ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Größtes Skigebiet Österreichs eingeweiht Heute wurde das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) und Fieberbrunn (Tirol) offiziell eingeweiht - mit Prominenz aus der Politik. Insgesamt 270 Pistenkilometer stehen bereit./ AUCHTUNG LADY MARIE UND ROXETTE Ausverkauft Roxette Konzerte in Südafrika Die südafrikanischen Etappe der Roxette XXX Tour war im August angekündigt, mit 4 Konzerten, aber schon im Oktober ein Zusatztermin musste hinzugefügt werden, denn Kapstadt am 7. Februar wurde ausverkauft. Der zusätzliche Tag ist der 8. Februar und es ist das gleiche Schauplatz in Cape Town, nur die Arena wird vollständig für die 2. Show sitzen. Heute große Konzerte nicht nur bekannt, dass der Support-Act Füge Roxette wird Watershed, einen südafrikanischen akustischen Rock-Band aus Johannesburg, sondern auch die Tatsache, dass die Tourenbeineröffnungs

=

konzert in Johannesburg ist auch ausverkauft. So 2 zeigt von 5 sind ausverkauft! Hört sich gut an und es ist noch Zeit, um Tickets für die anderen 3 Gigs zu kaufen, um sie ausverkauft ist als gut./Tipps zu verspäteten Postsendungen Wenige Tage vor dem 24. Dezember sollen die letzten Geschenke und Weihnachtskarten möglichst noch rechtzeitig bei den Empfängern ankommen. Wie lange es dauern darf, bis ein Paket ankommt, ist für die Post AG gesetzlich geregelt. Bei verspäteter Zustellung könnte Schadenersatz fällig werden, sagen Konsumentenschützer. Grundsätzlich komme es aber selten zu gröberen Verspätungen./Ruhr-Verdacht bei Flüchtlingstransport in Salzburg Bei einem Flüchtlingstransport in der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf heute ein Ruhr-Verdachtsfall aufgetreten. Eine 28-jährige Frau wurde mit Symptomen der ansteckenden Krankheit ins Spital gebracht./Morgen Nebel, Sonne, mild Morgen über dem Flachland zum Teil beständiger Nebel, im Berg- und Hügelland überwiegend sonnig. Höchstwerte: 0 bis 14 Grad./Erbseneintopf Zutaten für 4 Portionen 600 g Erbsen 150 g Sellerieknollen 150 g Karotten 1 Stange Lauch 2 Stk. Zwiebeln 320 g Karotten 120 g Speck 20 g Schweineschmalz 1 TL Majoran 2 Stängel Petersilie 2 l Wasser 8 TL Gemüsebrühe 1 Prise Pfeffer 1 Prise Salz Zubereitung Für den Erbseneintopf das Schweineschmalz in einem Topf schmelzen lassen. Den Bauchspeck in kleine Würfel schneiden und im Schmalz auslassen. Zwiebel schälen und klein hacken. Dazugeben und glasig dünsten. Karotten und Sellerie schälen, putzen und in kleine Stücke schneiden. Lauch putzen und in Ringe schneiden. Karotten, Sellerie und Lauch in den Topf geben und bei erhöhter Temperatur andünsten. Mit der Hälfte des Wassers auffüllen und alles verrühren. Erbsen unterrühren und dann das restliche Wasser hinzugießen. Aufkochen lassen und dann Gemüsebrühe und Majoran unterrühren. Auf kleiner Flamme 20 Minuten köcheln lassen.In der Zwischenzeit Kartoffeln schälen und klein würfeln. In die Suppe geben. Unter regelmäßigem Umrühren weitere 40 Minuten köcheln lassen. Salzen und pfeffern. Petersilie waschen, trockenschwenken, fein hacken und unterrühren. Anrichten und servieren. Der Erbseneintopf kann auch mit ungeschälten Erbsen zubereitet werden, die allerdings vor der Verwendung mehrere Stunden eingeweicht werden müssen. Dazu schmecken Würstchen./

Dänemark Kopenhagen will Wertsachen von Flüchtlingen konfiszieren Der neue Vorschlag der Regierung hat gute Chancen, im neuen Jahr umgesetzt zu werden. /

ENGLISH Austria's largest ski inaugurated today Austria's largest interconnected ski area in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) and Fieberbrunn was (Tirol) officially inaugurated - with celebrities from politics. A total of 270 kilometers of pistes are available. / Tung LadyMarie AND ROXETTE Sold Roxette concerts in South Africa The South African leg of the Roxette XXX tour was announced in August, with 4 concerts, but in October a supplementary appointment had to be added, because Cape Town was on 7 February sold. The additional day is February 8th and it's the same venue in Cape Town, only the Arena is fully seated for the 2nd show. Today large concerts not only known that the support act Roxette is joining Watershed, a South African acoustic rock band from Johannesburg, but also the fact that the tour leg opening concert in Johannesburg is also sold. So 2 of 5 shows are sold out! Sounds good, and there is still time to buy tickets for the other 3 gigs to it is sold out as well. / Tips for delayed mail a few days before 24 December to the last gifts and Christmas cards as possible in time for the receivers arrive. How long can it take until a packet arrives, AG is regulated by law for the post. In case of late delivery damages could be due, say consumer advocates. Basically, it'll rarely coarser delays. / Ruhr suspected in refugee transport in Salzburg In a refugee transport in the city of Salzburg in the night today a Ruhr suspected case occurred. A 28-year-old woman was admitted with symptoms of infectious disease Brought hospital. / Morning fog, sun, mild Tomorrow Rain on the plains partly resistant mist, the mountains and hills. Maximum values:. 0 to 14 degrees / pea soup Ingredients for 4 servings 600 g peas 150 g celeriac 150 g carrots 1 leek 2 pcs onions 320 g carrots 120 g bacon 20 g lard 1 tsp marjoram 2 sprigs of parsley 2 liters of water 8 tsp vegetable soup. 1 pinch of pepper 1 pinch of salt For the pea soup let the lard melt in a pot preparation. Cut the bacon into small cubes and omit the lard. Onion peel and finely chop. Dazugeben and fry until soft. Peel, clean and cut into small pieces carrots and celery. Leek clean and cut into rings. Give carrots, celery and leeks in the pan and sauté at elevated temperature. With half the water Fill and mix everything. Stir in peas, then pour in the remaining water. Bring to a boil, then stir in vegetable broth and marjoram. On simmer lassen.In Meanwhile peel the potatoes and dice small 20 minutes. Add to the soup. Under regular stirring and simmer another 40 minutes. Add salt and pepper. Wash the parsley, dry pan, finely chop and stir. Serve. The pea soup can be prepared with unshelled peas that must however be soaked before use for several hours. These taste sausages. / Copenhagen Denmark wants to confiscate valuables of refugees The new proposal the government has a good chance of being implemented in the new year. /

SVENSKA Österrikes största skid invigdes idag Österrikes största sammanhängande skidområde i Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) och Fieberbrunn var (Tirol) officiellt invigdes - med kändisar från politiken. Totalt 270 kilometer pister är tillgängliga. / Tung LadyMarie och Roxette Såld Roxette konserter i Sydafrika Den sydafrikanska delen av Roxette XXX turnén tillkännagavs i augusti, med 4 konserter, men i oktober ett kompletterande möte måste läggas, eftersom Kapstaden var den 7 februari såld. Den extra dag är Februari 8 och det är samma plats i Kapstaden, endast Arena ordentligt för 2: a show. Idag stora konserter inte bara känt att förband Roxette är att gå Watershed, en sydafrikansk akustiskt rockband från Johannesburg, men också det faktum att turnén benöppningen konsert i Johannesburg också säljs. Så 2 av 5 föreställningar är slutsålda! Låter bra, och det finns fortfarande tid att köpa biljetter till de övriga 3 spelningar den säljs liksom. / Tips för försenad post några dagar före den 24 december till den sista gåvor och julkort som möjligt i tid för mottagare anländer. Hur lång tid kan det ta tills ett paket anländer, är AG regleras i lag för tjänsten. Vid sen leveransskador kan bero, säger konsumenten förespråkar. I grund och botten kommer det sällan grövre förseningar. / Ruhr misstänks i flyktingtrafiken i Salzburg I en flyktingtrafiken i staden Salzburg i natt idag Ruhr misstänkt fall inträffade. En 28-årig kvinna togs in med symtom på smittsamma sjukdomar Väckte sjukhus. / Morgondimma, sol, mild morgon Regn på slätterna delvis resistenta mist, berg och kullar. Maxvärden :. 0 till 14 grader / ärtsoppa Ingredienser för 4 portioner 600 g ärtor 150 g rotselleri 150 g morötter 1 purjolök 2 st lök 320 g morötter 120 g bacon 20 g ister 1 tsk mejram 2 kvistar persilja 2 liter vatten 8 tsk grönsakssoppa. 1 nypa peppar 1 nypa salt För Ärtsoppa låt ister smälta i en pott förberedelse. Skär bacon i små kuber och utelämna ister. Lök skal och finhacka. Dazugeben och stek tills den är mjuk. Peel, rena och skärs i små bitar morötter och selleri. Purjolök ren och skär i ringar. Ge morötter, selleri och purjolök i pannan och stek vid förhöjd temperatur. Med hälften av vattnet Fyll och blanda allt. Rör i ärter, häll sedan i resten av vattnet. Koka upp, sedan rör i grönsaksbuljong och mejram. På sjuda lassen.In tiden skala potatisen och tärningar liten 20 minuter. Lägg till soppan. Under regelbunden omrörning och låt sjuda ytterligare 40 minuter. Tillsätt salt och peppar. Tvätta persilja, torr stekpanna, finhacka och rör om. Servera. Ärtsoppa kan framställas med oskalade ärtor som dock måste blötläggas före användning under flera timmar. Dessa smak korv. / Köpenhamn Danmark vill konfiskera värdesaker flykting Det nya förslaget att regeringen har en god chans att genomföras i det nya året. /

ESPANOL Más grande de esquí inaugurado hoy la mayor zona de esquí de Austria Austria interconectado en Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) y fue Fieberbrunn (Tirol) oficialmente inaugurado - con celebridades de la política. Un total de 270 kilómetros de pistas disponibles. / Tung ladymarie Y ROXETTE Vendido conciertos de Roxette en Sudáfrica La pierna de Sudáfrica de la gira de Roxette XXX fue anunciado en agosto, con 4 conciertos, pero en octubre una cita complementaria tenido que añadir, porque Ciudad del Cabo fue el 7 de febrero vendido. El día adicional es 08 de febrero y es el mismo lugar en Ciudad del Cabo, sólo el estadio está completamente asentado para el segundo show. Hoy en día grandes conciertos no sólo sabe que el acto de apoyo Roxette se une de cuencas, una banda sudafricana acústico de rock de Johannesburgo, sino también el hecho de que el concierto de apertura gira pierna en Johannesburgo también se vende. Así que 2 de 5 espectáculos se agotaron! Suena bien, y todavía hay tiempo para comprar entradas para los otros 3 conciertos a que se vende a cabo también. / Consejos para el correo retrasado unos días antes del 24 de diciembre para los últimos regalos y tarjetas de Navidad como sea posible en el tiempo para el receptores llegan. ¿Cuánto tiempo puede tomar hasta que llega un paquete, AG está regulada por la ley para el puesto. En caso de daños de entrega finales podría ser debido, dicen los defensores del consumidor. Básicamente, va a retrasos raramente más gruesas. / Ruhr sospecha en el transporte de refugiados en Salzburgo En un transporte de refugiados en la ciudad de Salzburgo, en la noche de hoy un caso Ruhr sospecha ocurrió. Una mujer de 28 años de edad, fue ingresado con síntomas de la enfermedad infecciosa Traído del hospital. / Niebla de la mañana, sol, suave Mañana Lluvia en las llanuras de niebla en parte resistente, las montañas y colinas. Los valores máximos :. 0 a 14 grados / sopa de guisantes Ingredientes para 4 porciones 600 g de guisantes 150 g apio 150 g de zanahorias 1 puerro 2 pcs cebollas 320 g de zanahorias 120 g de tocino 20 g de manteca 1 cucharadita de mejorana 2 ramitas de perejil 2 litros de sopa de agua 8 cucharadita de vegetales. 1 pizca de pimienta 1 pizca de sal Para la sopa de guisantes dejar que la manteca se derrita en una preparación olla. Cortar el tocino en dados pequeños y omitir la manteca de cerdo. Cáscara de la cebolla y picar finamente. Dazugeben y freír hasta que estén blandas. Pelar, limpiar y cortar en trozos pequeños las zanahorias y el apio. Puerro limpio y cortado en anillos. Dar las zanahorias, el apio y el puerro en la sartén y saltear a temperatura elevada. Con la mitad del agua Llenar y mezclar todo. Agregue los guisantes, a continuación, vierta en el agua restante. Llevar a ebullición, luego añada el caldo de verduras y mejorana. En lassen.In fuego lento pelar Mientras tanto las patatas y dados pequeños 20 minutos. Añadir a la sopa. Bajo agitación regular y cocine a fuego lento otros 40 minutos. Añadir sal y pimienta. Lavar el perejil, pan seco, cortar finamente y remover. Servir. La sopa de guisantes se puede preparar con guisantes con cáscara que sin embargo deben ser remojados antes de su uso durante varias horas. Estos sabor salchichas. / Copenhague Dinamarca quiere confiscar objetos de valor de los refugiados La nueva propuesta del gobierno tiene una buena oportunidad de ser implementado en el nuevo año. /

AM.21.12. 2015 . MONTAG 00:05/DI/AM.21.12. 2015th Monday 00: 05 / DI /AM.21.12. 2015:e Måndag 00: 05 / DI /Enm.21.12. 2015a Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN „Breitband-Milliarde": Zwei Projekte ausgeschrieben Das Infrastruktur=

ministerium startet noch heuer mit den Ausschreibungen für zwei weitere Förderprogram

= me aus der „Breitband-Milliarde". Die Programme „Access" und „Backhaul" haben ein Volumen von jeweils 100 Mio. Euro - insgesamt sind es damit 300 Mio. Euro an Förderungen, um das Internet auf dem Land zu beschleunigen. Das Programm „Access" zielt darauf ab, bestehende Netze zu vergrößern und damit größere Flächen mit Breitband=

internet zu versorgen. Mit „Backhaul" soll die Anbindung regionaler Kabelnetze oder Mobilfunkmasten durch Glasfaserverbindung an das leistungsstarke Kernnetz gefördert werden. Notifizierungs=

verfahren abgeschlossen Das Notifizierungs=

verfahren bei der EU-Kommission für die österreichischen Breitband=

programme sei nun offiziell abgeschlossen, teilte das Infrastruktur=

ministerium mit. Die Ausschreibungen sollen Anfang nächster Woche starten und voraussichtlich bis März laufen. „Wir setzen mit der Breitband-Milliarde bewusst unterschiedliche technologische Akzente, um Österreich schnell und effizient mit Hochleistungs=

internet zu versorgen", sagte Infrastruktur=

minister Alois Stöger (SPÖ) laut Aussendung./

Skispringen: Hayböck nur von Prevc geschlagen Michael Hayböck hat beim zweiten Weltcup-Bewerb in Engelberg das bisher beste Ergebnis aus ÖSV-Sicht eingestellt. Der 24-jährige Oberösterreicher musste sich heute so wie zuletzt in Nischnij Tagil nur dem Slowenen Peter Prevc geschlagen geben. Der Weltcup-Führende sprang so wie gestern in einer eigenen Liga. Hayböck verbesserte sich nach Platz sechs im ersten Durchgang im zweiten Versuch noch auf das Podest. Mit Stefan Kraft schaffte es noch ein Österreicher unter die Top Ten./Wiener Straßenbahn aus Schienen gesprungen Eine Straßenbahn der Linie 25 ist heute Vormittag in der Wiener Donaustadt aus den Schienen gesprungen und etliche Meter abseits des Gleiskörpers zum Stehen gekommen. Nach Angaben der Wiener Linien blieben die Passagiere unverletzt./

Morgen wechselhaft und mild Morgen anfangs Nebel und Sonne, später auch Wolken und etwas Regen. Mild mit 0 bis 12 Grad./Glühwein-Zimt-Schnitten Zutaten Kokosette (Kokosraspeln, zum Bestreuen) Mürbteig: 250 g Mehl 125 g Butter (kalt, in Stücke geschnitten) ü 30 g Staubzucker 50 ml Glühwein (weiß) üß 1 Stk. Ei 1 Prise Salz Belag: 250 g Sauerrahm 3 Stk. Eier 100 g Zucker 1/2 Stk. Vanilleschote (Mark daraus) 1 TL Zimt (gemahlen) Zubereitung Für die Glühwein-Zimt-Schnitten zuerst den Teig zubereiten. Dafür alle Zutaten rasch verkneten, in Folie wickeln und 1–2 Stunden im Kühlschrank rasten lassen. Den Teig in der Größe eines Backblechs ausrollen. Ein Blech mit Backpapier auslegen und den Teig darauflegen. Einige Male mit einer Gabel einstechen und bei 175° C ca. 10 Minuten anbacken. Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herausschaben. Eier mit Vanillemark und Zucker schaumig schlagen. Sauerrahm mit Zimt vermengen und unter die Eimasse rühren.Die Sauerrahm=

creme auf den angebackenen Teigboden auftragen und im vorgeheizten Backrohr bei 175 °C ca. weitere 30 Minuten backen. Die überkühlten Glühwein-Zimt-Schnitten mit Kokosette bestreuen und in Dreiecke schneiden. Glühwein-Zimt-Schnitten sind eine herrliche Mehlspeise zum Glühwein & Punsch./

Skispringen Hayböck in Engelberg nur von Prevc geschlagen Der Oberösterreicher verbessert sich vom sechsten auf den zweiten Rang. /

ENGLISH "Broadband billion": Two projects announced The Infrastructure Ministry launches later this year with the tenders for two other programs from the "High-billion". The "Access" and "backhaul" programs have a volume of EUR 100 million - in total there are thus 300 million euros in subsidies to speed up the Internet in the country. The program "Access" aims to expand existing networks and thus to provide large areas with broadband Internet. With "backhaul" to access to regional cable networks or mobile phone towers are supported by fiber optic link to the powerful core network. Complete notification of the notification procedure at the European Commission for the Austrian broadband programs is now officially concluded, informed the Ministry of Infrastructure. The tenders are to start early next week and is expected to run until March. "We are committed to the broadband billion deliberately different technological accents to Austria to supply quickly and efficiently with high-performance Internet," Infrastructure Minister Alois Stoeger (SPÖ) said loudly sending / Ski Jumping:. Hayböck has only beaten by Prevc Michael Hayböck the second World Cup competition in Engelberg the best result from ÖSV view set. The 24-year-old from Upper Austria had to admit defeat only the Slovenians Peter Prevc in Nizhny Tagil today as last. The World Cup leader jumped like yesterday in a league of its own. Hayböck improved after sixth place in the first run in the second trial still on the podium. With Stefan Kraft made it even an Austrian among the top ten. / Vienna tram rails from cracked A tram line 25 is this morning in Vienna's Donaustadt off the rails jumped and came several meters away from the track body to a halt. According to the Wiener Linien the passengers were unharmed. / Acre changeable and mild morning sun and fog at first, later clouds and some rain. Mild with 0 to 12 degree / mulled wine and cinnamon slices Ingredients Kokosette (coconut, to sprinkle) pastry. 250 g flour 125 g butter (cold, cut into pieces) ü 30 g icing sugar 50 ml mulled wine (white) ÜSS 1 pc. egg 1 pinch salt Topping: 250 g sour cream 3 pcs. Eggs 100 g sugar 1/2 pc. Vanilla pod (Mark therefrom) 1 tsp cinnamon (ground) for the preparation of mulled wine and cinnamon cuts first prepare the dough. For all ingredients and knead quickly, wrap in foil and let rest for 1-2 hours in the refrigerator. Roll out the dough to the size of a baking tray. Line a tray with baking paper and place the dough on it. Prick several times with a fork and bake on about 10 minutes at 175 ° C. The slit vanilla pod and scrape out the marrow. Eggs with vanilla and sugar until fluffy. Sour cream with cinnamon mix and stir into the egg mixture. Apply the sour cream on the baked-pastry and bake in preheated oven at 175 ° C for about another 30 minutes. The supercooled mulled wine and cinnamon sprinkle slices with Kokosette and cut into triangles. Mulled wine and cinnamon cuts are a delightful pudding for mulled wine & Punch. / Jumping Hayböck in Engelberg beaten only by Prevc The Upper Austrians improved from sixth to second place. /

SVENSKA "Bredband miljard": Två projekt meddelade infrastrukturministeriet lanserar senare i år med anbuden för två andra program från "High miljarder". "Åtkomst" och "backhaul" program har en volym på 100 miljoner euro - totalt finns alltså 300 miljoner euro i stöd för att påskynda Internet i landet. Programmet "Access" syftar till att bygga ut befintliga nät och därmed ge stora områden med bredband. Med "backhaul" att få tillgång till regionala kabelnät eller mobilmaster stöds av fiberoptisk länk till den kraftfulla stamnätet. Fullständig anmälan av anmälningsförfarandet vid Europeiska kommissionen för österrikiska bredbandsprogram är nu officiellt avslutats meddelade ministeriet för infrastruktur. Anbuden är att starta i början av nästa vecka och beräknas pågå fram till mars. "Vi är fast beslutna att bredbands miljarder medvetet olika tekniska accenter till Österrike för att leverera snabbt och effektivt med högpresterande Internet" infrastrukturminister Alois Stoeger (SPÖ) sa högt skicka / Ski Jumping :. Hayböck har endast slagen av Prevc Michael Hayböck den andra VM i Engelberg det bästa resultatet från ÖSV view set. 24-åringen från Oberösterreich var tvungen att erkänna nederlag bara sloven Peter Prevc i Nizhny Tagil idag senast. Fotbolls-VM ledaren hoppade som igår i en klass för sig. Hayböck förbättrats efter sjätte plats i den första körningen i den andra rättegången fortfarande på pallen. Med Stefan Kraft gjorde det ännu en österrikisk bland de tio bästa. / Wien spårvagnsspår från spruckna En spårvagnslinje 25 är i morse i Wien Donaustadt utanför rälerna hoppade och kom flera meter bort från spåret kroppen att stanna. Enligt Wiener Linien passagerarna var oskadda. / Acre föränderlig och mild morgonsolen och dimma i början, senare moln och lite regn. Mild med 0-12 graders / glögg och kanel skivor Ingredienser Kokosette (kokos, att strö) bakverk. 250 g mjöl 125 g smör (kall, skuren i bitar) ü 30 g florsocker 50 ml glögg (vit) ÜSS 1 st. ägg 1 nypa salt Topping: 250 g gräddfil 3 st. Ägg 100 g socker 1/2 st. Vaniljstång (Mark därifrån) 1 tsk kanel (jord) för beredning av glögg och kanel nedskärningar först förbereda degen. För alla komponenter och knåda snabbt, linda in i folie och låt vila i 1-2 timmar i kylskåp. Kavla ut degen till storleken på en bakplåt. Linje ett fack med bakplåtspapper och lägg degen på det. Prick flera gånger med en gaffel och baka på ca 10 minuter vid 175 ° C Spaltvaniljstången och skrapa ur märgen. Ägg med vanilj och socker pösigt. Gräddfil med kanel blandning och rör ner i äggsmeten. Applicera gräddfil på bakad-konditorivaror och baka i ugnen på 175 ° C under cirka ytterligare 30 minuter. De underkylda glögg och kanel strö skivor med Kokosette och skär i trianglar. Glögg och kanel nedskärningar är en härlig pudding för glögg och Punch. / Jumping Hayböck i Engelberg slagen endast av Prevc de övre österrikarna förbättrades från sjätte till andra plats. /

ESPANOL "La banda ancha millones": Dos proyectos anunciados La Infraestructura Ministerio lanza a finales de este año con las ofertas de otros dos programas de la "alta millones de dólares". Los programas de "backhaul" "Acceso" y tienen un volumen de 100 millones de euros - en total hay por tanto 300 millones de euros en subvenciones para acelerar el Internet en el país. El programa "Acceso" tiene como objetivo ampliar las redes existentes y por lo tanto para proporcionar grandes áreas con Internet de banda ancha. Con "backhaul" para el acceso a las redes de cable regionales o torres de telefonía móvil son compatibles con conexión de fibra óptica a la red central de gran alcance. Notificación completa del procedimiento de notificación a la Comisión Europea sobre los programas de banda ancha austriacos ahora se concluye oficialmente, informó el Ministerio de Infraestructura. Las ofertas son para comenzar a principios de la próxima semana y se espera que durará hasta marzo. "Estamos comprometidos con la banda ancha mil millones deliberadamente diferentes acentos tecnológicos a Austria para suministrar de forma rápida y eficiente con Internet de alto rendimiento," dijo el ministro de Infraestructura Alois Stoeger (SPÖ) dijo en voz alta el envío / Salto de esquí :. Hayböck sólo ha golpeado por Prevc Michael Hayböck la segunda Copa del Mundo en Engelberg el mejor resultado de ÖSV vista set. El 24-años de edad, de Alta Austria tuvo que admitir la derrota sólo el eslovenos Peter Prevc en Nizhny Tagil hoy como la última. El líder de la Copa del Mundo saltó como ayer en una liga propia. Hayböck mejoró tras el sexto lugar en la primera carrera en el segundo juicio sigue en el podio. Con Stefan Kraft hizo aún un austríaco entre los diez primeros. / Viena vías del tranvía desde agrietada Una línea de tranvía 25 es esta mañana en Donaustadt de Viena de los carriles saltó y llegó a varios metros de distancia del cuerpo de la pista a un alto. De acuerdo con la Wiener Linien los pasajeros resultaron ilesos. / Acre cambiante y suave sol de la mañana y la niebla en un primer momento, las nubes más tarde y un poco de lluvia. Suave con 0-12 grados / caliente de vino y canela rebanadas Ingredientes Kokosette (coco, para espolvorear) pastelería. 250 g de harina 125 g de mantequilla (fría, cortada en trozos) ü 30 g de azúcar glas 50 ml vino caliente (blanco) USS 1 pc. huevo sal 1 pizca Topping: 250 g de crema agria 3 uds. Los huevos 100 g de azúcar en medio de la PC. Vaina de vainilla (Marcos del mismo) 1 cucharadita de canela (tierra) para la preparación de cortes de vino caliente con especias y canela primero preparar la masa. Para todos los ingredientes y amasar rápidamente, envolver en papel de aluminio y dejar reposar durante 1-2 horas en el refrigerador. Estirar la masa con el tamaño de una bandeja de horno. Forre una bandeja con papel de hornear y colocar la masa en él. Pinchar varias veces con un tenedor y hornear en unos 10 minutos a 175 ° C. La vaina de ranura vainilla y raspe la médula. Los huevos con la vainilla y el azúcar hasta que quede esponjoso. Crema agria con la mezcla de canela y revuelva en la mezcla de huevo. Aplique la crema agria en la pastelería al horno y hornear en horno precalentado a 175 ° C durante otros 30 minutos. Las rebanadas de vino y espolvorear canela reflexionó superenfriadas con Kokosette y cortadas en triángulos. Cortes de vino caliente con especias y canela son un flan delicioso para vino caliente y Punch. / Salto Hayböck en Engelberg superado sólo por Prevc La parte superior austriacos mejoró del sexto al segundo lugar. /

AM.22.12. 2015 . DIENSTAG 00:05/MI/AM.22.12. 2015th Tuesday 00: 05 / MI /AM.22.12. 2015:e Tisdag 00: 05 / MI /Enm.22.12. 2015a Martes 00: 05 / MI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN GPA: Sozialplan=

verhandlungen bei Pfeiffer gescheitert Die Gewerkschaft erklärt die Sozialplan=

verhandlungen beim Zielpunkt-Mutterkonzern Pfeiffer für gescheitert. In der Logistik sowie Holding stehen in Summe 209 Arbeitsplätze vor dem Aus, für sie habe Pfeiffer 1,8 Mio. Euro angeboten. „Diese Summe liegt deutlich unter unseren ursprünglichen Forderungen", so die Gewerkschaften vida und GPA-djp heute in einer Aussendung./

Prozess gegen Elsner gestartet Unter großem Medieninteresse hat heute Vormittag ein weiterer Prozess gegen Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner begonnen. Die Bank will die Pensionsabfind

=ung in Höhe von 6,8 Mio. Euro zurück./

Taxisharing-Start in Wien verzögert sich Eigentlich sollte die neue Taxisharing-App von Taxi 40100 in Wien schon seit Monaten aktiv sein. Doch der Start verzögert sich. Erst ab dem ersten Halbjahr 2016 soll es möglich sein, sich das Taxi mit einem unbekannten Fahrgast zu teilen und Geld zu sparen./Warum Katzen älter werden als Hunde Wie Tiere altern, ist bis ins molekulare Detail erforscht. Bedeutend schwieriger zu beantworten ist die Frage, warum sie das tun: Für die unterschiedliche Lebenserwart=

ung von Katzen und Hunden gibt es zumindest Erklärungsan=

sätze. Die ewige Jugend von Polypen bleibt hingegen rätselhaft./

Dresdner Philharmonie trauert um Kurt Masur Die Dresdner Philharmonie trauert um ihren Ehrendirigenten Kurt Masur. Als Chefdirigent habe er von 1967 bis 1972 das Orchester geprägt wie wenige vor und nach ihm, teilte die Philharmonie gestern mit. Unvergessen seien seine Mozart-Interpretationen und sein Beethoven-Zyklus. „Mit seinem musikalischen Wirken hat er Bleibendes hinterlassen und wird Musikern wie auch einem breiten Dresdner Publikum in ganz besonderer Weise in Erinnerung bleiben." 1994 war Masur zum Ehrendirigenten der Dresdner Philharmonie ernannt worden. Masur war am Samstag mit 88 Jahren gestorben./Heute wechselhaft und mild Heute Nachmittag von Westen Wolken und an der Alpennordseite etwas Regen. Im Osten und Südosten weiterhin zum Teil nebelig. Sonne im Bergland im Süden. Je nach Nebel und Sonne minus 1 bis plus 12 Grad./

Topinambur-Rösti mit Schinken-Dip Zutaten Portionen: 4 125 g Lachsschinken (ohne Fettrand) 1 Bund Estragon 250 g Sauerrahm (bzw. Crème fraiche) è 250 g Topinambur Salz Pfeffer 500 g Erdäpfel ä 1/2 Bund Schnittlauch 2 EL Mehl 2 Eier 6 EL Öl (eventuell mehr) Ö Zubereitung Für die Topinambur-Rösti den Lachsschinken sehr fein würfelig schneiden. Estragon klein hacken. Beides mit Sauerrahm bzw. Crème fraiche durchrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Topinambur und Erdäpfel von der Schale befreien und jeweils zur Hälfte fein und grob reiben. Schittlauch klein schneiden und mit Erdäpfel, Topinambur, Mehl und Eier vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Öl erhitzen und portionsweise kleine, goldbraune Rösti aus dem Teig backen. Warm stellen, bis der Teig verbraucht ist. Die Topinambur-Rösti mit dem Schinkendip anrichten. Die Topinambur-Rösti kann man auch zum Beispiel mit einem Joghurt-Kräuter-Dip oder anderen Saucen und Beilagen nach Geschmack servieren./

Digitales Postfach E-Zustellung: Die Fallstricke der Bürgerkarte 700.000 nutzen sie bereits, aber es gibt noch viel Unwissen. Eine Frau kostete das viel Geld./

ENGLISH GPA: social plan negotiations at Pfeiffer failed The union explains the social plan negotiations with the destination parent company Pfeiffer failed. In the logistics and are holding a total of 209 jobs on the brink of, for she had Pfeiffer offered 1.8 million euros. "This sum is well below our initial demands," said the union vida and the GPA-DJP today in a press release. / Trial against Elsner started amid great media interest has this morning another trial against former BAWAG boss Helmut Elsner started. The bank wants the pension settlement back in the amount of EUR 6.8 million. / Taxi sharing Start in Vienna delayed Actually the new taxi sharing app of taxi 40100 in Vienna should be active for months. But the start is delayed. It was not until the first half of 2016 it should be possible to share the taxi with an unknown passenger and save money. / Why cats are older than dogs such as aging animals has been researched down to the molecular details. Much more difficult to answer is the question of why they do this: For the different life expectancy of cats and dogs, there are at least explanations. The eternal youth of polyps, however, remains a mystery. / Dresden Philharmonic mourns Kurt Masur The Dresden Philharmonic mourns its Honorary Conductor Kurt Masur. As chief conductor he was from 1967 to 1972 the orchestra dominated like few before and after him, the Philharmonic announced yesterday. Unforgettable were his interpretations of Mozart and his Beethoven cycle. "With his musical activity he has left lasting and musicians as well as a broad audience Dresdner stay in a very special way in memory." In 1994 Masur was appointed Honorary Conductor of the Dresden Philharmonic. Masur had died on Saturday at 88 years. / Today changeable and mild afternoon clouds from west and north of the Alps some rain. In East and Southeast continued foggy partly. Sun in the mountains in the south. Depending on the fog and sun minus 1 to plus 12 degrees / artichoke rosti with ham Dip Ingredients Servings:. 4, 125 g smoked ham (without fat edge) 1 bunch tarragon 250 g sour cream (or crème fraiche) E 250 g Jerusalem artichokes Salt Pepper 500 g potatoes ä 1/2 bunch of chives 2 tablespoons flour 2 eggs 6 tablespoons oil (possibly more) Ö preparation for the Jerusalem artichoke rosti cut the Lachsschinken very fine cubes. Tarragon finely chop. Both stir with sour cream or creme fraiche and season with salt and pepper. Liberate Jerusalem artichokes and potatoes from the pan and rub each half fine and coarse. Chive chop and mix with potatoes, Jerusalem artichokes, flour and eggs. Season with salt and pepper. Heat a little oil and bake in portions small, golden brown Rösti from the dough. Warm place until the dough has been used up. The Jerusalem artichoke rosti with Schinkendip wreak. The Jerusalem artichoke rosti can also serve as a herb yoghurt dip or other sauces and side dishes to taste / digital mailbox e-delivery. The pitfalls of citizen card 700,000 they already use, but there are still a lot of ignorance. A woman cost a lot of money. /

SVENSKA GPA: social planen förhandlingar på Pfeiffer misslyckades Förbundet förklarar planen förhandlingarna med destination moderbolaget Pfeiffer misslyckades sociala. I logistik och håller totalt 209 arbetstillfällen på randen till, för hon hade Pfeiffer erbjuds 1,8 miljoner euro. "Detta belopp ligger långt under våra ursprungliga krav", sade fackliga vida och GPA-DJP idag i ett pressmeddelande. / Trial mot Elsner började mitt stora mediaintresset har morse annan rättegång mot förre BAWAG chef Helmut Elsner igång. Banken vill att pensionsavräkning tillbaka till ett belopp av 6,8 miljoner euro. / Taxi dela Start i Wien försenade Egentligen nya taxi dela app för taxi 40100 i Wien ska vara aktiv i flera månader. Men starten försenas. Det var inte förrän under första halvåret 2016 bör det vara möjligt att dela taxi med en okänd passagerare och spara pengar. / Varför katter är äldre än hundar som åldrande djur har undersökts ner till molekylära detaljerna. Mycket svårare att besvara är frågan om varför de gör så här: För de olika förväntade livslängden för katter och hundar, det finns åtminstone förklaringar. Den eviga ungdom polyper, dock fortfarande ett mysterium. / Dresden Philharmonic sörjer Kurt Masur The Dresden Philharmonic sörjer sin hedersdirigent Kurt Masur. Som chefdirigent han var 1967-1972 orkestern dominerade som några före och efter honom, meddelade Philharmonic igår. Oförglömlig var hans tolkningar av Mozart och hans Beethoven cykeln. "Med sin musikaliska verksamhet han har lämnat varaktig och musiker samt en bred publik Dresdner vistelse i ett mycket speciellt sätt i minnet." År 1994 Masur utsågs hedersdirigent för Dresden Philharmonic. Masur hade dött på lördag kl 88 år. / Dag föränderlig och mild eftermiddagen moln från väster och norr om Alperna lite regn. I östra och sydöstra fortsatte dimmigt delvis. Solen i bergen i söder. Beroende på dimman och solen minus 1 och plus 12 grader / kronärtskocka rosti med skinka Dip Ingredienser Portion :. 4, rökt 125 g skinka (utan fett kant) 1 knippe dragon 250 g gräddfil (eller crème fraiche) E 250 g Jordärtskockor Salt Pepper 500 g potatis 1/2 gäng gräslök 2 msk mjöl 2 ägg 6 msk olja (ev fler) Ö förberedelse för jordärtskocka rosti skära Lachsschinken mycket fina kuber. Dragon finhacka. Båda rör med gräddfil eller crème fraiche och krydda med salt och peppar. Befria jordärtskockor och potatis från pannan och gnugga varje halva fina och grova. Gräslök hacka och blanda med potatis, jordärtskockor, mjöl och ägg. Krydda med salt och peppar. Värm lite olja och baka i delar små, gyllenbrun Rösti från degen. Varm plats tills degen har förbrukats. Jordärtskocka rosti med Schinkendip utlösa. Jordärtskocka rosti kan också fungera som en örtyoghurt dopp eller andra såser och sidorätter att smaka / digital brevlåda e-leverans. De fallgropar medborgarkort 700.000 de redan använder, men det finns fortfarande en hel del okunskap. En kvinna kostar en hel del pengar. /

ESPANOL GPA: las negociaciones del plan social a Pfeiffer falló El sindicato explica las negociaciones del plan social con la empresa matriz de destino Pfeiffer falló. En la logística y están sosteniendo un total de 209 puestos de trabajo al borde de, pues tenía Pfeiffer ofreció 1,8 millones de euros. "Esta cantidad es muy inferior a nuestras demandas iniciales", dijo la vida sindicato y el GPA-DJP hoy en un comunicado de prensa. / Juicio contra Elsner comenzado en medio de grandes medios de comunicación de interés tiene esta mañana otro juicio contra el ex jefe BAWAG Helmut Elsner comenzó. El banco quiere la liquidación de pensiones de vuelta en la cantidad de 6,8 millones de euros. / Taxi compartir inicio en Viena retrasó En realidad el nuevo taxi de compartir aplicación de taxis 40.100 en Viena debe estar activo durante meses. Pero el comienzo se retrasa. No fue sino hasta el primer semestre de 2016 debería ser posible compartir el taxi con un pasajero desconocido y ahorrar dinero. / ¿Por qué los gatos son más antiguos que los perros como animales de envejecimiento ha sido investigado hasta los detalles moleculares. Mucho más difícil de responder es la cuestión de por qué hacen esto: Para el diferente esperanza de vida de los gatos y los perros, hay por lo menos explicaciones. La eterna juventud de los pólipos, sin embargo, sigue siendo un misterio. / Dresden Filarmónica llora Kurt Masur La Filarmónica de Dresde está de luto su Honorario Director Kurt Masur. Como director titular fue 1967-1972 la orquesta dominó como pocos antes y después de él, la Filarmónica anunció ayer. Inolvidable fueron sus interpretaciones de Mozart y su ciclo de Beethoven. "Con su actividad musical que ha dejado una amplia estancia audiencia Dresdner músicos y duradera, así como de una manera muy especial en la memoria." En 1994 Masur fue nombrado Director Honorario de la Filarmónica de Dresde. Masur murió el sábado a los 88 años. / Hoy nubes tarde cambiante y suave de oeste y al norte de los Alpes alguna lluvia. En el este y el sudeste continuo de niebla en parte. Sun en las montañas en el sur. Dependiendo de la niebla y el sol, menos de 1 a más de 12 grados / rosti de alcachofa con salsa de jamón Ingredientes Porciones :. 4, 125 g jamón ahumado (sin borde grasa) 1 manojo de estragón 250 g de crema agria (o crème fraiche) E 250 alcachofas g Jerusalén Sal Pimienta 500 g de patatas 1/2 manojo de cebolletas 2 cucharadas de harina 2 huevos 6 cucharadas de aceite (posiblemente más) Ö preparación para los rosti de topinambur cortan las Lachsschinken muy finas cubos. Estragón picar finamente. Tanto revuelo con crema agria o crema fresca y sazone con sal y pimienta. Liberate alcachofas y patatas Jerusalén de la sartén y frotar cada mitad fino y grueso. Tajada Cebolleta y mezclar con las patatas, alcachofas de Jerusalén, la harina y los huevos. Sazone con sal y pimienta. Calentar un poco de aceite y hornear en porciones pequeñas, de oro Rösti marrón de la masa. Lugar cálido hasta que la masa se haya agotado. Las papas Rosti topinambur con Schinkendip causan. Las papas Rosti de alcachofa de Jerusalén también puede servir como un chapuzón de yogur de hierbas u otras salsas y guarniciones al gusto / e-buzón de entrega digital. Las trampas de la tarjeta ciudadana 700.000 que ya utilizan, pero todavía hay mucha ignorancia. Una mujer cuestan mucho dinero. /

AM.23.12. 2015 . MITTWOCH 00:05/DO/AM.23.12. 2015th Wednesday 00: 05 / DO /AM.23.12. 2015:e Onsdag 00: 05 / DO /Enm.23.12. 2015a Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Wien: Simmering denkt über Parkpickerl nach Nachdem in Wien der Flächenbezirk Favoriten das Parkpickerl einführen möchte, hat sich nun Paul Stadler, der FPÖ-Bezirksvorsteher des Nachbarbezirks Simmering, zu Wort gemeldet. Er denkt ebenfalls über die Einführung des Parkpickerls nach./

Schneemangel: Skigebiet lädt zum Almwandern Auf unkonventionelle Art geht das Skigebiet Gaissau-Hintersee in Salzburg mit dem aktuellen Schneemangel um. Da hier kein Skibetrieb möglich ist, lädt das Gebiet ab dem Stefanitag zum Almwandern./

Morgen Nebel und Sonne, mild Im Großteil Österreichs strahlend blauer Himmel, in den Niederungen aber Nebel und Hochnebel, der sich im Osten und Süden länger halten kann. Wenig Wind und meist 6 bis 14 Grad, bei Dauernebel kühler. In 2000m 3 bis 7 Grad./

Brasilianischer Weihnachtsreis Zutaten für 4 Personen 4 Portionen als Beilage 175 g Uncle Ben´s® Basmati-Reis 1 Zwiebel(n) 3 EL Olivenöl 75 g getrocknete Marillen 50 g Preiselbeeren (Cranberries) 200 ml Prosecco ( zu Weihnachten darf es auch Champagner sein) 200 ml Wasser 2 Karotten 2 EL Butter Salz & Pfeffer Zubereitung Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Olivenöl in einen Topf geben, Zwiebel darin anschwitzen. Den Reis hinzufügen und mit anrösten. Mit dem Prosecco ablöschen und diesen einreduzieren lassen. Mit Wasser aufgießen und salzen. Deckel auf den Topf geben und den Reis auf mittlerer Stufe köcheln lassen bis das Wasser eingekocht ist. Anschließend die Butter einrühren. Die Karotten schälen, fein reiben und kurz in Salzwasser blanchieren. Die Cranberries und die Marillen ebenso kurz blanchieren. Marillen in feine Stücke hacken. Wer mag kann diese unter den Reis heben. Den Reis rund auf einem Teller anrichten mit den Cranberries und Marillenstücken anrichten. Die blanchierten Karottenstücke rundherum geben. Statt der Cranberries können auch Rosinen verwendet werden. Diese mit den Marillen einweichen./

Telefonseelsorge Telefongespräch als Rettungsanker Krisen und Einsamkeit lassen Tausende während der Feiertage verzweifeln. /

ENGLISH Vienna: Simmering thinks about Parkpickerl after Once in Vienna the area District favorites wants to introduce the Parkpickerl, now has Paul Stadler, the FPÖ-district director of the neighboring district Simmering, raised their hand. He also thinks about the introduction of the Park Pickerls to / lack of snow. Ski resort invites you to Almwandern in an unconventional way is the ski resort Gaissau-Hintersee in Salzburg with the current lack of snow around. Since no skiing is possible here, the area invites from Boxing Day to Almwandern. / Morning mist and sun, mild in most of Austria's bright blue sky, in the lowlands but fog and low stratus, which can stay longer in the east and south. Little wind and usually 6 to 14 degrees cooler at continuous output. In 2000m 3 to 7 degrees. / Brazilian Christmas rice Serves 4 as a side dish Serves 4 175 g Uncle Ben's Basmati rice 1 onion (s) 3 tablespoons olive oil 75 g dried apricots 50 g cranberries (cranberries) 200 ml Prosecco ( for Christmas it may also be champagne) 200 ml water 2 carrots 2 tablespoons butter salt & pepper Preparation Peel the onion and chop finely. Olive oil in a saucepan, sauté onion in it. Add the rice and fry with. Deglaze with the Prosecco and let boil down these. Pour water and add salt. Can give to the pot and simmer cover the rice over medium heat until the water boiled. Then stir in the butter. The carrots, peel, grate finely and blanch in salted water. The Cranberries and blanch the apricot well short. Chop apricots into fine pieces. If you like this can fold into the rice. The rice around on a plate with cranberries and apricot pieces wreak. Add the blanched carrot pieces around. Instead of raisins cranberries also can be used. This soak the apricots. / Telefonseelsorge phone conversation as a lifeline crises and loneliness let thousands during the holidays despair. /

SVENSKA Wien: Simmering tänker Parkpickerl efter gång i Wien av området District favoriter vill införa Parkpickerl, nu har Paul Stadler, FPÖ-distriktet chef för granndistriktet Simmering, höjde sin hand. Han tycker också om införandet av parken Pickerls till / brist på snö. Skidort inbjuder dig att Almwandern på ett okonventionellt sätt är skidorten Gaissau-Hintersee i Salzburg med den nuvarande bristen på snö runt. Eftersom ingen skidåkning är möjligt här, uppmanar området från annandag jul till Almwandern. / Morgondimma och sol, mild i de flesta av Österrikes klarblå himmel, i låglandet, men dimma och låga stratus, som kan stanna längre i öster och söder. Lite vind och vanligtvis 6 till 14 grader kallare vid kontinuerlig utgång. I 2000m 3 till 7 grader. / Brazilian jul ris 4 portioner som en sida skålen 4 portioner 175 g Uncle Bens basmatiris 1 lök (s) 3 matskedar olivolja 75 g torkade aprikoser 50 g tranbär (tranbär) 200 ml Prosecco ( till jul det kan också vara champagne) 200 ml vatten 2 morötter 2 msk smör salt och peppar Förberedelser Skala löken och hacka fint. Olivolja i en kastrull, stek löken i den. Tillsätt riset och stek med. Deglaze med Prosecco och låt koka ner dessa. Häll vatten och tillsätt salt. Kan ge potten och låt sjuda täcka riset på medelvärme tills vattnet kokas. Då rör i smöret. Morötter, skal, galler fint och blanchera i saltat vatten. De Cranberries och blanchera aprikos väl kort. Hacka aprikoser i fina bitar. Om du gillar denna kan vikas in i riset. Riset runt på en tallrik med tranbär och aprikos bitar utlösa. Tillsätt blancherade morot bitar runt. I stället för russin tranbär kan också användas. Detta blöt aprikoser. / Telefonseelsorge telefonsamtal som en livlina kriser och ensamhet låter tusentals under helgerna förtvivlan. /

ESPANOL Viena: Simmering piensa Parkpickerl después de vez en Viena la zona favoritos Distrito quiere introducir el Parkpickerl, cuenta ahora con Paul Stadler, director FPÖ-distrito del distrito vecino Simmering, levantó su mano. También piensa en la introducción del Parque Pickerls a / falta de nieve. Estación de esquí le invita a Almwandern en una forma no convencional es la estación de esquí de Gaissau-Hintersee en Salzburgo con la actual falta de nieve alrededor. Dado que no se puede esquiar aquí, la zona invita de Día de San Esteban de Almwandern. / Niebla de la mañana y el sol, suave en la mayor parte de cielo azul brillante de Austria, en las tierras bajas, pero la niebla y estratos bajos, que pueden permanecer más tiempo en el este y el sur. Poco viento y por lo general de 6 a 14 grados más fresco en la salida continua. En 2000m 3 a 7 grados. / Arroz Navidad brasileña Sirve 4 como guarnición Para 4 personas 175 g de tío Ben arroz Basmati 1 cebolla (s) 3 cucharadas de aceite de oliva 75 g albaricoques secos 50 g de arándanos (cranberries) 200 ml Prosecco ( para la Navidad también puede ser el champán) 200 ml de agua 2 zanahorias 2 cucharadas de mantequilla sal y pimienta Preparación Pelar la cebolla y picar finamente. El aceite de oliva en una sartén la cebolla, rehogar en ella. Añadir el arroz y freír con. Desglasar con el Prosecco y dejar hervir por estos. Vierta el agua y añadir la sal. Puede dar a la olla y cocine a fuego lento cubrir el arroz a fuego medio hasta que el agua hervida. Luego agregue la mantequilla. Las zanahorias, pelar, rallar finamente y escaldar en agua con sal. The Cranberries y blanquear el albaricoque muy por debajo. Picar los albaricoques en trozos finos. Si te gusta este puede plegarse en el arroz. El arroz alrededor en una placa con los arándanos y las piezas de albaricoque estrago. Añadir los trozos de zanahoria peladas alrededor. En lugar de pasas arándanos también se puede utilizar. Este remojo los albaricoques. / Telefonseelsorge conversación telefónica como las crisis vitales y la soledad dejó miles durante la desesperación vacaciones. /

AM.24.12. 2015 . DONNERSTAG 00:05/FR/AM.24.12. 2015th Thursday 00: 05 / FR /AM.24.12. 2015:e Torsdag 00: 05 / FR /Enm.24.12. 2015a Jueves 00: 05 / FR /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Skandal Hirscher schrammte knapp an der Katastrophe vorbei Madonna di Campiglio, 2. Slalom-Durchgang: Eine TV-Drohne stürzte Zentimeter hinter dem ÖSV-Star ab. / WIR HABEN ES AUF EINER SCHWEDI=

SCHEN WEB SEITE GEFUNDEN 2015-12-22 ÜBER LADY MARIE UND ROXETTE Merry X from Rox Hey You Daily Roxers! Thanks for yet another splendid Roxing year. A truly amazing Marie-book (wunderbar), loads of Rox-gigs all over the place (wonderful), loads of weeks spent in the studio recording the new Rox-album (tres bien) which will see the light of day in the spring! Now it’s time for all of us to enjoy that Swedish green cabbage, the hand-rolled meatballs and those tiny sausages we all adore for some reason. Honk honk it’s Christmas! Let’s all have a fab 2016!!! Love from Marie & Per / UND WIR SIND DER KLEICHEN MEINUNG UND ALLES GUTE LADY MARIE UND USW UND ALLEN LADY MARIE UND ROXETTE FAN ALLES GUTE ZU WEIHNACHTEN UND GUTES NEUES JAHR 2016 UND SCHÖNE GRÜßE NACH PRAG CZ UND ALLES GUTE UND VIEL GLÜCK /Roxette bei Stars of Sounds Festival durchführen Ticketcorner benachrichtigt diejenigen, die für ein Ticket Alarm, dass Roxette wird in durchführen, fragte Stars of Sounds Festival der Schweiz im nächsten Jahr. Das Konzert findet in Murten am 3. Juni statt. Tickets sind bereits im Vorverkauf HIER. /Frist abgelaufen: Kanal wird Pflicht Im neuen Jahr muss in jedem Haushalt eine ordnungs=

gemäße Abwasserentsor

=gung gewährleistet sein, besagt das neue Wasserrechts=

gesetz. Gemeinden hatten Zeit, Kanalnetze auf- und auszubauen. Dennoch gibt es noch weiße Flecken./

Wassermangel: Turrach reduziert Beschneiung Das seit Monaten außergewöhnlich trockene Wetter sorgt für Probleme in den Skigebieten. Teilweise wird das Wasser knapp - wie zum Beispiel auf der Turracher Höhe in der Steiermark. Hier müssen Schneekanonen nun zum Teil pausieren./

Sprengsatz in Stockholmer Restaurant explodiert In einem Restaurant mitten in Stockholm ist in der Nacht auf heute ein Sprengsatz explodiert. „Wir haben einen Anruf bekommen, dass eine Person einen Sprengsatz in das Restaurant geworfen habe", sagte eine Polizeisprecherin in der schwedischen Hauptstadt der dpa. „Es war nicht geöffnet, und niemand wurde verletzt, aber es befanden sich Mitarbeiter in dem Restaurant." Wer den Sprengsatz gezündet hatte und was das Motiv sein könnte, konnte sie zunächst nicht sagen. „Wir haben Techniker vor Ort, die sich ansehen, was da genau hineingeworfen wurde." Das Restaurant ist Teil des „Berns", eines über 150 Jahre alten Etablissements, zu dem auch ein Hotel und ein Nachtclub gehören./Heute Sonne, etwas Nebel, mild Heute häufig ungetrübter Sonnenschein und mild mit 6 bis 16 Grad. In den Niederungen aber erst nebelig, da wo es länger trüb bleibt hat es nur 0 bis 5 Grad. Teils lebhafter Westwind. In 2000m 2 bis 7 Grad./

Zimtwaffeln Zutaten für 4 Portionen 125 g Butter 3 Stk Eier 250 g Mehl 150 ml Milch 1 TL Öl für das Waffeleisen 1 EL Zimt 125 g Zucker Zubereitung Für die Zimtwaffeln zuerst Butter, Milch, Zucker und Eier schaumig rühren. Das Mehl mit dem Zimt vermengen und vorsichtig in den Teig einrühren. Das Waffeleisen erhitzen und mit Fett ausstreichen. Aus jeweils 3 Esslöffel Teig in 5 Minuten eine Waffel goldbraun und knusprig backen. Halten sich sehr gut in einer Keksdose für eine Woche. /

Skandal Hirscher schrammte knapp an der Katastrophe vorbei Madonna di Campiglio, 2. Slalom-Durchgang: Eine TV-Drohne stürzte Zentimeter hinter dem ÖSV-Star ab. /

ENGLISH Scandal Hirscher just missed to the disaster by Madonna di Campiglio, 2nd slalom passage: A TV drone crashed centimeters behind the ÖSV-Star from. / We have it on a Swedish WEB PAGE 2015-12-22 FOUND ABOUT LADY MARIE AND ROXETTE Merry X from Rox Hey You Daily Roxers! Thanks for yet another splendid Roxing year. A truly amazing Marie-book (wonderful), loads of Rox gigs all over the place (wonderful), loads of weeks spent in the studio recording the new Rox album (tres bien) whichwill see the light of day in the spring ! Now it's time for all of us to enjoy did Swedish green cabbage, the hand-rolled meatballs and sausages Those tiny we all adore for some reason. Honk honk it's Christmas! Let's all have a fab 2016 !!! Love from Marie & Per / And we are the KLEICHEN OPINION AND HAPPY LADY MARIE AND ETC AND ALL LADY MARIE AND ROXETTE FAN HAPPY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2016 and best regards TO PRAGUE CZ AND HAPPY AND GOOD LUCK / Roxette at Stars of Sounds Festival perform Ticketcorner notifies those who for a Ticket alert that Roxette will perform in, asked Stars of Sounds festival in Switzerland next year. The concert will take place on June 3 in Murten. Tickets are already on sale HERE. / Deadline expired: channel is mandatory in the New Year a proper sanitation must be guaranteed in every home, says the new Water Act. Municipalities had time channel networks build and expand. Nevertheless, there are still white spots / lack of water. The Turrach reduced snow for months exceptionally dry weather makes for problems in the ski resorts. Sometimes the water is running out - such as on the Turracherhöhe in Styria. Here snow cannons must now pause to some extent. / Explosive device exploded in Stockholm Restaurant In a restaurant in the middle of Stockholm has exploded a bomb in the night today. "We got a call that a person threw an explosive device into the restaurant," said a police spokeswoman in the Swedish capital of dpa. "It was not open, and no one was injured, but there were people in the restaurant." Who had ignited the bomb and what could be the motive, she could not tell at first. "We have on-site technician who watch what was there thrown accurately." The restaurant is part of the "Berns", a more than 150 year-old establishment, which also includes a hotel and a nightclub are. / Today sun, some fog , mild sunny days and mild today often having 6 to 16 degrees. In the lowlands but only foggy because where it remains more opaque it has only 0 to 5 degrees. Part lively Westwind. In 2000m 2 to 7 degrees. / Cinnamon waffles Ingredients for 4 servings 125 g butter 3 pcs eggs 250 g flour 150 ml milk 1 tsp oil for the waffle iron 1 tablespoon cinnamon 125 g sugar Preparation frothy For the cinnamon waffles first butter, milk, sugar and eggs stir. Mix the flour with the cinnamon mix and gently stir into the dough. The waffle iron heated and spread with fat. For each 3 tablespoons batter in 5 minutes until golden brown and bake a waffle crisp. Stay very well in a cookie jar for a week. / Scandal Hirscher just missed to the disaster by Madonna di Campiglio, 2nd slalom passage: A TV drone crashed centimeters behind the ÖSV-Star from. /

SVENSKA Skandal Hirscher missade på katastrofen Madonna di Campiglio, 2 slalom passage: En TV drönare kraschade centimeter bakom ÖSV-Star från. / Vi har det på ett svenskt WEB SIDA 2015/12/22 FINNS OM LADY MARIE och Roxette Merry X från Rox Hey dig dagligen Roxers! Tack för ännu en fantastisk Roxing år. En helt fantastisk Marie-bok (underbara), massor av Rox spelningar överallt (underbara), massor av veckor tillbringade i studion inspelningen av nya albumet Rox (tres bien) whichwill se dagens ljus under våren ! Nu är det dags för oss alla att njuta gjorde svenska grönkål, handrullade köttbullar och korv De små vi alla adore av någon anledning. Tuta tutar det är jul! Låt oss alla har en fab 2016 !!! Kärlek från Marie & Per / Och vi är KLEICHEN yttrande och glad dam Marie och ETC OCH ALLA LADY MARIE och Roxette FAN LYCKLIG JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2016 och bästa hälsningar till Prag CZ och glad och LYCKA TILL / Roxette på Stars of Sounds Festival utföra Ticketcorner meddelar dem som för en ticket alert som Roxette kommer att fungera i, frågade Stars of Sounds festivalen i Schweiz nästa år. Konserten kommer att äga rum den 3 juni i Murten. Biljetter finns redan till försäljning här. / Tidsfristen löpte ut: kanal är obligatorisk i det nya året en ordentlig sanitet måste garanteras i varje hem, säger den nya vattenlagen. Kommunerna hunnit kanal nätverk bygga och expandera. Det finns dock fortfarande vita fläckar / brist på vatten. Turrach minskade snö månader ovanligt torrt väder gör för problem i skidorterna. Ibland vattnet rinner ut - till exempel på Turracherhöhe i Steiermark. Här snökanoner måste nu paus i viss utsträckning. / Sprängladdning exploderade i Stockholm restaurang i en restaurang i mitt i Stockholm har exploderat en bomb i natt i dag. "Vi fick ett samtal om att en person som kastade en sprängladdning in i restaurangen," sade en taleskvinna för polisen i den svenska huvudstaden dpa. "Det var inte öppen, och ingen blev skadad, men det fanns människor i restaurangen." Vem hade antänts bomben och vad som kan vara motivet, kunde hon inte berätta först. "Vi har tekniker på plats som tittar på vad var där kastades korrekt." Restaurangen är en del av "Berns", en mer än 150 år gammal anläggning, som även omfattar ett hotell och en nattklubb är. / Dag sol, en del dimma , milda soliga dagar och milda idag ofta med 6 till 16 grader. I låglandet, men endast dimmigt eftersom där det fortfarande mer ogenomskinligt har bara 0 till 5 grader. Del livlig Westwind. I 2000m 2 till 7 grader. / Kanel våfflor Ingredienser för 4 portioner 125 g smör 3 st ägg 250 g mjöl 150 ml mjölk 1 tsk olja för våffeljärn 1 msk kanel 125 g socker Förberedelser skummande För kanel våfflor första smör, mjölk, socker och ägg rör. Blanda mjölet med kanel blandning och försiktigt rör i degen. Våffeljärnet värms och sprids med fett. För varje 3 matskedar smet i 5 minuter tills gyllenbrun och grädda en våffla skarp. Bo bra i en kakburken för en vecka. / Skandal Hirscher missade på katastrofen Madonna di Campiglio, 2 slalom passage: En TV drönare kraschade centimeter bakom ÖSV-Star från. /

ESPANOL Escándalo Hirscher acaba de perder a la catástrofe por Madonna di Campiglio, segundo paso de slalom: Un avión no tripulado se estrelló TV centímetros detrás de la ÖSV-Star de. / Lo tenemos en una página web sueca 12/22/2015 ENCONTRADO ACERCA DE SEÑORA MARÍA Y ROXETTE Merry X de Rox Hey You diarias Roxers! Gracias por otro año espléndido Roxing. Un verdaderamente increíble Marie-libro (maravilloso), un montón de Rox recitales por todo el lugar (maravilloso), un montón de semanas pasadas en el estudio grabando el nuevo álbum Rox (tres bien) whichwill ver la luz del día en la primavera ! Ahora es el momento para todos nosotros para disfrutar hizo col verde sueco, las albóndigas enrollados a mano y embutidos Los diminutos que todos adoramos por alguna razón. Honk toque la bocina es Navidad! Vamos todos tienen una fabulosa 2016 !!! Amamos de Marie y Per / Y somos el OPINIÓN KLEICHEN Y FELIZ SEÑORA MARÍA Y ETC Y TODA LA SEÑORA MARÍA Y ROXETTE FAN FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO 2016 y un saludo a Praga CZ Y FELIZ Y BUENA SUERTE / Roxette en Estrellas de Sounds Festival realizan Ticketcorner notifica a los que a una alerta de entradas que Roxette actuará en, pidió Estrellas de Sounds festival en Suiza el próximo año. El concierto tendrá lugar el 3 de junio en Murten. Las entradas ya están a la venta aquí. / Plazo de vencimiento: canal es obligatoria en el Año Nuevo un saneamiento adecuado debe garantizarse en todos los hogares, dice que la nueva Ley de Aguas. Municipios tenían redes de canales de tiempo construir y ampliar. Sin embargo, todavía hay manchas blancas / falta de agua. El Turrach reduce nieve durante meses clima excepcionalmente seco hace para problemas en las estaciones de esquí. A veces el agua se está acabando - como en el Turracherhöhe en Estiria. Aquí cañones de nieve ahora deben hacer una pausa en cierta medida. / Artefacto explosivo estalló en Estocolmo Restaurante En un restaurante en el centro de Estocolmo ha explotado una bomba en la noche de hoy. "Recibimos una llamada de que una persona arrojó un artefacto explosivo en el restaurante", dijo un portavoz de la policía en la capital sueca de dpa. "No estaba abierta, y nadie resultó herido, pero había gente en el restaurante." ¿Quién había encendido la bomba y lo que podría ser el motivo, no podía decir en un primer momento. "Hemos técnico que ver in situ lo que se había lanzado con precisión." El restaurante es parte de la "Berns", un establecimiento de más de 150 años de antigüedad, que también incluye un hotel y una discoteca. / Hoy sol, un poco de niebla , los días soleados suaves y hoy leve menudo tiene de 6 a 16 grados. En las tierras bajas, pero sólo porque de niebla donde permanece más opaco que sólo tiene de 0 a 5 grados. Parte animado Westwind. En 2000m 2 a 7 grados. / Canela galletas Ingredientes para 4 porciones 125 g de mantequilla 3 PC huevos 250 g de harina 150 ml de leche 1 cucharadita de aceite para el 1 cucharada de plancha de gofres Preparación canela 125 g de azúcar espumosa Para el barquillos de canela primero la mantequilla, la leche, el azúcar y los huevos revuelva. Mezclar la harina con la mezcla de canela y revuelva suavemente en la masa. La plancha de gofres calentado y se extendió con la grasa. Por cada 3 cucharadas de masa en 5 minutos hasta que estén doradas y hornear un crujiente galleta. Manténgase muy bien en un tarro de galletas para una semana. / Escándalo Hirscher acaba de perder a la catástrofe por Madonna di Campiglio, segundo paso de slalom: Un avión no tripulado se estrelló TV centímetros detrás de la ÖSV-Star de. /

AM.25.12. 2015 . FREITAG 00:05/SA/AM.25.12. 2015th Friday 00: 05 / SA /AM.25.12. 2015:e Fredag 00: 05 / SA /Enm.25.12. 2015a Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Ski alpin: Hirscher wütend und dankbar Das letzte Weltcup-Rennen vor der Weihnachts=

pause hätte beinahe mit einer Katastrophe geendet. Eine TV-Drohne stürzte am Dienstag im zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Madonna di Campiglio auf die Piste und verfehlte den gerade fahrenden ÖSV-Superstar Marcel Hirscher nur hauchdünn. Der schließlich zweitplatzierte Salzburger schwankte danach zwischen Wut über den Zwischenfall, den er als „Schweinerei" bezeichnete, und Dankbarkeit über das verfrühte „Weihnachts=

geschenk" seiner Unversehrtheit./

Leichtes Erdbeben in der Steiermark Im steirischen Ausseerland hat es in der Nacht auf heute ein leichtes Erdbeben gegeben. Zwar konnte das Beben mit der Stärke 2,8 stellenweise wahrgenommen werden - Schäden an Gebäuden sind aber keine zu erwarten./

Heute Nebel und Sonne, mild In den Alpen viel Sonne. In den Niederungen vor allem im Nordosten länger trüb und stellenweise auch in Unterkärnten. Teils föhniger Südostwind und meist 5 bis 13 Grad, im Dauergrau kühler mit 0 bis 4 Grad./

Vanillekipferl-Parfait mit Amarena=

kirschen Zutaten Portionen: 4 Für das Parfait: 2 Eier 1 Dotter 60 g Kristallzucker 300 ml Schlagobers 80 g Vanillekipferl 1 Vanilleschote 1 Schuss Cointreau Für die Garnitur: 100 g .manner.com=

/de/kuvertuere-zartbitter .=

manner.com=

/de/kuvertuere-zartbitter

Kuvertüre (dunkel) ü 100 g .manner.com=

/de/kuvertuere-zartbitter .=

manner.com/=

de/kuvertuere-zartbitter

Kuvertüre (weiß) üß 80 g Amarena=

kirschen Zubereitung Für das Vanillekipferl-Parfait mit Amarenakirschen zunächst einen kleinen Topf mit wenig Wasser zum Kochen bringen. Vanilleschote längs aufschneiden, Mark auskratzen. Eier, Dotter, Vanillemark und Zucker in einem Schneekessel über Dampf mit dem Mixer sehr schaumig schlagen, gelegentlich den Kessel anheben damit der Dampf entweichen kann und die Eier nicht zu heiß werden. Die Masse ist dann optimal, wenn man auf einem Löffel etwas davon mittig anbläst und die Wellenbildung erhalten bleibt und nicht wieder flüssig zusammenrinnt (das heißt "zur Rose abziehen"). Ei-Schaum im kalten Wasserbad mit dem Mixer kalt rühren, das Schlagobers cremig aufschlagen, aber nicht löffelfest, und unter die Eiermasse heben. Die Vanillekipferl grob zerbröseln und ebenfalls unterrühren, eventuell auch den Cointreau. Beliebige Form mit Frischhaltefolie auslegen, Masse einfüllen und mindestens 6 Stunden im Tiefkühler frieren lassen, am besten über Nacht. Kuvertüre klein schneiden, in einer Schüssel im Wasserbad bzw. im Backrohr schmelzen, dabei gelegentlich rühren und nicht mehr als 45 °C erhitzen (wird sonst matt und stumpf). Flüssige Kuvertüre in einem Papierstanitzel oder mit dem Löffel in dünnem Strahl gefällig kreuz und quer auf ein Backpapier spritzen oder gezielt Figuren aufdressieren. Erkalten lassen. Parfait aus den Formen stürzen. Dafür die Form am besten kurz unter lauwarmes Wasser halten und mit einem kleinen Messer vom Rand lösen. Vanillekipferl-Parfait mit Amarena=

kirschen und Schokolade-Ornamenten garnieren.

Wer möchte, kann über das Vanillekipferl-Parfait mit Amarena=

kirschen auch zerbröselte Vanillekipferl streuen oder mit ganzen Vanillekipferl dekorieren./

Skispringen Kraft: "Wenn es um etwas geht, beste Sprünge zeigen" Der Titelverteidiger fährt in der Rolle des Jägers zur Tournee. /

ENGLISH Alpine skiing: Hirscher angry and grateful The last World Cup race before the Christmas break had nearly ended in disaster. A TV drone crashed on Tuesday in the second round of the World Cup slalom race in Madonna di Campiglio on the slopes and just missed the driving ÖSV superstar Marcel Hirscher only thinly. The finally second-placed Salzburg fluctuated thereafter between anger over the incident, which he described as a "mess", and gratitude about the premature "Christmas present" his integrity. / Small earthquake in Styria In Styria Ausseerland it at night to become a small earthquake given. Although the quake with the magnitude 2.8 could be perceived at times - damage to buildings, however, are not expected / Today fog and sun, mild in the Alps a lot of sun.. In the lowlands especially in the Northeast longer cloudy and sometimes even in Unterkärnten. Part föhniger southeast wind and usually 5 to 13 degrees cooler with 0 to 4 degrees / vanilla parfait with Amarena cherries Ingredients servings in continuous gray. 4 For the parfait: 2 eggs 1 yolk 60 g granulated sugar 300 ml whipped cream 80 g Vanilla 1 vanilla pod 1 shot Cointreau For the garnish: 100 g .manner.com

/ de / couverture dark .manner.=

com / de / couverture dark chocolate (dark) ü 100 g .manner.com

/ de / couverture dark .manner.=

com / de / couverture dark chocolate (white) ÜSS 80 g black cherries preparation for the vanilla parfait with Amarena cherries initially bring a small saucepan with a little water to a boil. Cut vanilla bean lengthwise, scrape marks. Beat eggs, yolks, vanilla seeds and sugar in a snow on steam boilers with the Mixer very frothy, occasionally lifting the boiler so that the steam can escape and the eggs do not become too hot. The mass is optimal if you on a spoon some of it blows onto the center and receive the wave formation is not reflowing zusammenrinnt (ie "pull the Rose"). Stir egg-foam in the cold water with the mixer cold, creamy hit whipped cream, but not spoonable, and fold into the egg mixture. The vanilla crumble coarse and also with stirring, possibly the Cointreau. Interpret any form with cling film, pour mass and let freeze for at least 6 hours in the freezer, preferably overnight. Cut chocolate small, melt in a bowl in a double boiler or in the oven, while stirring occasionally and no more than 45 ° C heat (otherwise dull and dull). Liquid chocolate splash complacent in a Papierstanitzel or with a spoon in a thin stream criss-cross on a baking paper or targeted aufdressieren figures. To let it cool down. Overthrow Parfait from the molds. But keep the best shape just below luke warm water and dissolve with a small knife from the edge. Vanilla parfait with Amarena cherries and chocolate ornaments garnish.
Those who wish can also sprinkle crumbled vanilla over the vanilla parfait with Amarena cherries or decorate with whole vanilla / jumping power. "When it comes to something, show best jumps" The defending champion moves to the role of the hunter to the tour. /

SVENSKA Alpint: Hirscher arg och tacksam Den sista världscuptävling före juluppehållet hade nästan slutade i katastrof. En TV drönare kraschade på tisdagen i den andra omgången av VM slalom race i Madonna di Campiglio på sluttningarna och missade den drivande ÖSV superstar Marcel Hirscher endast tunt. Den slutligen tvåan Salzburg pendlat därefter mellan ilska över händelsen, som han beskrev som en "röra", och tacksamhet om förtida "julklapp" hans integritet. / Small jordbävningen i Steiermark I Steiermark Ausseerland det på natten för att bli en liten jordbävning ges. Även om skalvet med magnituden 2,8 kan uppfattas ibland - skador på byggnader, dock inte förväntas / dag dimma och sol, mild i Alperna mycket sol .. I låglandet särskilt i nordöstra längre molnighet och ibland även i Unterkärnten. Del föhniger sydost vind och vanligtvis 5 till 13 grader svalare med 0 till 4 grader / vanilj parfait med Amarena körsbär Ingredienser portioner i kontinuerlig grå 4 För parfait:. 2 ägg 1 äggula 60 g granulerad socker 300 ml vispgrädde 80 g Vanilj 1 vaniljstång 1 skott Cointreau För garnering: 100 g .manner.com

/ de / överdrags mörk .manner=

.com / de / överdrags mörk choklad (mörkret) ü 100 g .manner.com

/ de / överdrags mörk .manner=

.com / de / överdrags mörk choklad (vit) ÜSS 80 g svarta körsbär förberedelse för vanilj parfait med Amarena körsbär början ta med en liten kastrull med lite vatten till en koka. Klipp vaniljstång på längden, skrapa märken. Vispa ägg, äggulor, vanilj frön och socker i en snö på ångpannor med mixern mycket skummande, lyft emellanåt pannan så att ångan kan fly och äggen inte blir för varmt. Massan är optimalt om man på en sked del av det blåser på mitten och få vågbildning är inte omsmältning zusammenrinnt (dvs "pull Rose"). Rör ägg skum i det kalla vattnet med mixern kall, krämig hit vispad grädde, men inte skedbar, och vänd ner i äggsmeten. Vanilj samman grova och också under omröring, eventuellt Cointreau. Tolka varje form med plastfolie, häll massa och låt frysa i minst 6 h i frysen, företrädesvis över natten. Klipp choklad liten, smälta i en skål i en dubbel panna eller i ugnen, under omrörning då och då och högst 45 ° C värme (annars tråkig och tråkig). Flytande choklad plaska självbelåtna i Papierstanitzel eller med en sked i en tunn stråle kors på ett bakplåtspapper eller riktade aufdressieren siffror. Låt svalna. Störta Parfait från formarna. Men håll bästa form precis under ljummet vatten och lös med en liten kniv från kanten. Vanilj parfait med Amarena körsbär och choklad prydnader garnering. De som vill kan också strö smulad vanilj över vanilj parfait med Amarena körsbär eller dekorera med hela vanilj / hoppa makt. "När det gäller något, visa bäst hopp" den försvarande mästaren flyttas till den roll som jägaren till turnén. /

ESPANOL Esquí alpino: Hirscher enojado y agradecida La última carrera de la Copa Mundial antes de las vacaciones de Navidad casi había terminado en desastre. Un avión no tripulado de televisión se estrelló el martes en la segunda vuelta de la carrera de slalom de la Copa del Mundo en Madonna di Campiglio en las pistas y acaba de perder la conducción de la superestrella ÖSV Marcel Hirscher única finas. El Salzburgo finalmente colocado segundo fluctuó a partir de entonces entre la ira por el incidente, al que calificó como un "desastre", y gratitud por la prematura "regalo de Navidad" de su integridad. / Pequeño terremoto en Estiria En Estiria Ausseerland por la noche se convierta en un pequeño terremoto dado. Aunque el terremoto de la magnitud 2.8 podría ser percibida a veces - daños a los edificios, sin embargo, no se espera / Hoy niebla y el sol, suave en los Alpes mucho sol .. En las tierras bajas, especialmente en el noreste ya nublados e incluso a veces en Unterkärnten. Parte föhniger viento del sur y por lo general de 5 a 13 grados más fría con 0 a 4 grados / parfait de vainilla con cereza Amarena Ingredientes porciones en gris continua 4 Para el parfait:. 2 huevos 1 yema 60 g de azúcar granulada 300 ml crema batida 80 g de vainilla 1 vaina de vainilla 1 tiro Cointreau Para la guarnición: 100 g .manner.com / de / de cobertura oscura .manner.com / / cobertura de chocolate de oscuro (oscuro) ü 100 g .manner.com / de / de cobertura oscura .manner.com / de / chocolate negro de cobertura (blanco) USS 80 g de preparación cerezas negras para el postre helado de vainilla con cereza Amarena inicialmente traer una pequeña cacerola con un poco de agua a hervir. Cut vainilla longitudinalmente, raspar marcas. Batir los huevos, las yemas, semillas de vainilla y el azúcar en una nieve en las calderas de vapor con el Mezclador muy espumosas, levantando ocasionalmente la caldera para que el vapor pueda escapar y los huevos no se caliente demasiado. La masa es óptima si en una cuchara algo de él sopla sobre el centro y recibir la formación de ondas no es reflujo de zusammenrinnt (es decir, "tirar de la rosa"). Revuelva huevo-espuma en el agua fría con el frío mezclador, golpe cremosa crema batida, pero no puede coger con cuchara, y doble en la mezcla de huevo. El grueso de la migaja de vainilla y también con agitación, posiblemente, el Cointreau. Interpretar cualquier forma con film transparente, verter la masa y dejar congelar durante al menos 6 horas en el congelador, preferentemente durante la noche. Cortar el chocolate pequeño, se funde en un recipiente al baño maría o en el horno, mientras se agita de vez en cuando y no más de 45 ° C de calor (de lo contrario aburrido y sin brillo). Bienvenida de chocolate líquido complaciente en un Papierstanitzel o con una cuchara en un criss-cross chorro fino sobre un papel de horno o figuras aufdressieren dirigidos. Dejar enfriar. Derrocar Parfait de los moldes. Pero hay que tener la mejor forma justo debajo de agua tibia y disolver con un pequeño cuchillo del borde. Parfait de vainilla con Amarena cerezas y adornos de chocolate guarnición.
Aquellos que deseen también puede espolvorear desmenuzado vainilla sobre el parfait de vainilla con cereza Amarena o decorar con todo vainilla / saltar poder ". Cuando se trata de algo, mejor espectáculo de saltos" Los defensa del campeón se mueve hacia el papel del cazador de la gira. /

AM.26.12. 2015 . SAMSTAG 00:05/SO/AM.26.12. 2015th Saturday 00: 05 / SO /AM.26.12. 2015:e Lördag 00: 05 / SO /Enm.26.12. 2015a Sábado 00: 05 / SO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.