freitag in einem Krankenhaus bei Phoenix gestorbene dreimalige Schwergewichtsweltmeister sei „größer als seine eigene Legende", so Clinton. Noch viele weitere prominente Verehrer erinnerten an die besonderen Eigenschaften der einzigartigen Sportikone. und Zu langsam: Millionenstrafe für Deutsche Bahn Die Deutsche Bahn (DB) muss für das vergangene Jahr bis zu 15 Millionen Euro an den Bund überweisen, weil sie auf maroden Streckenabschnitten im Fernverkehr nicht das vorgesehene Tempo erreicht hat. Einen entsprechenden Bericht des Magazins „Focus" bestätigte das deutsche Verkehrsministerium gestern. Die konkrete Strafsumme werde das Eisenbahnbundesamt festlegen. Auch im Regionalverkehr kämpft die DB mit Strafzahlungen. Durchschnittlich behielten die Verkehrsverbünde nach Konzernangaben seit 2013 jährlich etwa 200 Millionen Euro ein, weil die Bahnsparte DB Regio nicht die volle vereinbarte Leistung brachte. Dazu trugen auch Streiks und Unwetter bei. Das deutsche Gleisnetz ist 33.000 Kilometer lang. Nach Angaben des deutschen Verkehrsministeriums vom Februar müssen wegen maroder Brücken und anderer Mängel Züge an rund 70 Stellen im deutschen Netz langsamer fahren als eigentlich möglich. Hinzu kommen Tempobeschränkungen wegen Bauarbeiten. Im vergangenen Jahr seien durch solche Langsamfahrstellen Verspätungen von 3.700 Stunden zusammengekommen. und dan weiter mit Dachbodenfund explodiert: Mehrere Verletzte Zu einer Schwarzpulverexplosion mit fünf teilweise schwer Verletzten ist es gestern Mittag im südoststeirischen Mitterfladnitz gekommen. Zwei Personen mussten mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. und Musik-Festival „Rock am Ring" vorzeitig abgebrochen Nach zwei Tagen mit wiederholten Unwettern ist das Musik-Festival „Rock am Ring" in der Eifel vorzeitig abgebrochen worden. Wegen einer weiteren Unwetterwarnung für heute entzog die Gemeinde Mendig die Genehmigung für die Fortsetzung des Festivals, wie eine Sprecherin des Veranstalters in der Nacht mitteilte. Gestern Abend hatte es noch einmal ein Konzert auf zwei Bühnen gegeben. Dabei jubelten Zehntausende Rock-Fans der kalifornischen Band Red Hot Chili Peppers zu. Am Freitag Abend waren 82 Menschen bei einem Blitzeinschlag auf dem Festivalgelände verletzt worden. und Heute Regen und heftige Gewitter Heute Nachmittag verbreitet teils heftige Regenschauer und Gewitter, nur vorübergehend Sonne. Die Temperaturen: je nach Sonne 17 bis 27 Grad. und Putenröllchen mit Spargel und Rohschinken Portion(en):4 Zutaten Pfeffer 4 Stk. Putenschnitzel, à ca. 150 g 4 EL Olivenöl 125 ml Weißwein 1/2 Topf KNORR Bouillon Pur Huhn 150 g Crème fraîche 40 g Basilikum, grob geschnitten 200 g Thaispargel (oder grünen Spargel) 8 Scheiben Rohschinken, dünn geschnitten 50 g geriebener Parmesan 1/2 kleine rote Paprika 600 g festkochende Kartoffeln 2 EL Öl Jodsalz Zubereitung Für die Fülle Spargel in Salzwasser kurz überkochen, abseihen, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Schnitzel behutsam klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Schnitzel mit je zwei Scheiben Rohschinken belegen, mit Parmesan bestreuen und mit je einem Viertel vom Spargel belegen. Schnitzel eng einrollen und mit Spagat binden oder mit Zahnstochern fixieren. 2. Röllchen in Öl rundum anbraten und aus der Pfanne nehmen. Bratrückstand mit Wein und 200 ml Wasser aufgießen. KNORR Bouillon Pur Huhn einrühren, darin auflösen und aufkochen. Röllchen einlegen und zugedeckt ca. 15 Minuten dünsten. 3. Für die Beilage Paprika putzen und in möglichst kleine Stücke schneiden. Kartoffel schälen, in Spalten schneiden in Öl rundum goldbraun braten und mit Salz und Pfeffer würzen. Paprika untermischen und mitbraten. 4. Röllchen herausheben und warm stellen. Sauce umgießen, Crème fraîche einrühren und aufkochen. Basilikum einrühren und die Sauce pürieren. Röllchen mit Sauce und Kartoffeln anrichten und dannn Interview 1:40 Stunden mit Puls 180 Treffpunkt Wien Andrea Händler: Ausrasten im Le Salzgries Leistungspflügen Südburgenländer wird in York bei Pflug-WM seine Furchen ziehen Rechtsstreit /

SVENSKA Clintons utnämning avancerar med ytterligare seger närmare Ex-utrikesministern Hillary Clinton är deras toppkandidat i det amerikanska presidentvalet i november närmar sig. De vann igår koden i USA Jungfruöarna yttre området, såsom ABC rapporterade, med hänvisning till lokala partiet. Clinton gäller även nästa omröstning i dag i Puerto Rico som favorit. Troligtvis, men uppnår även med en dubbelseger i helgen tills tisdag milstolpen 2,383 delegat röster som behövs för en officiell utnämning till toppkandidat vid en partikongress i juli, den tidigare första dam. Sedan stå på bland annat Väljare i New Jersey på östkusten och Kalifornien i väster. och Muhammad Ali död: världen sörjer "största" Efter döden av Muhammad Ali politiker, artister och idrottsmän nu hedra livsverk boxning legend. Tidigare amerikanska presidenten Bill Clinton om Märkt vänskap med Ali som "en ära". Åldern på 74 dog på ett sjukhus i Phoenix på fredag ​​tre gånger tungvikt är "större än sin egen legend", sade Clinton. Många andra framstående beundrare påminde om de speciella egenskaperna hos den unika sport ikonen. och för långsam: miljoner straff för tyska Rail German Rail (DB) måste överföras för det gångna året upp till 15 miljoner euro till den federala regeringen, eftersom den inte har nått till krisdrabbade sträckor över långa avstånd den planerade takten. En relaterad rapport av tidningen "Fokus", det tyska transportministeriet bekräftade igår. Det konkreta straff belopp skall ange Eisenbahnbundesamt. I regionaltrafiken, är DB kämpar med påföljder. Genomsnitt höll föreningar transport anspråk på bolaget sedan 2013 cirka 200 miljoner euro per år, a, eftersom järnvägssektorn DB Regio inte tog full överens prestanda. Också bidragit till strejker och dåligt väder. Den tyska järnvägsnätet är 33.000 km lång. Enligt den tyska transportministeriet i februari på grund av sjuka broar och andra defekter tåg på 70 platser i det tyska nätet långsammare än vad som faktiskt är möjligt. Läggs till hastighetsbegränsningar på grund av byggandet. Förra året hade kommit samman genom sådana hastighetsbegränsningar förseningar på 3700 timmar. och dan exploderar vidare med Dachbodenfund: Flera skadade, det är en krutexplosion med fem kom några allvarligt skadade i går i sydöstra Steiermark Mitterfladnitz lunch. Två personer fick evakueras med helikopter. varit och musikfestival "Rock am Ring" avslutades i förtid efter två dagar med upprepade stormar musikfestivalen är "Rock am Ring" avslutas i förtid i Eifel. Eftersom en ytterligare vädret varning idag kommunen Mendig drog godkännande för en fortsättning av festivalen, som en talesman för arrangörerna av natten meddelade. I går kväll hade en gång gett en konsert på två etapper. Det jublade tiotals rockfans till den kaliforniska bandet Red Hot Chili Peppers. På fredag ​​kväll hade 82 personer skadats i ett blixtnedslag på festivalområdet. och dag Regn och starka åska denna eftermiddag spred sig delvis kraftiga duschar och åska, tillfälligt solen. Temperaturer: beroende på solen 17 till 27 grader. och kalkon rullar med sparris och parmaskinka portion (er) :. 4 Ingredienser peppar 4 st Putenschnitzel, à 150 g 4 msk olivolja 125 ml vitt vin 1/2 kruka Knorr buljong Pur kyckling 150 g creme fraiche 40 g basilika, grovt hackad 200 g Thai sparris (eller grön sparris) 8 skivor parmaskinka, tunt skivad 50 g riven parmesanost 1/2 liten röd paprika 600 g vaxartad potatis 2 msk olja iodized salt förberedelse för fyllningen sparris koka en kort stund i saltat vatten, stam, kyla avskräcka och rinna av väl. knock Schnitzel försiktigt och krydda med salt och peppar. Schnitzel med två skivor skinka uppta, strö över parmesan och toppa med en fjärdedel vardera från sparris. Schnitzel tätt rulla upp och slips med sprickor eller säkra med tandpetare. 2. Stek rullarna i olja och helt ta bort från pannan. Bratrückstand hälla vin och 200 ml vatten. KNORR Bouillon Pur Chicken Stir för att lösa det och koka. Last rullar, lock och låt sjuda ca 15 minuter. 3. För garnering peppar Ren och skär i små bitar som möjligt. Skala potatisen, skär i klyftor i olja tills gyllenbrun runt och krydda med salt och peppar. Paprika, blanda och stek. 4. Lyft ut rullar och hålla sig varm. Sås Häll, rör om och koka crème fraiche. Basilika Rör och blanda såsen. Servera rullar med sås och potatis och dannn Intervju 1:40 timmar med Pulse 180 möte i Wien Andrea återförsäljare kommer att koppla in Le Salzgries konkurrenskraftig plöjning Südburgenländer i York med plog fåror WM pull tvister /

ENGLISH Clinton's nomination advances with further victory closer Ex-Secretary of State Hillary Clinton is their top candidate in the US presidential election in November approaching. They won yesterday the code in US Virgin Islands outer area, such as the ABC reported, citing the local Democratic Party. Clinton also applies to the next voting today in Puerto Rico as the favorite. Most likely, but achieve even with a double victory at the weekend until Tuesday the milestone of 2,383 delegate votes needed for an official nomination as top candidate at a party congress in July, the former first lady. Then stand on inter alia Voters in New Jersey on the East Coast and California in the west. and Muhammad Ali dead: world mourns the "greatest" After the death of Muhammad Ali politicians, artists and athletes now honor the life's work of boxing legend. Former US President Bill Clinton about Marked friendship with Ali as "an honor". The age of 74 died in a hospital in Phoenix on Friday three-time heavyweight champion is "greater than his own legend," said Clinton. Many other prominent admirers recalled the special characteristics of the unique sports icon. and too slow: million penalty for German Rail German Rail (DB) must be transferred for the past year up to 15 million euros to the federal government because it has not reached to ailing stretches over long distances the envisaged pace. A related report of the magazine "Focus", the German Transport Ministry confirmed yesterday. The concrete penal sum shall specify the Eisenbahnbundesamt. In regional transport, DB is struggling with penalties. Average kept the transport associations claimed by the company since 2013, some 200 million euros a, because the railway sector DB Regio not brought the full agreed performance. Also contributed to strikes and bad weather. The German rail network is 33,000 km long. According to the German Ministry of Transport in February because of ailing bridges and other defects trains at 70 locations in the German network slow down than actually possible. Added to speed restrictions due to construction. Last year had come together through such speed restrictions delays of 3,700 hours. and dan further explodes with Dachbodenfund: Several injured, it is to a gunpowder explosion with five, some seriously injured yesterday arrived in Southeastern Styria Mitterfladnitz lunch. Two people had to be evacuated by helicopter. been and music festival "Rock am Ring" terminated prematurely after two days with repeated storms the music festival is "Rock am Ring" terminated prematurely in the Eifel. Because a further weather warning for today the municipality Mendig withdrew approval for the continuation of the festival, as a spokeswoman for the organizers of the night announced. Last night it had once given a concert on two stages. It cheered tens of rock fans to the Californian band Red Hot Chili Peppers. On Friday evening, 82 people had been injured in a lightning strike on the festival grounds. and Today Rain and strong thunderstorms this afternoon spread partly heavy showers and thunderstorms, temporary sun. Temperatures: depending on the sun 17 to 27 degrees. and turkey rolls with asparagus and prosciutto serving (s):. 4 Ingredients pepper 4 pcs Putenschnitzel, à 150 g 4 tbsp olive oil 125 ml white wine 1/2 pot Knorr bouillon Pur chicken 150 g crème fraîche 40 g basil, coarsely chopped 200 g Thai asparagus (or green asparagus) 8 slices prosciutto, thinly sliced ​​50 g grated parmesan cheese 1/2 small red pepper 600 g waxy potatoes 2 tablespoons oil iodized salt preparation For the filling asparagus boil briefly in salted water, strain, cool deter and drain well. knock Schnitzel gently and season with salt and pepper. Schnitzel with two slices of ham occupy, sprinkle with Parmesan and top with a quarter each from the asparagus. Schnitzel tightly roll up and tie with splits or secure with toothpicks. 2. Fry the rolls in oil and completely remove from the pan. Bratrückstand pour wine and 200 ml of water. KNORR Bouillon Pur Chicken Stir to dissolve it and boil. Load rolls, cover and simmer about 15 minutes. 3. For the garnish pepper Clean and cut into small pieces as possible. Peel potatoes, cut into wedges in oil until golden brown around and season with salt and pepper. Paprika, mix and fry. 4. Lift out rolls and keep warm. Sauce Pour, stir and boil crème fraîche. Basil Stir and blend the sauce. Serve rolls with sauce and potatoes and dannn Interview 1:40 hours with Pulse 180 meeting Vienna Andrea dealer will disengage in Le Salzgries competitive plowing Südburgenländer in York with plow furrows WM pull litigation /

ESPANOL La nominación de Clinton avanza con más victoria más cerca de Ex-Secretario de Estado Hillary Clinton está su principal candidato en la elección presidencial de Estados Unidos en noviembre acercando. Ellos ganaron ayer el código de área exterior de las Islas Vírgenes, tal como informó el ABC, citando el Partido Demócrata local. Clinton también se aplica a la próxima votación de hoy en Puerto Rico como el favorito. Lo más probable, pero lograr incluso con una doble victoria en el fin de semana hasta el martes el hito de 2.383 votos de delegados necesarios para la nominación oficial como candidato principal en un congreso del partido en julio, la ex primera dama. Luego, de pie sobre los votantes, entre otros, en Nueva Jersey, en la costa este de California y en el oeste. y Muhammad Ali muertos: mundo llora la "mayor" Después de la muerte de Muhammad Ali políticos, artistas y deportistas ahora honran el trabajo de la vida de la leyenda del boxeo. El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton sobre la amistad Marcado con Ali como "un honor". La edad de 74 años murió en un hospital en Phoenix el viernes tres veces campeón de peso pesado es "mayor que su propia leyenda", dijo Clinton. Muchos otros admiradores prominentes recordaron las características especiales del icono único de los deportes. y demasiado lento: millones de penalización por German Rail ferrocarriles alemanes (DB) debe ser transferido desde el año pasado hasta 15 millones de euros para el gobierno federal, ya que no ha llegado a tramos enfermos a través de largas distancias al ritmo previsto. Un informe correspondiente de la revista "Focus", el Ministerio de Transporte alemán confirmó ayer. La suma penal concreto deberá especificar el Eisenbahnbundesamt. En el transporte regional, DB está luchando con sanciones. Promedio mantiene las asociaciones de transporte reclamados por la compañía desde 2013, unos 200 millones de euros al, debido a que el sector ferroviario DB Regio no trajo el rendimiento pactado. También contribuyó a la huelga y el mal tiempo. La red ferroviaria alemana es de 33.000 km. Según el Ministerio de Transporte de Alemania en febrero debido a enfermos puentes y otros trenes defectos en 70 ubicaciones en la red alemana desaceleración que realmente posible. Sumado a las restricciones de velocidad debido a la construcción. El año pasado había llegado juntos a través de este tipo de restricciones de velocidad retrasos de 3.700 horas. y Dan explota aún más con Dachbodenfund: varios heridos, que es una explosión de la pólvora con cinco, algunas de ayer gravemente herido llegó en el almuerzo del sudeste Estiria Mitterfladnitz. Dos personas tuvieron que ser evacuados en helicóptero. estado y festival de música "Rock am Ring" terminado prematuramente después de dos días con repetidas tormentas es el festival de música "Rock am Ring" terminado prematuramente en la región de Eifel. Debido a que un clima más advertencia hoy al municipio de Mendig retiró la aprobación para la continuación de la fiesta, como portavoz de los organizadores de la noche anunciada. La noche anterior se había dado una vez un concierto en dos etapas. Se animó a decenas de aficionados al rock de la banda californiana Red Hot Chili Peppers. El viernes por la tarde, 82 personas habían resultado heridas en la caída de un rayo en el recinto del festival. Hoy en día y la lluvia y tormentas eléctricas fuertes esta tarde se extienden lluvias y tormentas eléctricas en parte, pesados, sol temporal. Temperaturas: en función del sol de 17 a 27 grados. y el pavo rollos con espárragos y jamón porción (s) :. 4 Ingredientes pimienta 4 piezas Putenschnitzel, a 150 g 4 cucharadas de aceite de oliva 125 ml de vino blanco 1/2 de caldo de pollo Knorr Pur 150 g de crema fresca 40 g de albahaca, picadas en trozos de 200 g espárragos tailandés (o espárragos verdes) 8 rebanadas de jamón, rodajas finas 50 g de queso parmesano rallado 1/2 pequeña pimienta 600 g de patatas cerosas 2 cucharadas de aceite yodado de preparación de sal Para hervir los espárragos llenado brevemente en agua con sal, colar, fresco disuadir y escurrir bien. golpee suavemente Schnitzel y se sazona con sal y pimienta. Schnitzel con dos lonchas de jamón ocupan, espolvorear con el queso parmesano y la parte superior con una cuarta parte de cada uno de los espárragos. Schnitzel fuertemente enrollar y atar con divisiones o asegure con palillos de dientes. 2. Freír los rollitos en aceite y eliminar por completo de la sartén. Bratrückstand verter el vino y 200 ml de agua. Agitar KNORR Bouillon Pur de pollo a la disolución y hervir. rollos de carga, tape y cocine unos 15 minutos. 3. Para la guarnición pimienta Limpiar y cortar en trozos pequeños como sea posible. Pelar las patatas, cortadas en trozos en aceite hasta que estén doradas alrededor y se sazona con sal y pimienta. Pimentón, mezclar y freír. 4. Levante rollos y mantener caliente. Salsa Pour, agitar y dejar hervir la crema fresca. Revuelva la albahaca y mezclar la salsa. Servir rollos con salsa y patatas y dannn Entrevista 1:40 horas con la reunión de pulsos 180 distribuidor de Viena Andrea se desengancha en Le Salzgries competitiva arar Südburgenländer en York con el arado surca litigios WM tirón /

AM.07.06. 2016 DIENSTAG 00:05/MI/AM.07.06. 2016 Tuesday 00: 05 / MI /AM.07.06. 2016 tisdag 00: 05 / MI /Enm.07.06. 2016 Martes 00: 05 / MI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Schweizer lehnen Grundeinkommen ab Die Schweizer haben die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für jeden Einwohner mit großer Mehrheit abgelehnt. Nur 23,1 Prozent stimmten dafür. Die Initiatoren sprachen trotzdem von einem „sensationellen Erfolg". Angenommen wurde dagegen eine weitere Verschärfung des Asylgesetzes. und RH-Chef Moser: Zum Abschied 1.070 Empfehlungen Der mit Ende Juni nach zwölf Jahren aus seinem Amt ausscheidende Präsident des Rechnungshofes (RH), Josef Moser, gibt keine Empfehlung für seine Nachfolge ab und dann weiter mit Motorsport: Auer schreibt mit DTM-Sieg Geschichte Mercedes-Pilot Lucas Auer hat gestern ein Stück österreichischer Sportgeschichte geschrieben. Der Tiroler gewann das sechste Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring. Damit ist der 21-Jährige der erste Österreicher in der 32-jährigen DTM-Geschichte, der ein Rennen für sich entscheiden konnte. und dann Design Tower am Wiener Donaukanal vor Verkauf Der Design Tower am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt steht zum Verkauf. Das Gebäude, besser bekannt als Sofitel Wien Stephansdom, ist im Besitz der Uniqa, die ein Verkaufsverfahren beauftragt hat. und Weiterhin Mangel an Kassenärzten in Niederösterreich Gebietskrankenkasse und Ärztekammer sind in Niederösterreich nach wie vor auf der Suche nach Kassenärzten. Derzeit gibt es nur Bewerbungen für vier von 18 offenen Stellen. Einige dieser Stellen sind schon seit mehreren Monaten unbesetzt. und dann Teils sonnig, teils gewittrig Heute im Flachland überwiegend sonnig. Im Berg- und Hügelland wechselhaft mit Nebel, Sonne, Wolken, Regenschauern und Gewittern. Die höchsten Temperaturen: 18 bis 27 Grad. und Nutella-Käsekuchen mit Himbeerherz Zutaten 200 g Mehl 1 TL Backpulver 1 Prise Jodsalz 100 g + 100 g THEA 75 g + 75 g Kristallzucker 1 + 3 Eier 500 g Frischkäse Balance (Rahmstufe, 16 % Fett abs.) 250 ml Rama Cremefine zum Aufschlagen (200 g + Rest) 250 + 90 g Nutella Nussnougatcreme 1 Beutel Puddingpulver Schoko 200 g Himbeeren Zubereitung . 200 g Mehl, 1 TL Backpulver und 1 Prise Salz vermischen. 100 g Thea, 75 g Zucker und 1 Ei zugeben und alles mit dem Mixer und dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Form mit Backpapier auslegen oder befetten, den Rand befetten. Teig in die Form drücken, dabei einen ca. 5 cm hohen Rand formen. Teig in der Form bis zur weiteren Verwendung kalt stellen. 2. Backrohr auf 220 °C (Umluft: 200 °C) vorheizen. 100 g Thea bei kleiner Hitze im Topf schmelzen. Flüssige Thea, 500 g Frischkäse, 200 g Rama Cremefine, 75 g Zucker, 250 g Nutella und Puddingpulver in eine Schüssel geben und mit dem Mixer cremig aufschlagen. 3 Eier nacheinander kurz unterrühren. 3. Masse in die Form füllen, Oberfläche glatt streichen. Käsekuchen 15 Minuten im vorgeheizten Rohr backen. Temperatur auf 120 °C (Umluft: 100 °C) reduzieren und den Kuchen für weitere 45 Minuten backen. Rohr ausschalten und den Käsekuchen bei geschlossener Ofentür 1 Stunde im Rohr abkühlen lassen. Ofentür öffnen und den Käsekuchen weitere 15 Minuten abkühlen lassen. 4. 90 g Nutella mit restlicher Rama Cremefine glatt rühren. Auf dem Nutella-Käsekuchen verteilen. Aus den Himbeeren ein Herz legen und den Nutella-Käsekuchen 2-3 Stunden kühlen. und Wachstumsprognose OeNB: Arbeitslosigkeit sinkt erst 2018 Karriere Vertrieb: Quereinsteiger willkommen Karriere Hier geht’s zum Verkauf /

ENGLISH Swiss reject basic income from the Swiss have rejected the introduction of an unconditional basic income for all citizens by a large majority. Only 23.1 percent voted in favor. nevertheless, the initiators spoke of a "sensational success". Suppose, however, a further tightening of the asylum law was. and RH-Chef Moser: In parting 1,070 recommendations The past twelve years retiring with the end of June from office President of the Court (RH), Josef Moser, does not recommend his succession now and then go to Motorsport: Auer writes with DTM victory History Mercedes driver Lucas Auer wrote a piece of Austrian sport history yesterday. The Tyrolean won the sixth race of the German Touring Car Masters at the Lausitzring. Thus, the 21-year-old is the first Austrian in the 32-year-old DTM history, who won a race in itself. and then design Tower on Vienna's Danube Canal before selling The Design Tower on the Danube Canal in Vienna Leopoldstadt is for sale. The building, better known as Sofitel Vienna Stephansdom, is owned by the Uniqa, which has commissioned a sale process. Furthermore and lack of cash doctors in Lower Austria Health Insurance and Medical Association are in Lower Austria is still looking for funds doctors. Currently there are only four applications for 18 vacancies. Some of these sites are unoccupied for several months. and then Partly sunny, some thundery Today in lowland mostly sunny. In mountains and hills overcast with fog, sun, clouds, rain and thunderstorms. The highest temperatures: 18 to 27 degrees. and Nutella cheesecake with raspberry heart Ingredients 200 g flour 1 teaspoon baking powder 1 pinch of iodised salt 100 g + 100 g THEA 75 g + 75 g granulated sugar 1 + 3 eggs 500 g cream cheese Balance (cream stage, 16% fat abs.) 250 ml Rama Cremefine to Serving (200 g + rest) 250 + 90 g Nutella chocolate spread 1 bag chocolate custard powder 200 g raspberries preparation. 200 g flour, 1 teaspoon baking powder and 1 pinch of salt. 100 g Thea, 75 g sugar and 1 egg and add everything and then knead with the blender with your hands into a smooth dough. interpret pan with parchment paper or greased, greasing the edge. Press dough into the mold, thereby forming a 5 cm high edge. put dough in the form of cold until use. Preheat: 2nd oven to 220 ° C (200 ° C convection). 100 g Thea over low heat, melt in the pot. Liquid give Thea, 500 g cream cheese, 200 g Rama Cremefine, 75 g sugar, 250 g Nutella and custard powder in a bowl until creamy and with the mixer. 3 eggs one stir briefly. 3. Fill the mass into the form, emphasize surface smooth. Cheesecake Bake 15 minutes in preheated oven. reduce and bake the cake for another 45 minutes: temperature to 120 ° C (100 ° C convection). off pipe and let the cheesecake cool for 1 hour in the oven at the oven door closed. Open oven door and allow to cool the cheesecake for another 15 minutes. 4. 90 g Nutella with remaining Rama Cremefine until smooth. Apply to Nutella cheesecake. From the raspberries put a heart and the Nutella cheesecake cool for 2-3 hours. and growth forecast OeNB: unemployment is falling in 2018 sales career: career changers welcome career Click here for the sale /

SVENSKA Schweiziska avvisar grundinkomst från den schweiziska har avvisat införandet av en ovillkorlig grundinkomst för alla medborgare med stor majoritet. Endast 23,1 procent röstade. dock initiativtagarna talade om en "sensationell framgång". Antag, var dock en ytterligare åtstramning av asylrätten. och RH-Chef Moser: I parting 1,070 rekommendationer De senaste tolv åren pension med slutet av juni från kontoret Domstolens ordförande (RH), Josef Moser, rekommenderar inte hans följd då och då gå till Motorsport: Auer skriver med DTM seger historia Mercedes förare Lucas Auer skrev ett stycke österrikiska sport historia igår. Den tyrolska vann det sjätte loppet av de tyska Touring Car Masters på Lausitzring. Således är den 21-åriga första österrikiska i den 32-åriga DTM historia, som vann ett lopp i sig. och sedan utforma Tower på Wiens Donau-kanalen innan du säljer Designtornet på Donau-kanalen i Wien Leopold är till salu. Byggnaden, mer känd som Sofitel Vienna, ägs av Uniqa, som har beställt en försäljningsprocess. Dessutom och brist på kontanter läkare i Niederösterreich sjukförsäkrings och Medical Association är i Niederösterreich är fortfarande letar efter fonder läkare. För närvarande finns det bara fyra ansökningar om 18 platser. Några av dessa platser är lediga under flera månader. och sedan delvis soligt, en del thundery i låglandet mestadels soligt idag. I berg och kullar mulet med dimma, sol, moln, regn och åska. De högsta temperaturerna: 18 till 27 grader. och Nutella cheesecake med hallon hjärta Ingredienser 200 g mjöl 1 tsk bakpulver 1 nypa Iodised salt 100 g + 100 g Thea 75 g + 75 g strösocker 1 + 3 ägg 500 g färskost Balance (grädde skede 16% fett abs.) 250 ml Rama Cremefine till portion (200 g + vila) 250 + 90 g Nutella choklad spred en påse choklad vaniljsås pulver 200 g hallon beredning. 200 g mjöl, 1 tsk bakpulver och en nypa salt. 100 g Thea, 75 g socker och 1 ägg och lägg allt och sedan knåda med mixern med händerna i en smidig deg. tolka pan med bakplåtspapper eller smord, smörjning kanten. Tryck degen i formen, och därigenom bilda en 5 cm hög kant. sätta degen i form av kall fram till användning. Förvärma: 2. Ugnen till 220 ° C (200 ° C konvektion). 100 g Thea på låg värme, smälter i potten. Vätska ge Thea, 500 g färskost, 200 g Rama Cremefine, 75 g socker, 250 g Nutella och vaniljsås pulver i en skål tills krämig och med mixern. 3 ägg ett rör en kort stund. 3. Fyll massan i form betonar ytan slät. Ostkaka Baka 15 minuter i ugnen. minska och baka kakan under ytterligare 45 minuter: temperaturen till 120 ° C (100 ° C konvektion). off röret och låt cheesecake svalna en timme i ugnen vid ugnsluckan stängd. Öppna ugnsluckan och låt svalna cheesecake i ytterligare 15 minuter. 4. 90 g Nutella med resterande Rama Cremefine tills slät. Ansök till Nutella cheesecake. Från hallon sätta ett hjärta och Nutella cheesecake svalna i 2-3 timmar. och tillväxtprognosen OeNB: arbetslösheten minskar i 2018 försäljning karriär: karriär växlare välkomna karriär Klicka här för försäljning /

ESPANOL Suiza rechazan ingreso básico de los suizos han rechazado la introducción de una renta básica incondicional para todos los ciudadanos por una amplia mayoría. Sólo el 23,1 por ciento votó a favor. sin embargo, los iniciadores hablaron de un "sensacional éxito". Supongamos, sin embargo, un mayor endurecimiento de la ley de asilo era. y RH-Chef Moser: Al partir 1.070 recomendaciones de los últimos doce años de retirarse con el fin de junio de su cargo el presidente de la Corte (RH), Josef Moser, no recomienda su sucesión de vez en cuando ir a Motorsport: Auer escribe con la victoria DTM historia Mercedes conductor Lucas Auer escribió un pedazo de la historia del deporte austríaco ayer. El tirolés ganó la sexta carrera de los Campeonato Alemán de Turismos en el Lausitzring. De este modo, los 21 años de edad, es el primer austríaco en los 32 años de edad, la historia del DTM, que ganó una carrera en sí mismo. y luego diseñar la torre sobre el canal del Danubio de Viena antes de vender el diseño de la torre en el canal del Danubio en Viena Leopoldstadt está a la venta. El edificio, más conocido como Hotel Sacher Wien, es propiedad de la Uniqa, que ha encargado un proceso de venta. Por otra parte y la falta de médicos en efectivo en Baja Austria Seguro de Salud y la Asociación Médica se encuentran en Baja Austria sigue buscando fondos médicos. Actualmente sólo hay cuatro solicitudes para 18 vacantes. Algunos de estos sitios son desocupada durante varios meses. y luego Parcialmente soleado, algunos de tormenta Hoy en tierras bajas mayormente soleado. En las montañas y colinas cubiertos con niebla, sol, nubes, lluvia y tormentas eléctricas. Las temperaturas más altas: 18 a 27 grados. y pastel de queso de Nutella con el corazón de frambuesa Ingredientes 200 g de harina 1 cucharadita de polvo para hornear 1 pizca de sal yodada 100 g + 100 g THEA 75 g + 75 g de azúcar granulada 1 + 3 huevos (etapa de crema, 16% abs grasa.) 500 g de queso crema Equilibrio 250 ml Rama Cremefine de porción (200 g + reposo) 250 + 90 g de chocolate Nutella extendió 1 bolsa de chocolate natillas en polvo 200 g de frambuesas preparación. 200 g de harina, polvo de hornear 1 cucharadita y 1 pizca de sal. 100 g Thea, 75 g de azúcar y 1 huevo y añadir todo y luego amasar con la batidora con las manos hasta obtener una masa suave. interpretar molde con papel pergamino o engrasado, engrasar el borde. Presione la masa en el molde, formando de este modo un alto borde 5 cm. Coloque la masa en forma de frío hasta su uso. Precalentar: 2ª horno a 220 ° C (200 ° C convección). 100 g Thea a fuego lento, se funde en la olla. Líquido dar Thea, 500 g de queso crema, 200 g Rama Cremefine, 75 g de azúcar, 250 g de polvo de Nutella y crema pastelera en un recipiente hasta que quede cremoso y con la mesa de mezclas. 3 huevos uno agitar brevemente. 3. Rellenar la masa en la forma, superficie lisa destacar. Pastel de queso Hornear 15 minutos en el horno precalentado. reducir y hacer la torta durante otros 45 minutos: la temperatura a 120 ° C (100 ° C convección). fuera de la tubería y dejar que el pastel de queso fresco durante 1 hora en el horno a la puerta del horno cerrada. Abra la puerta del horno y dejar enfriar la tarta de queso durante otros 15 minutos. 4. 90 g de Nutella con el resto de Rama Cremefine hasta que esté suave. Aplicar a Nutella pastel de queso. A partir de las frambuesas poner un corazón y la tarta de queso fresco Nutella durante 2-3 horas. y la previsión de crecimiento OeNB: disminuye el paro en 2018 carrera de venta: cambio de carrera bienvenidos carrera Haga clic aquí para la venta /

AM.08.06. 2016 MITTWOCH 00:05/DO/AM.08.06. 2016 Wednesday 00: 05 / DO /AM.08.06. 2016 Onsdag 00: 05 / DO /Enm.08.06. 2016 Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.